Проект за онлайн система за граждански сигнали в борбата с незаконното изсичане

С оглед на наболелия проблем за незаконната сеч в България,  през ноември 2008 г.  фондация „БлуЛинк” започна разработката на онлайн система за подаване на сигнали за нарушения в горите. Проектът има финансовата подкрепа на Балканския тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy), съучреден от Германски фонд Маршал ( German Marshall Fund), Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) и Фондация „Чарлз Стюарт Мот” (the Charles Stewart Mott Foundation). Продължителността на предвидените дейности е 12 месеца с краен срок ноември 2009 г.

Проектът предвижда събиране в реално време на информация за незаконно изсичане в системата на горите, което би могло подпомогне дейността по охрана и контрол на държавните институции. Системата за онлайн сигнализация на  „БлуЛинк” ще ползва интерактивна карта и GPS координати, чрез които лесно ще бъдат локализирани местата с регистрирани нарушения. Сигналите, изпратени от граждани, туристи и пр., ще бъдат получавани както в текстов, така и в графичен формат чрез електронна поща, уеб интерфейс и SMS. „БлуЛинк” привлече широк кръг от НПО експерти и граждански организации за разработване и реалната употреба на онлайн системата, която ще подпомогне общите ни усилия за запазването и развитието на българските гори.

През месец юли също така предвиждаме  онлайн мониторинговата система за получаване, проверка и насочване към Държавната агенция по горите (ДАГ) на сигналите за незаконни изсичания да бъде изцяло създадена. Тя ще бъде технически поддържана от „БлуЛинк”, като преди да насочва сигналите към ДАГ „БлуЛинк” ще извършва и проверка на надеждността на получените сигнали с помощта на доброволци от партньорски организации.  Две обучения да доброволци за тези предварителни проверки ще се състоят през юли 2009 г. При интерес към участие, моля свържете се с проектния мениджър Вера Стаевска на vera nospam bluelink.net.

През месеци август-септември фондация „БлуЛинк” ще проведе информационна и медийна кампания сред очакваните ползватели на онлайн системата (туристи, пътуващи активни граждани и др.) с цел популяризиране на новия онлайн инструмент.

С оглед на изпълнението на гореописания проект и успеха на платформата за он-лайн сигнали като средство за проследяване на сигнали за незаконни сечи в горите имаме нужда от съдействието на ДАГ. Предложихме на агенцията да използва онлайн мониторингова система за информиране и санкциониране на случаи на нелегално изсичане на гори като я превърне в помощно средство в работата на Дирекция „Охрана и контрол”. Предвиждаме партньорството с ДАГ да започне, веднага след като системата за онлайн сигнализация е разработена, като се надяваме то да включва:

-    експертно участие в обученията за доброволци, които ще проверяват получените сигнали преди насочването на сигналите към ДАГ;
-    въвеждане на създадената от „БлуЛинк” онлайн мониторингова система за регистриране на сигнали за нелегално изсичане на гори като помощно средство в работата на Дирекция „Охрана и контрол” на ДАГ. За ефективното приложение на системата е необходимо изграждане на работещ механизъм и ангажимент по приемане и последващи проверки на сигналите за нарушения от страна на Дирекция „Охрана и контрол” на ДАГ. За прозрачността на обратната връзка е важно и тези проверки да са извършвани съвместно от Дирекция „Охрана и контрол” и представители на подаващия сигнала.

БлуЛинк очаква отговор от ДАГ по официалната си покана за съдействие през месец юли 2009 г.

Ако искате да си включите в дейностите по проекта, моля свържете се с нас на office nospam bluelink.net.

Сподели