Случаят "Кресна" - кой накъде строи, руши и натиска?

Неформален обзор на проблемите и решенията за АМ "Струма", в Лот .3.2 в района на Кресненски пролом (и не „през“ него). Описва актуалните събития до април 2023 и предисторията до м.март 2023. Автори:  Петко Ковачев,  Институт за зелена политика; Димитър Василев, Училище за природа, с. Влахи, общ. Кресна;  Андрей Ковачев, Петко Цветков и Зорница Стратиева, СДП БАЛКАНИ.

1. Преглед на случващото се  до 24 Април 2023

1. Незаконни действия на АПИ, МРРБ и МОСВ за започване строителството съгласно решение по ОВОС от 2017 на каквато и да е било цена – преди 23 май 2023 г. (дата на крайно решение на ВАС по същество за жалба на НПО и граждани срещу решението по ОВОС)
В период от 1 месец (от предния ъп-дейт) се откроиха над 5 различни успоредни действия на АПИ, МРРБ и МОСВ с които да се започне строителството на магистрала Струма в Лот 3.2. – действия на властите незаконни, създаващи измами и очевидно в полза на частните фирми спечелили търга за изграждане под-лот 3.2.2

1.1. Дело в Адм съд София – град срещу отказ на РИОСВ – Благоевград да констатира изтичане срока на действие на ОВОС 2017 още на 22 Октомври 2022 г.

Делото се води след сигнали на граждани и теренна проверка на място и документална такава завършила с неоспорвана констатация на РИОСВ през декември 2022 г. за липса на действия за изпълнение на решение по ОВОС 2017 към декември 2022г. Жалбоподатели са граждани подали сигналите и участвали в проверката. Мотивите в жалбата по същество за безпорни при пълни ясни доказателства и неоспорвани факти – решението по ОВОС от 2017 е издадено на 22 Октомври 2017 г. с предварително изпълнение част от самото решение, това предварително изпълнение е обжалвано и потвърдено с определение на ВАС от Ноември 2017. Което води до само един възможен безспорен извод – че 5 годишния срок на действие на решението е изтекъл на 22 Октомври 2017 и то вече не съществува без да е породило последствия.

Действията на властите по време на делото са да не оспорват факта и да се опитват да спрат делото по формални причини. РИОСВ наема за целта изтъкната адвокатска фирма. По време на разглеждане на делото в началото на април 2023 адвокатите заявиха пред съда, че нямат мотиви по същество срещу жалбата и не представят такива в писмените си мотиви – явно няма и как да имат. И се опитват да оспорят единствено нейната допустимост с многобройни адвокатски увъртания. И едновременно с това искат нереципрочно големи адвокатски разходи (9 600 лв.) с които да натоварят гражданските застъпници – жалбоподатели.

В момента се очаква решение на съда на първа инстанция.

Което не пречи на МОСВ, АПИ и МРРБ публично в техния твърдения и в техните действия и бездействия, да забравят за и да шиканират фактите, че решението по ОВОС от 2017 г. е издадено с предварително изпълнение и създавайки заблуда да процедират цяла поредица от действия с които да създадат привидно започване на изпълнението на решение по ОВОС 2017.

1.2. Започване на изграждане на малки огради за животни в Кресненски пролом, като част от мерките на ОВОС 2017
Края на март 2023 г. МОСВ издава разрешение на АПИ да започне поставяне на оградки за животни в Кресненски пролом в изпълнение на мерките в решение по ОВОС 2017 г., като постановява, че няма нужда от Оценка за съвместимост за дейността. За тази дейност АПИ имат сключен договор с изпълнител и тя не е строителство и не се нуждае от строително разрешение.

Самата дейност е вредна за природата и за животните. Това е една от мерките за които от ЕК посочиха през 2019, че не отговарят на изискванията на чл. 6.3 на Директивата за местообитанията и че е нужен нов ОВОС. Това беше препотвърдено с решението на МОСВ по Екологична оценка на програма транспортна свързаност от 2021 г. – което вече и акт в родното право. Но МОСВ и АПИ забравят за тези обстоятелства и се опитват да създадат привидност на изпълнение на мерките от ОВОС 2017, с което да се опитат да започнат изпълнение именно на този ОВОС.

