ВАС отсъди: писмото на министъра за строителство при Кресна подлежи на обжалване

Върховният административен съд (ВАС) поднови спряно дело, което се водеше срещу липсата на екологична оценка (ЕО) за прокарването на автомагистрала „Струма“ през Кресненския пролом.

В свое прессъобщение ВАС обяви, че е върнал делото за продължаване на производствените действия. По този начин второинстанционният съд е отменил решението на Административния съд София-град (АССГ) да остави без разглеждане жалба на Сдружението за дива природа „Балкани“ срещу писмо на министъра на околната среда и водите.


С писмото си до председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ министърът потвърждава, че не се изисква процедура по ЕО и оценка за съответствие (ОС) за доизграждането на пътната връзка „Кресна“, попадаща в обхвата на лот 3.2 в землището на гр. Кресна. Министърът се аргументира с наличието на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в резултат на която през 2017 година проектът „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ e получил зелена светлина.

АССГ е приел, че писмото на министъра има уведомителен характер и не представлява административен акт, подлежащ на съдебен контрол. Върховните съдии обаче не са съгласни с извода, че писмото е само становище, което не подлежи на обжалване. „Становището по ЕО е крайният завършващ акт на едно специално нормативно регламентирано производство“, се казва в решението на ВАС. Освен това, АССГ не е направил разлика между ОВОС и ЕО, които са различни инструменти от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочва още второинстанционният съд.

„ВАС е разгледал нашата касационна жалба и е постановил, че следва да има решение по ЕО под формата на акт, а не само някакво правно необвързано писмо, и този акт трябва да е обжалваем. ВАС връща делото за ново разглеждане в АССГ. Много ми е чудно как би могъл сега АССГ да постанови, че това писмо „не-решение“ е законосъобразен акт“, коментира екологът Андрей Ковачев от СДП „Балкани“.


По отношение на жалбоподателя (СДП „Балкани“) АССГ е приел, че няма правен интерес от обжалване, игнорирайки приложението на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Орхуската конвенция, казва още в решението си ВАС.


Определението на ВАС е от особена важност, не само за конкретния казус, но и принципно за достъпа до правосъдие и възможността за съдебен контрол върху актовете на администрацията от страна на обществеността, коментира Пламен Пеев, правен експерт на фондация „БлуЛинк“. Достъпът до правосъдие е един от стълбовете на Орхуската конвенция, която гарантира също достъпа до информация и участието на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда. В конкретния случай, за да защити обществения интерес от обжалване на решението на административния орган, съдът постановява, че писмото на министъра на околната среда и водите е обжалваем административен акт, който засяга и правната сфера на засегнатата общественост по смисъла на § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, каквито са жалбоподателите, допълва Пеев.


Важно е да се отбележи, че съдът подчертава самостоятелното значение на екологичната оценка, която за разлика от ОВОС, оценява въздействието върху околната среда на планове и програми, какъвто е ПУП-ПП за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, попадащ в обхвата на Лот 3.2, участък „Крупник-Кресна“. Определението на ВАС е блестящ пример за прилагането на екологичното законодателство, което гарантира правата на гражданите да получат защита от съда срещу незаконосъобразни административни решения, които засягат околната среда и се надявам то да подобри прозрачността и отговорността на администрацията, посочва още Пеев.

Сподели