Повече знания за устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България: правото да сме информирани за рисковете – обществена подкрепа за елиминиране на глобалната заплаха

Март 2007 – Април 2008

Недостатъчните знания за устойчивите органични замърсители (УОЗ) и тяхното влияние на човешкото здраве не само сред населението като цяло, но и сред представителите на гражданските организации, занимаващи се с проблемите на околната среда, налага вземането на спешни мерки за попълване на тази празнота. Голяма част от УОЗ се генерират неумишлено в процесите на непълно изгаряне и единици са хората, които си дават сметка за това. Проектът се фокусира именно върху тези УОЗ.

Общата цел е да допринесе за повишаване на обществената информираност и ангажираност с проблемите за околната среда и човешкото здраве, създавани от УОЗ, чрез национална информационна кампания „УОЗ – непознатата заплаха”.

Специфичните цели на проекта са:

1) Мултиплициране на ефекта от информационната кампания сред широката общественост чрез  изграждане на капацитет за работа по проблемите на УОЗ в стратегически целеви групи  - експерти от НПО (екологични, младежки, ромски, асоциации на предприемачи, на потребители), експерти от общини и представители на местните и регионални медии.

2) Намаляване на УОЗ чрез обучение и застъпничество за определени практики/технологии – и като резултат – осъществяване на два демонстрационни проекта на такива практики – отказ от изгарянето на РVС отпадъци (при което се генерират УОЗ), разделното им събиране и предаване за рециклиране;

3) Подобряване на общественото участие по УОЗ - неправителствения сектор, медиите и държавните агенции се запознават с Националния план за действие за управление на УОЗ, проблемните области в него, и правят предложения по тях, информират се за работата по плана и др.

Конкретни дейности по проекта:

БлуЛинк Информационна Мрежа и нейните основни партньори – Информационен и учебен център по екология, София и Черноморската мрежа на нестопанските организации, Варна в зависимост от сферата се на компетентност и териториално влияние, осъществиха следните дейности: 1) Пресконференции; 2) дизайн на интернет-страница на проекта; 3) он-лайн кампания; 4) дизайн и публикация на информационни материали за УОЗ, както и популяризиращи материали за кампанията и пилотния проект; 5) серия от обучителни семинари за стратегически целеви групи (един национален семинар за НПО, два – за представители на местните власти, един семинар за местни и регионални медии, 6) пилотен проект – разделно събиране на отпадъци, генериращи УОЗ при изгаряне – в районите на София и Варна; 7) два семинара за представители на малкия и среден бизнес 8) упражнения с младежи за искане достъп до информация по УОЗ; 9) работна среща на НПО за изработване на стратегия за съвместна работа по проблемите на УОЗ; 10) национална кръгла маса по проблемите на УОЗ.


Повече за УОЗ можете да прочетете на: http://www.bluelink.net/pops

Брошура "УОЗ - Непознатата заплаха"

Сподели