Разрешението на МОСВ е обжалвано в срок по съдебен път от СДП БАЛКАНИ и граждански застъпници. Дело още не е насрочено. Решението не е влязло в сила и не може да се изпълнява – но от АПИ може да се очаква всякакво погазване на закони в този момент.

1.3 Започване на строителство на детелина при Кресна между Лот 3.3 и Лот 3.2

Края на март 2023 в ДВ е публикувана обява за процедиране от АПИ през МРРБ  на ПУП-ПП на детелина между Лот 3.3 и Лот 3.2  отново в изпълнение на решение по ОВОС от 2017.

Очевидния план е до края на 23 май 2023 от МРРБ да се издаде заповед за одобряване на ПУП-ПП, заповед за строеж и АПИ да сключи договора с фирмите спечелили търга за строеж на лот 3.2.2. и да се направи първа копка.

Съответния ПУП-ПП е изготвен от АПИ и процедиран от МРРБ при пълно и 100% шиканиране на процедурите по ЕО, ОВОС и ОС – тоест без да са проведени въобще, пълна липса и така освен всички останало се спира възможността на обществеността да окаже контрол по съдебен път. МОСВ бездейства въпреки, че е информирано.

Случая генерира явни измами, включително документални лъжи пряко свързани с двата лота 3.2 (процес на планиране и получаване на евросредства) и на 3.3 (вече финансиран с евросредства). За да процедират ПУП от АПИ реферират към решение на МОСВ от януари 2017 г. (преди да има завършен ОВОС) с което МОСВ е постановил за този ПУП да няма Екологична оценка, а само ОВОС – с което през декември 2017 (вече след решението по ОВОС от октомври) е издадена заповед за проектиране на ПУП-ПП на Лот 3.2 съобразно решението по ОВОС от Октомври. Такова решение не може да съществува. Ако такова решение има и то е от януари 2017 - то цялата последваща процедура по ОВОС и решението по ОВОС от Октомври 2017 се превръщат в измама извършена от МОСВ, АПИ и МРРБ (предизвестен резултат от процедурата). Ако не съществува или не е със твърдяното съдържание – то процедирането на ПУП-ПП без ЕО става явна и документална измама, а самият ПУП-ПП е документ с невярно съдържание.

Случая е само завършека на явни конфликти на интереси (и показател за корупция) при планиране на лот 3.2. в пряка връзка с лот 3.3. – проектиране и строителство на двата лота от едни и същи частни фирми, компрометиране на независимия избор на алтернативи в ОВОС 2017 и напасване на избираната алтернатива за лот 3.2 към вече изграждалата се в лот 3.3, обслужване на този интерес на частните фирми проектиращи и изграждащи двата лота от трите министерства.

На 19 Април 2023 г. Министъра на МРРБ одобрява със заповед ПУП-ПП- като немотивирано е разрешено нейното предварително изпълнение. В заповедта не се цитира писмото на МОСВ от януари 2017 – но се цитира писмо по Екологична оценка на МОСВ от 13 Март 2023 г. Но от това писмо не се открива никаква следа на страницата на МОСВ – ако то е основание за одобряване на ПУП-ПП, то към 19 Април то нито е влязло в сила, нито е минал срока за неговото обжалване. Което прави заповедта за одобряване на ПУП-ПП и незаконосъобразна и вероятно и нищожна.

СДП БАЛКАНИ и граждански застъпници са обжалвали за нищожност по съдебен път акта на МРРБ от декември 2017 за проектиране и всички последващи действия, вкл. ПУП-ПП на детелината (колкото и трудно е да се докаже нищожност – с пълното шиканиране на процедурите по ЕО, ОВОС и ОС – АПИ_МРРБ_МОСВ реално непозволяват достъп на обществеността до правосъдие). Подадени са становища към ПУП-ПП до МРРБ и сигнали до МОСВ и РИОСВ за нарушенията и измамите. МОСВ_РИОСВ бездействат, а МРРБ процедира активно ПУП-ПП. Обжалва се и заповедта на МОРРБ за одобряване на ПУП-ПП от 19 Април 2023 г., вкл. предварителното й изпълнение.

