Сигнал за нерегламентирана държавна помощ при разрешителните за търсене, проучване и добив на подземни богатства

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/


„НИЕ СМЕ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОБИЛ - ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ”
/Група във фейсбук създадена преди 20, дни наброяваща над 17 700 души в цялата страна/

 

17.08.2011г

ДО
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ
КОМИСИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ЕК
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля да обърнете внимание на грубо потъпкваните права на гражданите на Република България, при незаконно разрешаване на дейности по търсене и проучване на подземни богатства, в противоречие с Конституцията, европейското и българското законодателства, с които се цели да се подарят милиарди долара, явна нерегламентирана държавна помощ във вреда за държавата и ЕС. Факти:
1. Българското правителство разрешава търсене и проучване на полезни изкопаеми без изискуемата според чл. 85 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ Екологична оценка /ЕО/ и без оценка за съвместимост с НАТУРА 2000 на плановете и програмите. Това е така, защото тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 от ЗООС, каквито неминуемо са програмите  за търсене и проучване на енергийни ресурси, като нефт, въглища и газ, цветни и благородни метали, защото водят до риск за околната среда, здравето и живота на населението. Търсенето и проучването на подземни богатства се прави с цел намиране на находища с последващо инвестиционно намерение за добив, които безспорно попадат в приложение 1, т. 31. към чл. 92 т. 1 на ЗООС, тоест изисква се ЕО преди разрешаване на дейността от компетентния орган. Типичен пример за подобно явно нарушение  е Решение на Министерски съвет № 427/16.06.2011 /Приложение 1/.
2. Разрешаването на търсения и проучвания на подземни богатства без Екологична оценка е в разрез с правата на гражданите дадени им от ЗООС да бъдат консултирани за намерения за опасни производства и да участват във вземането на решения  застрашаващи устойчивото развитие на общността, здравето и живота на населението. Подобни решения на Министерски съвет са практика и са в сериозно противоречие с чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8 на Орхуската конвенция, влязла в сила от 16.03.2004 г, както и с чл. 4 ал.1 и 2, чл. 19 ал.2 и чл. 55 от Конституцията на страната. Предоставяме ви отказ от страна на МИЕТ в нарушаване на Закона за достъп до обществена информация /Приложение 2/, което е ново грубо посегателство срещу правата на гражданите на България.
3. Разрешаването на търсене и проучване без оценка за съвместимост с НАТУРА 2000 е грубо нарушение на директивите за хабитатите и птиците на ЕС.
4. Разрешаването на търсене и проучване в нарушение на чл. 46 ал 2, т. 7 от ЗПБ, чрез която се изисква декларация от управителя или от членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група. Как Шеврон са получили разрешително след като в цял свят е известно че са осъдени за 8,5 милиарда долара за престъпления по огромни замърсявания на река Амазонка в Еквадор? В случая трябва да се провери дали става дума за осъществен чл. 311 от НК документно престъпление от страна на Шеврон, или за превишаване на права от страна на МС. И в двата случая има престъпление, но как са допуснати Шеврон в България и то с неистова реклама от страна на български министри и медии, че компанията е гарант за чиста околна среда? Това е типична измама над обществеността с цел да се облагодетелства престъпната компания.
5. Разрешаването на търсене и проучвания на подземни богатства без Екологична оценка е престъпление превишаване на права според чл. 282 от Наказателния кодекс на Република България, което за съжаление е практика осъществявана с рецидив през последните 10 години от правителствата в страната с цел да се отнемат правата на гражданите в полза на корпоративния интерес.
6. Разрешаването на търсене и проучване върху лицензионни площи, с включени проучени и/или пре-проучени находища на подземни богатства извършени с държавни средства, с цел да се вземе концесия за добив по право на откривател без търг е заграбване на изключителна по конституция държавна собственост във вреда на Обществото. Десетки примери с доказателства можем да дадем при желание от Ваша страна, с което държавата в лицето на Министерски съвет извършава неправомерна държавна помощ за милиарди долара вреда за Общността и гражданите:
