Пламен Пеев

Старши експерт, право и околна среда

Юрист и анализатор на свободна практика. Автор на изследвания в областта на правото и политиката на околната среда, местното самоуправление, европейското и вътрешното законодателство в областта на околната среда, включително анализ и оценка на екологичното законодателство. Работил като правен експерт и мениджър на проекти по екологични проекти за транспониране и прилагане на законодателството на ЕС в България и Югоизточна Европа, по-специално в областта на управление на отпадъците, екологичната оценка, химикалите и почвите. Завършил право в СУ „Климент Охридски“ (1990-1995) и докторантура в Централноевропейския Университет в Будапеща (2006-2011). Автор на докторска дисертация по проблемите на правилата на управление на околната среда на местно ниво в българските общини. Доктор по философия в областта на науки и политика на околната среда.

Носител на наградата на ЦЕУ за докторанти през 2011 и получател на стипендия „Естофилус” на Естонския Институт за изследване управлението на околната среда на местно ниво и на правилата, институциите и традициите и въздействието им върху процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда (2008). Автор на методическо ръководство „Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното планиране и териториалното устройство в България“ (2008) и на „Наръчник за интегриране на аспектите на биологичното разнообразие в процеса на  екологична оценка“ (2007).

През последните две години работи като ръководител на екипи за изготвяне на стратегия за устойчиво използване на черноморските екосистеми и за правен мониторинг и контрол над енергийна и добивна индустрия. Изследовател на политиката по шистовия газ в България (2012) и на прилагането и изпълнението на екологичното законодателство в Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания и Косово (2011). През 2007-2008 г. е ръководител на академичен екип на Централноевропейския университет по проект на ПРООН/ГЕФ за интегрирането на глобалните проблеми на околната среда в регионалното развитие и устройственото планиране в България. Мениджър и правен експерт по  проект “Подпомагане на процеса на промяна на екологичното законодателство в Югоизточна Европа” и проверка на съответствието на законодателството на Словения, Словакия и Чехия с изискванията на екологични директиви към Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа (2005). Адвокат в правна кантора „Ноблекс“ (2001-2004, 2006). Ръководител на правен екип за подпомагане на общините в Централни и Източни Родопи за въвеждането на нови услуги в областта на управление на отпадъци и подготовка на проект за регионално депо.

Правен експерт в Националната асоциация „Правна инициатива за местно управление“ в създаване и развиване на мрежа от юридически експерти в общините и подпомагане на работата им с обучение и методически материали.

С трайни интереси в литературата, киното, тениса, футбола и волейбола.

 

Сподели