1.4 Инвестиционно предложение (ИП) за промяна на проекта в Лот 3.2 през Кресненски пролом

През Април 2017 г. АПИ подаде в МОСВ ИП за изменение на трасето на АМ Струма в Креснески пролом. Освен, че има изменение по новите трасета, това включва и смяна на концепцията да не се пипа пътя през Кресненски пролом – към това съществуващия път да се разшири и изправи. Това беше мантрата на ОВОС 2017 г. и основен мотив на решението по ОВОС от 2017 – няма да строим в дефилето и няма да има въздействия там. И с този  мотив е направен избора на алтернатива. С това ИП ясно се вижда, че и това твърдение на ОВОС 2017 е било измама с цел да се предопредели избора на алтернатива и впоследствие да се пристъпи при свършен факт към разширение на пътя. Доказателство за това имаше още 2017 – съоръженията за животни включени като мерки в ОВОС 2017 бяха планирани за разширен, а не за сегашен път. Тоест идва реч за съзнателна и планирана измама.

Иначе намеренията спрямо ОВОС 2017 са ясни – той да претърпи процедиране през МОСВ и да започне да тече нов 5 годишен срок преди края на май 2023.

СДП БАЛКАНИ и граждански застъпници са подали становища в МОСВ с искане за извършване на пълен нов ОВОС с разглеждане на всички алтернативи и са заявили правен интерес. Към момента няма решение на МОСВ.

1.5 Изменение н наредбата за ОВОС с цел създаване на правна неяснота относно това, кога започва изпълнението на едно решение по ОВОС

В сега действащия закон липсва директно определение, какво значи че е започнало прилагане на едно решение по ОВОС, но има ясен заложен смисъл – че това е момента в който започнат законно действията на терен по изграждане, прилагане. Така наречената първа копка. И подготвителните процедури преди това не са прилагане на решението.

МОСВ е предложило за обществено обсъждане на сайта на МС за консултации на предложение за изменение на наредбата за ОВОС, с което да се създаде неяснота и да може да се тълкува закона срещу заложените в него цели и смисъл, и така щото всяко процедурно подготвително действие да може да се счита за започване на прилагане на решението по ОВОС.

С това действие явно се цели „спасяване“ (терминологията на МОСВ_МРРБ) на решението по ОВОС от 2017.

Но това решение срива цялото екологично законодателство и удря по всички екологични казуси – от проблемни кариери, сечи, писти и т.н.  до застрояването на черноморието от Странжда, Корал, Ропорамо през Кара дере, та и до Калиакра и Шабла.

Срока за становища е 5 май. И темата се нуждае от граждански протести.

Отворено писмо и протест пред Президентството: Стоп на всякакви опити да се строи незаконно в Кресненския пролом, 2023-04-27.

На 27.04,  представители на Българската рафтинг федерация внесоха отворено писмо до президента на Република България с което настояват за спиране на всякакви опити за строежи в Кресненския пролом без задължителната екологична оценка и отчитане на интересите на местните хора. Писмото се обявява и против превръщане на настоящия път Е-79 в еднопосочно платно на автомагистрала „Струма“.

По-късно същия ден, от 18:00 ч., се проведе протест пред Президентството срещу незаконните действия на служебното правителство. Призивът бе за изграждане на истинска европейска магистрала, с двете платна извън Кресненския пролом и запазване на настоящият път за нуждите на местните хора, развитие на устойчив туризъм, опазване и възстановяване на природата.

Вижте тук повече подробности.

