Жалба срещу постановление на РП Панагюрище да образува наказателно производство срещу замърсителя Асарел Медет

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ
ЧРЕЗ   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ

Ж   А   Л   Б   А

от Константин Георгиев Дичев,
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГД БОПП/ и
Коалиция срещу минните замърсявания
с адрес за призоваване и съобщения:
ул. Витоша 22 „а”, гр Нови пазар, Община Нови пазар, Област Шумен, пк. 9900.

П Р О Т И В :
постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 от НК.
по чл.126 и сл. от АПК

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ,

І. Възразявам срещу постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 от НК.
Постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г.  е прието в противоречие с материалния закон и при допускане на съществени нарушения на наказателно - процесуалните правила. Освен това решението не съответства на целта на закона. Това са основания за отмяната на решението по чл.243, ал1, т1. от НПК:
1. Не са взети под внимание протоколите от проверките на компетентния орган РИОСВ Пазарджик във връзка с двата наши сигнала от 17 юни 2010 г. и 13 декември 2010 г. Протоколите от проверките на компетентния орган РИОСВ Пазарджик относно сигналите по Приложение 1 определят виновника за замърсяването, но директора на РИОСВ Пазарджик осъществява Чл. 294. Ал.1 от НК, като не изпраща протоколите до компетентния орган РП Панагюрище. Протоколите се явяват веществен доказателствен материал според Чл. 127. от НПК за извършено престъпление на чл. 352 от НК, а с игнорирането на прокуратурата, директора на РИОСВ цели извършителя на тежкото престъпление от НК, компетентните и отговорни лица от  Асарел Медет, да избегнат или да бъде осуетено спрямо тях наказателно преследване.
2. Директора на РИОСВ Пазарджик се намира в явен конфликт на интереси с ръководството на Асарел Медет – като дългогодишен техен главен Еколог и доверено лице на директора Цоцорков.
3. Не са взети под внимание и прес съобщение за замърсяване от страна на Асарел Медет изпратени от мен от 17 юни 2010 г. намиращ се в преписката на ВКП изпратена на РП Панагюрище /Приложение 1/ и прес съобщение от 13 декември 2010 г. /Приложение 2/, което се намира в преписката на пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, надлежно дадено при показанията ми пред РУП Панагюрище.
4. В постановлението избирателно са разгледани получените при разследването документи и показанията на Константин Георгиев Дичев /Приложение 3, които прилагаме отново/, снети по надлежния ред пред РУП Панагюрище, и не са споменати всички ония от тях които имат данни за извършени длъжностни престъпления на компетентния орган РИОСВ Пазарджик. Прокурора също игнорира вещественото доказателство, протоколите на РИОС Пазарджик от проверките, като се съгласява че извършителя на тежко престъпление по чл 352 от НК е надлежно наказан с административно наказание от 50 000лв! Вместо да изпрати част от преписката до ОП Пазарджик с данните за престъпления по служба, прокурора явно затаява истината, за да не изпълни собствените си задълженията по служба. С това си деяние разследващия прокурор участва също в осъществяване на Чл. 294, но вече ал.4 от НК, с което цели извършителите на тежкото престъпления по същия член ал 1, Директора на РИОСВ и директорите на Асарел Медет по чл. 352 от НК, да избегнат или да бъде осуетено спрямо тях наказателно преследване.
5. Налице явно е добре действаща Организирана престъпна група /ОПГ/, в съучастничество с ръководството на Асарел Медет, компетентния държавен орган РИОСВ Пазарджик в явен конфликт на интереси, прокурор от РП Панагюрище и полицаи от РУП Панагюрище с цел прикриване на периодичните престъпления на Асарел Медет свързани с производствената им дейност и нежелание да вземат адекватни мерки за спиране на замърсяванията и в бъдеще.
Ето защо Ви молим да отмените постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г. за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г. по описа на РП Панагюрище, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 352 от НК, като незаконно и да постановите разследването да се предостави на друг прокурор и друга Районна прокуратура, а за деянията на разследващия прокурор  да уведомите Военна прокуратура за търсене на наказателна отговорност.

Гр Нови пазар, 07.08.2011 г.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

 

Сподели