Текат избори за втори представител в съвета по водите към МОСВ

Платформа за избори

Въз основа на покана от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), БлуЛинк, в качеството си на организация, обслужваща изборите на НПО представители, открива процедура по номиниране на втори НПО представител за участие в Висш консултативен съвет по водите към МОСВ.

Обявеното ново място е за НПО представител, който да се присъедини към вече избрания и действащ НПО представител във ВКСВ - Иван Христов от WWF Дунавско-Карпатска програма, излъчен чрез механизма за вътрешни избори на екологичните НПО http://vote.bluelink.net.

Номинации се приемат чрез vote.bluelink.net най-късно до 13.08.2011 г.
Обсъжданията и изборът въз основа на подадените номинации ще се извършат през периода 14-21.08.2011г.

Напомняме, че според правилата за избор на НПО представители, едно лице не може да бъде избрано за представител в повече от 1 орган по едно и също време (http://vote.bluelink.net/3.php).

За да участвате в номинациите и изборите като организация, вие трябва да сте НПО, регистрирана в платформата за избори според правилата за участие (http://bluelink.net/vote/1.php )

Правила за номинации на НПО представители:

Всяка НПО, имаща право да участва в изборите, може да номинира по един представител за всяка отворена позиция.
Всяка НПО е длъжна да съгласува с номинираното лице своята номинация, преди да я депозира.
Депозиране на номинациите става чрез писмо, факс или електронна поща до БлуЛинк, съдържащи името на номинираното лице, номиниращата го НПО, декларацията на НПО за опита на кандидата, автобиография и кратко съдържателно мотивационно писмо от номинираното лице на кандидата по определен формат и в електронен вид (виж прикачени образци).
Крайният срок за номиниране на НПО представители не може да бъде по-кратък от 12 дни от датата на откриване на процедурата.

Необходимите документи са в приложените файлове и са достъпни на електронната платформа за НПО избори: http://vote.bluelink.net, както и през секцията "НПО представителство" на порталния сайт на БлуЛинк.

В случай на затруднения при ползването на платформата, както и за мнения и предложения, моля, свържете се с нас: контакти.

На 29 юли приключиха предишните избори чрез vote.bluelink.net. Двама НПО представители, Драгомир Константинов (Институт за зелена политика), номиниран от Фондация ЕкоОбщност и Стойчо Стойчев (Българско дружество за защита на птиците), номиниран от Българска фондация Биоразнообразие, бяха избрани в Тематична работна група за разработване на Националната програма за развитие – България 2020, в частта за околна среда към МОСВ.

Актуалните избори, както и новини за дейността на представителите и развитие на механизма vote.bluelink.net ще намерите в блока Гражданско еПредставителство, в дясната колона на bluelink.net


Ще отбелязваме публикациите, с вързани с платформата за избори с тага "избори", правете го и вие, когато пишете по темата на сайта на Блулинк.

Сподели