 

2. Местни хора

2.1. Отмяна под натиск на решение на общински съвет (ОБС) Кресна

В началото на април 2023 г. ОБС Кресна одобри следното решение:
„На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Писмо от местен инициативен комитет с вх No 78/31.03.2023 г., след проведено поименно гласуване с 13 гласа „за“, 0 „против“ и ) „въздрържал се“, ОбС-Кресна, прие:
РЕШЕНИЕ No 513
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОбС-Кресна декларира, че е против така предлагания вариант за довършване на АМ „Струма“ в частта през Кресненско дефиле, чрез разширяване на сегашния път за изграждане на магистрала посока София – Гърция. ОбС – Кресна подкрепя варианта – съществуващият път Е-79, през Кресненското дефиле да остане като алтернативен на бъдещата АМ „Струма“.“

На 13 април 2023 г. при областния управител на Благоевград е проведена среща с кметовете на Кресна и Симитли и с участието на министъра на МРРБ и представители на АПИ за обсъждане процедурите за Лот 3.2 на АМ Струма. По свидетелство на местни жители от Кресна (непотвърдена информация) на срещата на кмета на Кресна е било заявено, че „всички партии подкрепят започването на строителството по одобрения вариант“. Пак по свидетелство на местни хора от Кресна (непотвърдена информация) на същия ден министъра на МРРБ лично прозвънява всички общински съветници на ОбС Кресна.

На 21 април 2023 г. на извънредно заседание ОбС Кресна отменя решение 513 с 10 гласа за отмяната и 3 против. Това решение все още не е обнародвано.

Вторник 25 Април жители на град Кресна протестираха пред общината с искане магистралата да се изгради така щото пътя през Кресненски пролом да остане локален. Сред местните хора в Кресна се разпространява неофициална информация, че строителството на магистралата започва на 27-28 Април 2023 г.

2.2. Протести на организации занимаващи се с рафтинг спорт

На 25 март 2023 по повод откриването на рафтинг сезона в Кресненски пролом представители на рафтинг клубове протестираха в град Кресна. Исканията са: съществуващият главен път Е-79 да остане алтернативен, а магистралата да мине през тунел или да бъде изградена изцяло в планината, служебното правителство да спре с техните напъни за строеж на магситралата по варианта от 2017.

3. Бернска конвенция

3.1. Решение на секретариата на конвенция
През април е публикувано решението на бюрото на конвенцията от пролетното му заседание. Случая остава под наблюдение на конвенцията. Бюрото:
• приветства промените направени от МРРБ в правилата за работа на двете работни групи създадени според препоръката на конвенцията от 2021 г. (група за обхват на нов ОВОС, група за местните проблеми и безопасността) и прави питане до Българското правителство дали ще бъде спазен изискуемия от препоръката механизъм за намиране на консенсусни решения;
• повтаря призива си към Българското правителство да няма никакви действия по изпълнение проекта преди двете групи да достигнат до консенсусни предложения;
• отправя предложение до правителството по случая Кресна през 2024 г. да бъде организирана международна конференция в София под егидата на конвенцията;
• прави забележка, че не приема и не приема в предвид правителствен „реакционен“ доклад влязъл впоследствие и коментиращ предварително внесения доклад на НПО и посочва, че няма да взима подобен тип документи влизащи в диалог между страните. В тази връзка Бюрото пита кога ще се възстанови практика за подготовка на съвместни консенсусни доклади на страните до конвенцията.

3.2. Работните групи към конвенцията

След проведена първа работна среща на групата за обхвата на новия ОВОС през февруари и липсата на консенсус на тази група (виж доклада от март - по надолу) не имало нови срещи на работни групи. Правителството системно неглижира Бернската конвенция и нейните препоръки.
Б. Ситуация/ъп-дейт  до 7 март 2023
1.  Проблема с безопасността.

1.1. При одобряване на правителствената алтернатива за магистрала през 2017 година – вариант Г10,5 източен (реално полу-източен с разделяне на двете посоки на движение по различни трасета) са нарушени чл. 3 и чл. 4 на Директивата 2008/96/EИО за безопасността на транспортната инфраструктура.

