Спрете насилието на честта!

Необходими са законодателни промени и по-голяма ангажираност от страна на държавата и обществото за преодоляване на насилието в името на честта в България, поясниха експерти от Центъра за развитие на устойчиви общности и Асоциацията за жените адвокати. На 4 февруари 2020 г. на пресконференция в БТА те обявиха началото на редица дейности за справяне с проблема в рамките на проект “Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект в България”

Принудителен брак, принудителен аборт, генитално осакатяване, заливане с киселина и редица забрани - това са само част от злоупотребите в името на честта. У нас проблемът се разпознава само частично сред някои ромски общности, но липсва цялостен анализ на ситуацията в страната.

 

“Концепцията за “честта” е здраво свързана с контрола - най-вече върху сексуалните и социални избори на жените. Насилието в името на честта води до социално изключване, отказ от достъп до образование и трудова заетост, загуба на потенциал, а понякога и загуба на живота. То се корени в неравноправното третиране на властта от страна на момчетата и мъжете - модел, който се диктува от техните общности”, подчертава Диана Георгиева - експерт и мениджър на проекта.


Центърът за развитие на устойчиви общности, Асоциацията за жените адвокати и норвежката организация KUN Center for Equality and Divercity, ще работят съвместно за противодействие на злоупотребите в името на честта в рамките на проекта, осъществяван с подкрепата на Фонд Активни граждани. Предстои да бъде направено национално представително изследване на проблема сред роми, евреи, турци, българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти, като се направи съпоставка и се вземе опит от положителните практики в Норвегия. Ще бъдат изготвени и конкретни препоръки за промени в политиките и в законодателството, за които ще се търси широка подкрепа чрез петиция.

Сподели