ВАС окончаелно отмени ОВОС-а на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Петчленен състав на Върховният административен съд /ВАС/ окончателно отхвърли днес оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци. С днешното решение ВАС окончателно оставя в сила решението на предишната инстанция, с което бе отменено решението по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, издадено на от 10 октомври 2011 г., и преписката бе изпратена на МОСВ за ново разглеждане.  До решението се стигна след жалба на Петър Пенчев, заместник председател на НС „Екогладност“ и инициатор на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“, представен в съда от адвокат Александър Кашъмов.   С днешната победа тандемът спира второ ядрено съоръжение в България тази година, след успешното им дело срещу научния ядрен ректор в столичния жилищен комплекс „Младост“. Удовлетворен съм от успеха, въпреки, че преди него шефът на ДП "РАО" Делян Петров раздаде милиони на приятелски фирми с т.нар. 'предварително изпълнение', създадено в Закона за опазване на околната среда по времето на управлението на Бойко Борисов, заяви Пенчев. „Кой ли ще връща тези десетки милиони, прахосани от държавния бюджет!“, заяви той в интернет по-рано днес и добави, че следващата му цел на дневен ред е ОВОС на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй,“ който според него е „страхотно слаб, с много пропуски.“

Делото под номер 15645 бе разгледано от състав на ВАС, председателстван от Милка Панчева, и с членове Румяна Папазова, Атанаска Дишева, Тодор Тодоров и Николай Гунчев. Представителят на Върховната административна прокуратура Тодор Мерджанов е дал мотивирано заключение за правилност и законосъобразност на обжалваното съдебно решение.
Петчленката на ВАС реши, че тричленен състав е стигнал до правилния извод за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорения административен акт, които са повлияли върху материалната му законосъобразност.

Друг важен елемент от днешното решение бе решение на ВАС да отхвърли аргумента на държавните органи, според които жалбата срещу ОВОС е подадена от лице без правен интерес от оспорването. Ето пълния текст на обосновката на върховния съд за това решение:

Правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи е гарантирано от чл.55 от Конституцията на Република България. Правото на обществеността да участва при вземането на административни решения с ефект върху околната среда, каквито са решенията по ОВОС, е законово регулирано. Съгласно чл. 3, т. 11 от ЗООС опазването на околната среда се основава на принципа за достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. С чл. 97, ал. 2 от ЗООС (сега ал. 3) е предвидено организиране и провеждане на обществено обсъждане на доклада за ОВОС, като в обсъждането могат да участват всички заинтересувани физически и юридически лица, в т. ч. обществени организации и граждани, чиито интереси са засегнати или има вероятност да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционния проект. В тази хипотеза физическите лица попадат в обхвата на понятието "общественост" по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗООС и за да стигне до знанието на всички лица, решението по ОВОС на основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от ЗООС се оповестява чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата си и/или по друг подходящ начин. Правото на жалба срещу решението за ОВОС принадлежи съгласно чл. 99, ал. 6 от ЗООС на заинтересуваните лица, вкл. физическите лица, чиито права и законни интереси от поддържане на здравословна околна среда са непосредствено засегнати или има вероятност да бъдат засегнати от осъществяване на инвестиционното предложение. В разглеждания случай конкретното инвестиционно предложение може да окаже значително и трайно неблагоприятно въздействие върху околната среда не само на община Козлодуй, но и на останалата територия на страната, вкл. град Монтана, където живее физическото лице – жалбоподател Петър Пенчев Троянски. Като представител на "засегнатата общественост" по смисъла на § 1, т. 25 от ДР на ЗООС Петър Пенчев Троянски е надлежна страна със защитен от закона интерес да оспори решението по чл. 99, ал. 2 от ЗООС без да е необходимо да представя доказателства за негови субективни права и интереси, свързани с инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Погрешно според ВАС е застъпеното от двамата касатори становище, че клаузите на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (т. нар. Орхуска конвенция) „нямат непосредствено действие за страната ни”. По този въпрос съдът се произнася:

…на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Орхуската конвенция е ратифицирана със закон, приет от 39-о НС на 02.10.2003 г., обнародвана е в ДВ, бр. 91 от 14.10.2003 г. и е в сила за Република България от 16.03.2004 г. Целта на член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция е да се осигури на представителите на обществеността, които отговарят на критериите, ако има такива, посочени в националното право (в конкретния случай дееспособно физическо лице), достъп до административни или съдебни процедури за оспорване на действия или пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават разпоредбите на националното законодателство в областта на околната среда.

ВАС определи като неправилно позоваването на решението на Съда на Европейския съюз от 11.03.2011 г. по дело C-240 / 09, съгласно което член 9, параграф 3 от Орхуската конвенция няма пряко (непосредствено) действие в законодателството на Европейския съюз:

Задължение на запитващия (националния) съд е да разтълкува във възможно най-голяма степен относимите процесуални правила, за да се приведе административното или съдебното производство в съответствие с целта на член 9, параграф 3 от конвенцията и с целта за ефективна съдебна защита на създадените права от законодателството на ЕС, за да се осигури на екологичната организация възможността да оспори пред съда административното решение, което може да противоречи на правото на Съюза в областта на околната среда.
 

Пълен текст на решението на петчленния състав на ВАС можете да видите тук.

Сподели