Чл. 3 изисква задължително при планиране на нови европейски магистрали на ранен етап да се сравни безопасността на всички алтернативи и да се избере безопасна такава. По същество тази императивна процедура просто липсва – тоест Българското правителство в периода след 2014 – не е провело въобще такава процедура.
чл. 4 изисква да се правят одити на етап проектиране на магистралите. Одита представен в апликационната форма на проекта към ЕК е изцяло лъжовен и е с невярно съдържание –
• въобще не разглежда съществуващия път през Кресненски пролом сякаш той липсва (а той по същество е част от магистралата и поема едната посока на движение),
• новото трасе поемащо едната посока (от юг на север), което минава на изток от Кресненски пролом – се оценява сякаш е пълна двупосочна магистрала в която няма местен трафик, има огради, банкети  и т.н.
При избора на алтернатива през 2017 и при изготвяне на одита за безопасността й през 2019 напълно се пренебрегват проблемите свързани с  безопасността:
• недопустими стръмни наклони,
• остри завои (по източното ново трасе ограничение до 80 км/ч, по пътя през пролома и до 60 км/ч),
• липса на задължителни за магистралите пътни елементи – липса на локален път;
• липса на пътни огради (според ОВОС те са недопустими);
• липсва трето платно;
• липсва банкет;
• остри завои и липса на видимост (преминаване между скали и високи дървета – защитени хабитати);
• наличие директно върху пътното платно на местен трафик, пешеходци, туристи, рафтаджии рибари, местни хора, домашен добитък (крави, овце, кози), диви животни;
• разделяне на 2-те посоки на движение с километри и почти пълна липса на връзки между двете посоки, а където ги има представляват планински пътища (пътя за селата Стара Кресна и Ощава) със завои на 180 градуса при стръмен наклон.
Всички тези критерии залягат в методиките на EuroRAP (European Road Assessment Programme) за оценка на безопасността на транспортната инфраструктура и буквално по всички критерии алтернативата от 2017 се оценява в „червено“, като много опасна.
Или с други думи – 2017 година е избрана най-опасната алтернатива, в нарушение на чл. 3 и 4 на Директива 2008/96/EИО, създаваща сериозни и тежки рискове за всички пътуващи и за другите ползватели на пътя (местни хора, туристи, пешеходци) не отговаряща в абсурдна степен – наистина абсурдна - на каквито и да е било изисквания за магистрала въобще. Очевидно идва реч най-малко за клиентелистки интереси за сметка на безопасността при избора на алтернатива. Липсата на алтернативен локален път и разделянето на движението създава изключително лошо състояние на свързаността на община Кресна – от една страна с областния център Благоевград и София и от друга между града и селата и земите в общината (селата Стара Кресна и Ощава са без локален път, така си и всички земеделски земи и пасища в района, както и центъра при Кресненско ханче)
Решението – качествено до проектиране на всички алтернативи осигуряващи сега съществуващия път през Кресненски пролом като локален и довеждането им в максимална степен в съответствие с изискванията за пътна безопасност. Провеждане на оценка на тяхната безопасност съгласно чл. 3 от независими международни експерти.

1.2. От 2007 година – отварянето на границата и нарасналия транзитен трафик – тежките и смъртоносни катастрофи са ежегодни в участъка. Повечето инциденти са резултат от изпреварване, но има и други случаи (катастрофата с Боян Петров през 2016 е заради излизане на автомобила извън платното и навлизане в тесния 1 метър банкет и удар върху пешеходци). При все това 15 години не са взети никакви мерки от страна на АПИ.
През май и юни 2022 г. се провеждат редица срещи между МОСВ, АПИ, МРРБ, Министерство на транспорта, Агенцията по пътна безопасност. Темата е била забавянето на проект на АПИ в който в едно са били събрани мерки за пътна безопасност и мерки за намаляване на влиянието върху дивите животни. От МОСВ – в лицето на тогавашния зам. министър Тома Белев се настояло двете дейности да се разделят – и мерките за безопасност да се приложат незабавно. Причината, че мерките за дивите животни са проблематични и взимането на мерки за безопасността се забавя от това. От АПИ първоначално са възразявали с мотива, че двете дейности са част от общ проект, който вече е даден на изпълнител. След двукратни срещи и твърдата позиция на зам. министър Белев АПИ се е приело да се изпълнят незабавно мерките за безопасност и те да бъдат разделени процедурно от мерките за диви животни.
Единствено и само благодарение на това –  е поставена веднага след това адекватна маркировка (червена непрекъсната линия) и колчета по средната линия. За пръв път от 15 години са взети мерки. И от тогава има драстичен спад на тежките инциденти.

