Сигнал: ограничават достъпа до екоплаж "Корал"

Сдружение “Да запазим Корал” сезира министъра на туризма за извършено нарушение и налагане на наказание на поставилия ограждението на плаж ”Корал”. 

В сигнал за ограничаване на свободния достъп до плаж за природосъобразен туризъм "Корал", от сдружението настояват да бъде извършена проверка за   завършено и установимо нарушение върху територията на пясъчните дюни, намиращи се непосредствено зад плажната ивица, а именно наличие на ограждение от дървени колове, забити в дълбочина непосредствено в сивите и облесени дюни зад плажа, напречно свързани с преграждане от тел в цялост. Ограждението възпрепятства свободния достъп на гражданите до територия, представляваща изключителна държавна собственост, предназначена за публично ползване. Поставеното съоръжение ограничава и/или прави невъзможен достъпът за пешеходци или хора, използващи детски или инвалидни колички.

От “ Да запазим Корал” се позовават на основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закон за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) да бъде установено извършено ли е нарушение, налагащо наказание по смисъла на чл. 24 от ЗУЧК, а именно физическо или юридическо лице, което ограничава свободния достъп до морски плаж или определя такси за това, се наказва с глоба. Настояват на основание чл. 22е, ал. 1, т. 1 от ЗУЧК (Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки в случаите на: 1. ограничаване на свободния и безплатен достъп до морски плаж) да бъде наложена принудителна административна мярка на извършителя на установеното нарушение с цел незабавното му преустановяване. В тази връзка от сдружението  изискват заповед за налагане на принудителна административна мярка и незабавно премахване на поставеното ограждение и установяване по компетентност на гореописаната фактическа обстановка и дали тя  представлява и друг вид нарушение , което да породи вземане на допълнителни мерки за незабавното му преустановяване.

Сподели