Общественото участие в устойчиво регионално развитие в България и Румъния

Октомври 2005 – Май 2008

Партньори:

България: БлуЛинк Информационна Мрежа (София), ОЦОСУР (Варна), Земя Завинаги (Свищов)
Румъния: Focus Eco Center (Tirgu Mures), Terra Milleniul III (Bucharest); Agora (Odorheiu Secuiesc)
Холандия: Milieukontakt International

Необходимостта от подобен проект възникна поради факта, че някои НПО в Румъния и България (особено регионални) са твърде неопитни в участието си при изграждането на местната политика, а други са до известна степен пасивни. Често достъпът до официална информация е възпрепятстван от властите, а политическата ситуация е все още силно централизирана. От една страна новосъздадените към Европейския Съюз NUTS II региони са създадени без никаква административна власт. От друга - липсва познаване на възможностите за европейско финансиране на НПО и общността като цяло.

Веднъж упълномощени, информирани и мобилизирани, НПО имат възможността да предлагат собствени планове за развитие. Малки проекти могат да стартират като пилотни, за да докажат възможността от ефикасно устойчиво прилагане на европейските фондове и значението на активното гражданско участие.

По проекта бяха избрани три (NUTS II) региона: Muntenia в Румъния и Северен Централен и Североизточен регион в България. Milieukontakt, Холандия създаде консорциум с НПО: в Румъния това са Focus Eco Center, Terra Milleniul III и Agora; в България - БлуЛинк, Земя Завинаги и Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР). Тези национални и регионални НПО имат роля на координатори. Те подбират други подходящи организации и участници в проекта.

Основната цел на проекта е да се осигури устойчивата употреба на Европейските фондове за регионално развитие.
Регионалното развитие е основен елемент от цялостната политика за развитие на Европейския съюз. Регионалните агенции и местните и регионални общности имат възможността да кандидатстват към фондовете на ЕС с предложения за проекти. Усвояването на Европейските Фондове за регионално развитие трябва да развие региона в различни области: социално и икономическо развитие и здравословна околна среда. Поради тази причина, всички финансово ангажирани лица имат интерес и трябва да участват в изграждането на плановете за регионално развитие, за да могат да изкажат нуждите и исканията си.

За постигането на тази дългосрочна цел се работи за изграждането на тесни връзки между властите и НПО за подсигуряването на ефективно усвояване на Европейските фондове, насърчаване на регионалното развитие в съответствие с принципите за устойчивост и обществен интерес.

Проектът се реализира на няколко равнища: дейностите са организирани на местно, регионално, национално и международно ниво.
Координиращите национални и регионални НПО привличат други организации да участват в създадената Коалиция за устойчиво ползване на еврофондовете в България, която цели да влияе на политическите решения на национално и регионално ниво.

Създадените екипи за наблюдение целят включване в регионални структури, които следят  и при възможност влияят процесите на финансиране и усвояване на Европейските фондове съгласно разбирането, че регионалното развитие трябва да се базира на принципите за устойчивост.

В международните мрежи българските и румънските организации си съдействат с други НПО за взаимодействие и влияние на европейско ниво.
Привлечените НПО от двете държави споделят своя опит от последните години и дават информация за използването на Европейските фондове. В рамките на проекта е издадена брошура "Общественото участие в устойчиво регионално развитие в България и Румъния"

Трите основни компонента на проекта са:

1. Създаването на три регионални мрежи, работещи по проблеми, свързани с регионалното развитие.
2. Насърчаване на развитие на пилотни концепции, базирани на метода за разработка на устойчиви проекти Green Agenda  (Зелен процес) за двата региона в България и региона в Румъния.
3. Международно сътрудничество и работа в мрежа.

Страница на Коалиция за устойчиво ползване на еврофондовете в България:
http://bluelink.info/eu-funds/

Повече за метода Зелен процес:
http://www.greenagenda.net/wp/?page_id=2

 

Сподели