2. Местните хора в град Кресна.

Местните жители в град Кресна ясно се изказаха по време на общественото обсъждане на проекта през 2017 година – че подкрепят или пълния тунел, или пълния обход от изток. Задължително оставящи пътя през пролома и към селата Стара Кресна и Ощава, като локален.
През 2017 г. 800 местни хора от града се подписаха в подписка с такова искане. Тогава правителството организира контра-подписка в която манипулира хората наричайки избраната от правителството алтернатива Г10,5 – „източен“ и „източен обход на Кресна“.
През 2019 г. местните хора от град Кресна организираха гражданска инициатива отново в същия смисъл – искане да има нов ОВОС и да се избере вариант запазващ пътя през пролома, като локален и отново подкрепена от стотици подписи (588 подписа въпреки умората и растящото недоверие, че някой ще ги чуе). Тя беше насочена към правителството – но то отговори с мълчание (прилагаме копие от исканията на инициативата). Но общинския съвет на Кресна с решение 21, по протокол от заседание N4/01.02.2020 подкрепи принципно исканията на гражданската инициатива.
Към настоящия момент и исканията на местните хора и проблемите с безопасността – са енигма за обществото и общественото мнение и обект на всеобхватна цензура.

4. Природата и законодателството на ЕК за НАТУРА

4.1. . Нуждата от нов ОВОС.

През 2019 ЕК в коментарите по апликационната форма, каза - има 7 нарушения на чл. 6.3 на Директива 92/43 в решение по ОВОС 3-3/2017 г., включително и при избора на алтернативи. А всяко едно от тях посочва сериозни нарушения на чл. 6.3 на Директива за местообитанията и априори изисква нова Оценка за съвместимост и оттам и нов ОВОС с включени всички алтернативи.
Този факт системно се прикрива от МРРБ, АПИ и МОСВ през годините след 2019 година и на обществото се представя силно орязана и изкривена информация – че ЕК била казала, че няма цели за НАТУРА 2000 и че има нужда от спешни мерки за животните. И като се направят тези две неща – проекта може да тръгне с решението по ОВОС от 2017.
Условие I.Б.5.18 на становище по ЕО № 4-3/2021 г., с което е съгласувана програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., изисква да се възложи извършването на допълнителна оценка на алтернативите и възможностите за строителство на двете трасета на Лот 3.2. с оглед и при стриктно изпълнение на препоръките на Европейската комисия (обективна оценка на алтернативите, предлагане на мерки с доказана ефективност, оценяване на кумулативния ефект, при спазване на чл. 6.3 от Директива 92/43 ЕИО) През юли 2022 г. ЕК написа в писмо до МРРБ и то казваше – „още очакваме нов ОВОС на всички смислени алтернативи“, „даже и да не искате финансиране за този лот, пак ще следим спазвате ли директивата за местообитанията и ако не я спазвате ще вземем мерки“.
Но МОСВ_МРРБ_АПИ не искат и да чуят и правят измислени оценки за съответствието на ОВОС с целите на НАТУРА не почиващи на никакви законови процедури.

4.2. Реалният статут на решение по ОВОС 3-3/2017 с което се разреши полу-източния Г10,5 вариант на Герб -ГБС и на строителството по него.