6.1. Стотици милиона долара за търсене и проучване на нефт и газ инвестирани от държавата в Блок 1 Нови пазар, Североизточна България са подарени на Шеврон с докладите от Геофонда на министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ и чрез самото разрешителното за търсене и проучване включващо в лицензионната площ установените перспективни аномалии за нефт и газ от същите доклади. Това е така, защото Шеврон без да е правила никакво сеизмично проучване вече знае къде, как и на каква дълбочина да търси нефт и газ в БЛОК №1 Нови пазар и с този акт на правителството и се дава право да регистрира Търговско откритие, като откривател, използвайки откритите вече перспективни аномалии на нефт и газ от държавните сеизмични проучвания!
6.2. Голямото находище на черни и коксуващи въглища със съдържание на метан от 20 куб.м./1тон въглища, с предполагаеми запаси от над 300 милиарда долара, установено с държавни средства в Блок 1 Добрич е подарено от правителството по същия престъпен метод на руската компания РУСГЕОКОМ АД, с което и се дава възможност неправомерно да регистрира търговско откритие и вземе концесия без търг.
6.3. Подготвят се подобни незаконни разрешителни за търсене и проучване на нефт и газ в Централна Северна България с включени  перспективни аномалии за нефт и газ, установени отново с държавни проучвания.
6.4. Проучените и/или пре-проучени с държавни средства за стотици милиони долара  находища на цветни и благородни метали, като златно находище Петелово край Попинци, община Панагюрище; златно находище Хан Крум край Крумовград, медно-златно находище Свещи пласт край Челопеч, златно находище Брезник и други 30 подобни находища са включени в лицензионни площи за търсене и проучване и раздадени на компании с цел регистриране на Търговско откритие и получаване на концесии без търг като откриватели.
Умисъла в горните твърдения за неправомерна държавна помощ при явното подаряване на изключително държавна собственост на „откривателите” е лесно доказуем предвид предоставения Ви пример от Приложение 3, - решение на МС  за незаконосъобразно сключване на концесионен договор вече за добив с Дънди Прешълс Металс за златно находище Хан Крум край Крумовград. Концесията е сключена незаконно, защото не е приключена процедура по Оценка на въздействие на околна среда и без регистрирано Търговско откритие от неправомерно подпомогнатата компания Дъдни Прешълс Металс. Както ще видите концесионният договор безвъзмездно подарява 98,6% от всички подземни богатства от 50 тона злато, отделно сребро, съпътстващи, редки и разсеяни елементи за над 2500 милиона долара очаквана печалба при сегашните цени на Лондонската борса. Това е ново престъпление с неправомерна държавна помощ, на фона на милионите гладуващи пенсионери, учители, университетски преподаватели и граждани. Престъпното управление на подземните богатства е в тотално нарушение на чл. 18, ал. 6 от Конституцията на Република България, защото се явява нерегламентирана държавна помощ и грабеж на изключително държавна собственост във вреда за обществото.
Настояваме веднага да започнат наказателни процедури срещу Република България за нерегламентирана държавна помощ за милиарди долара и ограбване на държавата, за потъпкване правата и свободите на българските граждани, за нарушаване на директивите на ЕК за хабитатите и птиците.
Настояваме Главна прокуратура да излезе от престъпната летаргия водеща до криминално ограбване на държавата и да потърси наказателна отговорност на извършителите от МС и техните укриватели.
Настояваме Омбудсмана на Република България:
- да използва правомощията си по чл. 20 от Закон за омбудсмана и недвусмислено да заяви на пресконференция становището си относно потъпкването на правата на гражданите;
- да използва максимално правомощията си по чл. 19, ал. 1, т. 4, т.5, т.6, т. 7 и т.8 от Закон за омбудсмана и да изиска от Министерски съвет да отмени с постановления собствените им незаконосъобразни решения и договори при предоставяне на права за търсене и проучване на подземни богатства без ЕО и без консултации с местната власт и обществеността. 
- при нежелание на правителството да се съобрази с правото, настояваме Омбудсмана да използва правомощията си по чл. 19 ал. 2  и да започне съдебно дело срещу Държавата, за нарушаване на конституционните права на гражданите.
- При нежелание на Омбудсмана да приложи правомощията си дадени му от народното събрание искаме незабавно да подаде оставка.

 

 

С уважение:
                      Константин Дичев
                      ГД БОПП
                      Коалиция срещу минните замърсявания
                      Управление природни ресурси
                      Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
                      e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
                      GSM: 0886 966 583
 

Сподели