Значение на екологичните коридори и екологичната свързаност в България

Значение на екологичните коридори и екологичната свързаност в България

 КОРИДОР РИЛА - ВЕРИЛА – КРАИЩЕ по проекта SaveGREEN  в България

 

Значение на екологичните коридори и екологичната свързаност са основни моменти в  продължаващата работата на Черноморска мрежа на НПО в партньорство с организации от ЦИЕ и Балканския полуостров по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020.
Пилотният район в България е разположен в Дупнишката котловина по поречието на река Струма и притоците й и обхваща част от склоновете на планините Рила, Верила и района Краище на югозапад от столицата София.
През района преминава 16-километров участък от Лот 1 на АМ „Струма“ с 15 съоръжения (3 от които големи – надлез, виадукт и подлез) за улесняване преминаването на различни животински видове.
В рамките на проекта ще бъде изследвано доколко тези съоръжения, индивидуално и като интегрирана система, са ефективни и достатъчни като мерки за намаляване на ефекта на фрагментация, както и да бъдат предложени подобрения.
Районът е описан като проблемен участък от екологична гледна точка в българската пътна и железопътна мрежа. Той включва територии, в които местообитанията на видовете са разпокъсани и преминаването на животните е силно затруднено, което прави тяхното оцеляване в бъдеще несигурно.
Независимо от ограничените данни за разпространението и разпределението на видовете и за влиянието на фрагментацията върху техните популации, са били предписани и частично приложени мерки за намаляване на фрагментацията.
Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за опазване на зелената инфраструктура, която се пресича с транспортните коридори в Европа.  ъв фокуса на вниманието на партньорите са екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион, включително и в България.
ори.
За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN, www.interreg-danube.eu/savegreen

Следвайте ни  #SaveGREEN  #interreg #EcoCorridors #GreenInfrastructure #NatureBasedSolutions #EcologicalCorridors #NatureConservation #Carpathians

 

Сподели