Решението автоматично загуби правно действие – изтече – през октомври 2022 г – 5 години след подписването му. То вече не поражда правни последици. Причината е, че въпреки жалбите във ВАС срещу решението – то е взето с предварително изпълнение, като част от решението, влязло е сила незабавно и това е потвърдено с решение на ВАС от ноември 2017. След теренна проверка на РИОСВ-Благоевград + областното пътно в Благоевград  в Кресна през октомври 2022 завършила с констативно писмо декември официално е установено, че към декември 2022 решението по ОВОС от 2017 не е започнало да се прилага – тоест няма никакво строителство въз основа на него
АПК, ЗБР и ЗООС са ясни  – съгласно чл. 99, ал. 12 на ЗООС, чл. 31, ал. 11 на ЗБР и чл. 60, ал. 1, 5, и 6 и чл. 90, ал. 1 и 2 на АПК решението автоматично е прекратило действието си и е не действащо след Октомври 2022 г.
МОСВ, АПИ и МРРБ не признават изтичането действието на решение по ОВОС 3-3/2017 и твърдят, че ще изтече през май 2023 (5 години след решението на ВАС по жалба по същество срещу решението) и че за да не загуби решението АПИ ще започне малки строителни работи по него до май, като преди това изготвят оценката за съотвествие на решението по ОВОС с целите на НАТУРА. Тука следва да се отбележи, че процедура за „съотвествие на решението по ОВОС с целите на НАТУРА“ – не съществува в българските закони и европейските директиви. В тях има една единствена относима процедура за вземане на такова решение - провеждане на нова Оценка за съвместимост съгласно чл. 31 на ЗБР и чл. 6.3 на Директивата за местообитанията. Т.е. за да е законно действието е нужно АПИ и МОСВ да проведат нова процедура по ОС. Те не го предвиждат. Всичко това дава основание да се заключи, че АПИ_МОСВ_МРРБ вървят напреко на всичко и почват да не се съобразява с нищо – само и само да задвижи ОВОС 2017 и риска до 23 май да вкарат багери, въпреки от заплахата от сериозни санкции от Европа по късно - е много голяма.

4.3. „Малките строителни работи“

Това са 2 проекта по изпълнение на решение по ОВОС 3-3/2017, които в последните 4 дни на правителството на ПП-ДБ-БСП-ИТН бяха спрени от министър Борислав Сандов – поради императивната необходимост да се изготви нов ОВОС за лот 3.2 на АМ Струма съгласно  констатациите на ЕК от 2019 за нарушения в решение по ОВОС 3-3/2017, писмото на ЕК от юли 2022 и съгласно становище по ЕО № 4-3/2021 г. И след смяната на правителството тези решения бяха обжалвани и проектите отново задвижени въпреки всички горни факти.
По съществен от тях е първият проект. Това е проекта за правене на малки подлези за животни - уж в изпълнение на искането на ЕК да има предварително и незабавно  мерки за животните преди строителството (вече в споменат в точката за безопасността).
По същество планираните мерки за вредни – подлезите за животни няма да се ефективни, а когато към тях има огради те реално ще пречат на животните.
Но реално проекта ще послужи на АПИ и МРРБ
• Първо за да тръгне изпълнението на ОВОС 3-3/2017, въпреки нарушенията на чл. 6.3 на Директивата за местообитанията и становище по ЕО № 4-3/2021 г. и въпреки факта, че решението вече не е действащо
• И второ да доказват следварително, как има ефективни подлези за животни и няма проблем с ОВОС-а от 2017 (за същите мерки през 2019 ЕК казва – мерките в решение по ОВОС 3-3/2017 не отговарят на чл. 6.3 защото нямат доказана ефективност).
Но МОСВ, АПИ и МРРБ явно не им дреме за това, че това са неефективни и вредни мерки и пак вървят през – законите напряко.

4.4  Проблема с целите на НАТУРА 2000.

