Включване на темата "морски отпадъци" в националното законодателство

Включване на темата "морски отпадъци" в националното законодателство

На 11.01.2016 изтича срокът за общественото обсъждане на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


С проекта на ЗИД на ЗУО не са предвидени разпоредби, с които да се въведе прилагане на на РДМС2008/56/ЕС, която третира проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието или „морските отпадъци“, ако използваме добилия известна степен на популярност термин. Най-голям процент от отпадъците са различните пластмаси. Проблемът е отчетен ясно в световен мащаб с Декларация §163 Рио+20 и две директиви на ЕС - Директивата за отпадъците и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Морските отпадъци не са включени в списъка на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Националната програма за управление на отпадъците (НПУО), която изтече през 2013 г. Терминът „морски отпадъци“ липсва в законопроекта – в него няма определение за този вид отпадъци и на този етап той остава извън правния мир.
Едновременно с това със заповед на министъра на околната среда и водите се подготвя Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България, която разработва Програмата от мерки за РДМС в това число и за дескриптора за морските отпадъци. Встъпителният семинар със заинтересованите страни по проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“, проведен на 03 юни 2015 г. в хотел „Димят“, гр. Варна http://www.bsbd.org/v2/bg/Bg02_3856664.html предвиди две специфични предложения за национални мерки:
1) Изменение на националното законодателство за включване на темата "морски отпадъци"
2) Предотвратяване на отпадъци от рибарството (ghost fishing) - да бъде прецизирано и включено като допълнителна дейност към мярка за дескриптор 10 Морски отпадъци
В проекта за регионална програма на България и Румъния на ниво басейн се предвижда още
1) Разработване на Регионален план за действие за морските отпадъци
2) Оценка и контрол на дейностите по събирането и транспортирането на отпадъци от експлоатацията на корабите
3) Ежегодни кампании за повишаване на осведомеността , насочени към бизнеса и широката общественост за последствията върху морската среда , причинени от морските отпадъци , както и за необходимостта от рециклиране на отпадъци.


Проектът за изменения и допълнения на закона за управление на отпадъците не решава въпроса с включването на темата "морски отпадъци" в националното законодателство, което е крайно време да бъде направено.


Черноморска мрежа на неправителствените организации и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм работят по проект проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”, осъществяван със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на проекта са изготвени и представени на МОСВ експертна разработка с възможности за оптимизиране на правната рамка http://mlwatch.bsnn.org/pdf/Marine_Litter_PB1.pdf и Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците http://mlwatch.bsnn.org/pdf/ZID-ZUO_05_08_2015-proekt-ML.pdf ,който бе представен на експерти от различни отдели на МОСВ на среща в министерството на 24.09.2015 г. Автор на разработката и проекта е адвокат Александър Асенов.


Изказваме настойчива препоръка да бъдат координирани усилията на отговорните институции за включването на темата "морски отпадъци" в подготвения законопроект.


Екипът на организацията продължава работата по ангажиране на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и други институции, отговорни за вземането на решения за морските отпадъци и прилагането на мерки за тяхното намаляване и ограничаване. Подробности за проекта на http://mlwatch.bsnn.org/index.html.


Черноморска мрежа на неправителствените организации

Сподели