Страните по Орхуската конвенция в подкрепа на природозащитници под натиск

Обезпокоителни доклади за репресии над природозащитници бяха обсъдени по време на 23-та среща на Работната група на Страните по Орхуската конвенция, която се проведе от 26 до 28 юни 2019 г. в Женева с участието на над 120 делегати. На срещата беше обсъдена новоприета Резолюция на ООН в подкрепа на работата и правата на природозащитниците и беше предложено създаването на механизъм за бързо реагиране за оказване на помощ при спешни случаи.

Примери на преследване и тормоз на природозащитници в различни държави сподели представител на Европейския ЕКО-Форум, като предложи да бъде създаден механизъм за предоставяне на помощ за природозащитници при спешни случаи. Той цитира скорошно изследване на мрежата „Правосъдие и околна среда“, в което участва и БлуЛинк, което посочва, че това не е проблем само на държавите извън Европейския съюз, и разкрива 13 случая на тормоз над природозащитници в страни от ЕС. 10 от 13 случая са примери на преки действия срещу природозащитниците, което представлява най-често срещаната форма на натиск и тормоз. От тези 10 случая, 5 са извършени само от държавни институции, посочва изследването.

През март 2019 г. Съветът за човешки права на ООН прие специална Резолюция във връзка с правозащитниците по въпросите на околната среда с цел да обърне посоката на ескалиращо насилие и убийства, като защитава човешките им права. Представителят на Норвегия, водил екипа по преговорите за резолюцията, се обърна към Работната Група, като посочи, че приетата резолюция подчертава положителната роля на правозащитниците за околна среда за обществото и за напредъка на „Дневен ред 2030 за Устойчиво развитие“ и Целите за устойчивото развитие. Резолюцията подкрепя политики и практики, които подпомагат работата на природозащитниците и необходимостта от защита от насилие и изправяне на виновниците пред съда. Тя се позовава и на Охруската конвенция и на Конвенцията от Есказу.  На срещата беше представен уникалния опит на Холандия с „градовете-убежища“, с надеждата повече страни да последват този пример.

По данни от Глобалния анализ на НПО Front Line Defenders от 2018, три пъти по-вероятно е природозащитници да бъдат нападнати, в сравнение с други правозащитници.  Повече от три четвърти от правозащитниците, които са убити през 2018 г., са работили за защита на правото на земя, правата на коренното население и за околната среда.

Председателят на Комитета по съответствието към Орхуската конвенция припомни, че Конвенцията съдържа специална разпоредба за защита на лицата, които упражняват техните права, и представи работата на Комитета по казуси с неспазването на тази разпоредба. Майкъл Фрост, специален докладчик за ситуацията с правозащитниците, заяви, че според Декларацията на ООН за правозащитниците, застъпниците за околната среда се характеризират от техните действия в защита на правото на околна среда и земя и не е задължително те да бъдат представители на големи и известни НПО.

Проблемът с натиска над природозащитниците е от особено значение за България, където наблюдаваме нарастващ натиск и атаки срещу представители на гражданския сектор, включително срещу природозащитните организации. Фондация „БлуЛинк“, която вече 20 години отстоява принципите и ценностите на гражданското общество, ще се включи активно в анализа на проблемите с преследването и тормоза над природозащитници в България и в ЕС, с подкрепата на мрежата „Правосъдие и околна среда“. През есента на 2019 г. ще бъде проведен семинар, на който ще бъдат обсъдени основните форми на натиск над природозащитниците, като се потърсят възможни мерки за защитата и осигуряване на спокойната им работа в духа на Орхуската конвенция и на новоприетата Резолюция на ООН.

Участие на гражданите

На срещата Работната група постави фокус и върху постигането на ефективно и включващо участие на обществеността в национален, трансграничен и международен контекст. В рамките на срещата бяха проведени две тематични сесии –  за участие на обществеността във вземането на решения и за промотирането на принципите на Конвенцията в международни форуми.

Страните по Конвенцията и другите заинтересовани страни, представиха опита си в насърчаването на участието на обществеността в различни обстоятелства. Участниците разгледаха системните предизвикателства, проблемите и успехите в ангажирането на ефективно участие на обществеността в международни форуми, като подчертаха, че е особено важно държавите, които са домакини на такива форуми, да се придържат към принципите на Конвенцията.

Изводите от срещата ще подпомогнат Страните по Конвенцията и други заинтересовани държави в техните опити да постигнат няколко цели за устойчивото развитие - насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива; отговорно, приобщаващо, включващо и представително вземане на решения на всички нива; и защита на фундаменталните свободи. 

Сподели