Целите на НАТУРА и Кресна – се събраха в едно след коментарите на ЕК от 2019. Там една от констатациите на ЕК за нарушение по чл. 6.3 беше:
• 1-во нямате определени цели и мерки за опазване на зоните, а това е задължително за да се направи оценката за съвместимост спрямо тях и
• 2-ро това е довело до необективност на ОВОС от 2017, като степента на въздействие върху влечугите в пролома е неообективно занижена спрямо въздейсвията на алтернативите извън пролома (тоест довело е до съществен порок в ОВОС).
По принцип констатациите на ЕК еднозначно казват (не е казано директно, но това е единствения извод) – нужен е нов ОВОС след като приемете адекватни цели на зоните.
АПИ_МРРБ_МОСВ от 2019 та до днес си затварят очите пред фактите и се опитват да заобиколят това – като направят манипулирани цели, които да са напаснати на ОВОС от 2017 и после направят някаква неясна процедура, която да каже че ОВОС от 2017 отговаря на тях. Бяха го планирали още 2019, заявиха го като посока на действие публично още тогава и сега натискат в тази посока.
Манипулираните цели бяха изготвени през 2021, като в тях:
• Отново не беше посочена ролята на зоната като биокоридор за влечугите и приоритета на това нещо;
• И бяха манипулирани биологичните данни за 4-те вида влечуги и за мечката и вълка. Всичко това за да се напаснат целите към ОВОСа. Като тези манипулации стигнаха до абсурдни нива например, като се твърди, че по склоновете на Пирин над Кресна няма мечки.
Работната група 1 в МОСВ и към Берн от февруари – юни 2022 ревизира това (виж точката за Бернската ковненция), като: одобри приоритетни цели с които посочи приоритетната роля на пролома за опазване на влечугите. Плюс оправи биологичната информация за 6-те манипулирани вида.
През октомври 2022 НСБР и новия министър отхвърлиха това и си приеха манипулираните цели. При това в нарушение на всички процедурни правила за приемане на цели от страна на МОСВ.
Нарушенията на МОСВ при одобряването на целите пряко застрашават България – делото по това е в европейския съд и ще бъдем осъдени. Неадекватното приемане на цели, т.е. липсата на саниране на нарушението – ще доведе само до едно – тежки санкции.

4.5. Бернската конвенция.

През декември 2021 беше приета нова препоръка на конвенцията (случая се наблюдава отново след 2014 - всяка година, т.е. функционира като отворено досие, въпреки че България не позволява то да бъде отговорено формално, за да скрие нарушенията).  Правителството обеща пред целия комитет на ковненцията, че ще направи 3 работни групи – за целите на НАТУРА, за нуждата и обхвата на нов ОВОС и за безопасността и местните хора. И че групите ще изготвят предложения до властите на прицнипа на консенсуса до края на 2022г и следващия комитет.
1-та група за целите на НАТУРА към МОСВ – завърши през юли 2022 с консенсусна научна позиция и предложение за цели (горе беше описано по подробно). Но правителството се смени и новото правителство пренебрегна групата и си одобри правителственото предложение с решение от Октомври 2022 г.
2-та група за ОВОС към МРРБ се събра за пръв път февруари 2023. Там АПИ предложиха да се прави „оценката за съотвествие на решението по ОВОС с целите на НАТУРА“ – тоест да се заобиколи императивната нужда от нов ОВОС на всички смислени алтернативи. От НПО и учени възразиха срещу предложението и предложиха алтернативно – да се прави нов ОВОС и поискаха спешно започване на до-проектиране на всички алтернативи извън пролома (много важно и съществено искане, защото иска време и защото досега не са проектирани подробно, така че да има качествен ОВОС). За сега няма консенсус. МРРБ казаха, че ще има следваща среща на 27 февр-2 март – но такава нямаше
3-та група за безопасността и местните проблеми още не се е събирала
На комитета на конвенцията през 2022 декември беше докладвано от НПО неуспеха да се приложи препоръката на конвенцията от 2021 и влизането на групите в кьорсокак. Случая остана – “потенциално досие“ и се реши бюрото на ковненцията , на пролетното заседание, да реши дали да започне процедура по „медиация“ по случая.

Решението:
• Нов ОВОС
• Оценка и допроектиране на всички смислени алтернативи – тези изцяло извън Кресненски пролом и оставящи пътя в пролома само, като локален и без постоянен транзитен трафик

 

Сподели