Осъвременяване и доработка на Националния план за действие по изменение на климата

януари 2003 - декември 2004, с подкрепата на Senter International и DHV.

Основната задача на проекта, финансиран от Сентер Интернешънъл, е да съдейства на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в разработването и прилагането на осъвременен и разширен Национален план за действие по изменение на климата, който да е в съответствие с Европейската програма за изменение на климата и Протокола от Киото.

Консултант и ръководител на разработката е консорциум от DHV Environment and Infrastructure, Център за енергийни изследвания ECN и CAP-SD. Изпълнител на проекта от българска страна е Институтът по енергетика.

БлуЛинк – информационна мрежа подготви Български уеб-портал за изменението на климата и последиците за околната среда www.bluelink.net/climate и участваше като средство за информиране на природозащитните организации в България за напредъка на работата по плана за действие.

БлуЛинк организира две срещи на НПО в рамките на проекта:
- Работна среща за участие на НПО в разработването и изпълнението на Националния план за действие по изменение на климата, 25 ноември 2003, София
- Работна среща за представяне на новия Национален план за действие по изменение на климата. Възможности за участие на НПО в мониторинга и изпълнението на Плана, 25 октомври 2004, София.

БлуЛинк текущо актуализира портала за изменението на климата с новини и документи по темата.

Вторият национален план за действие по изменение на климата за периода 2005–2008 г. бе връчен официално на МОСВ в края на ноември 2004.

Сподели