Текущи и наскоро приключили проекти на "БлуЛинк"

Екологично правосъдие в Албания

„БлуЛинк” се присъединява към усилията за създаване на гражданска медийна коалиция за подкрепа на правосъдието в областта на околната среда в Албания. Инициативата е част от съвместния проект „Екологично правосъдие в Албания” с финансиране от Европейския съюз. Под ръководството на базираната в Албания организация Resource Environmental Center (REC), в проекта като партньори ще участват „БлуЛинк” и Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN).
Те ще съдействат за хармонизирането на работния процес на правосъдните структури в Албания. Проектът ще предостави най-новите досиета и база данни с независими експертизи в областта на околната среда; ще посочи най-добрите практики, за да помогне за подобряването на институционалната практика на правосъдните институции и като краен резултат да допринесе за качествено екологично правосъдие и опазване на околната среда, неразривно свързани с правото на съществуване на всеки човек. Проектът има за цел да засили техническия и управленския капацитет на местните съкандидати и свързани лица. Основните бенефициенти на проекта включват държавни институции, граждански организации, правоприлагащи органи, общности, засегнати от екологични престъпления, и широката общественост в Албания.

 

Правосъдие за околна среда

БлуЛинк е партньор на мрежата Justice and Environment по проект към програмата LIFE + на ЕС. J&Е обединява 14 организации на юристи, работещи по проблeмите по околна среда в Европа. Дейностите, в които БлуЛинк участва през периода 2017-2019 г. са свързани с прилагането на Орхуската Конвенция и по-специално преодоляването на бариерите пред достъпа до правосъдие и прилагане на екологичните оценки.

 

 

Насърчаване на гражданско застъпничество в областта на климата

Фондация "БлуЛинк"  подпомага застъпническите усилия на Българската коалиция за климата (БКК) за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското законодателство за климата. Въз основа на анализ на правната и институционална рамка, изпълнен съвместно с WWF-България, БлуЛинк обезпечава условия за успешно застъпничество от страна на членовете в БКК и събира широка гражданска подкрепа за политически промени в областта на климата. Изводи от дискусиите и факти относно климата достигат до обществото чрез журналистически репортажи и мултимедийни формати.  Целта е да се противодейства на антиклиматичния дискурс и да повишим осведомеността на широк кръг граждански организации и на широката аудитория за това как изменението на климата влияе върху всеки аспект от живота ни и какви политики могат да помогнат за адаптацията ни към климатичните предизвикателства. Инициативата продължава от  м.февруари 2022 г.
 

Дискусии и действия за климат и околната среда (DACE)

Шест юридически неправителствени организации за защита на околната среда от Австрия, България, Естония, Унгария, Словения и Испания обединиха усилията си в рамките на организацията "Правосъдие и околна среда" (J&E), за да повишат осведомеността на хората за техните климатични права и политиките за борба с изменението на климата (с акцент върху адаптацията). Целта е да се подобрим достъпа им до правосъдие и участието им в процеса на вземане на решения, които ги засягат. В крайна сметка дейностите могат да положат основите на съдебни спорове за климатични права и да свържат граждани с адвокати, които могат да защитават правата им. Проектът подкрепя климатичните цели на Европейската зелена сделка и Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата. За да постигнат тези цели, партньорите ще проведат проучвания на общественото мнение, за да разберат какви са обществените нагласи и разбирания за изменението на климата и за климатичните им права; ще организират национални събития, насочени към граждани, ангажирани с опазването на природата, природозащитни огранизации и други заинтересовани страни (напр. местни общности, засегнати от екологични проблеми, журналисти). Целта на събитията е обсъждане на въпросите, свързани с адаптирането към изменението на климата и климатичните права; ще бъде организирано и заключително събитие, за да могат партньорите да споделят наученото с национални заинтересовани страни и с Европейската комисия. Участниците също така ще формулират обща позиция и ще я комуникират към политиците на високо ниво в ЕС, които вземат решения. По този начин проектът цели да окаже влияние върху политиките на ЕС и националните политики за адаптация към изменението на климата. Графикът на инициативата е от ноември 2022 г. до ноември 2024 г. Проектът се финансира от Изпълнителната агенция за европейско образование и култура (EACEA) на Европейския съюз.

 

Наскоро приключили проекти

 

Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници в българския Фейсбук!

 

През 2022 г. много активисти, лидери на мнение и комуникатори се оплакаха, че Facebook ограничава или премахва техни публикации, дори целите им профили. Всички засегнати са част от гражданското общество, което отстоява ценностите на обединена Европа, демокрацията и околната среда. За да се противопостави на тази практика, "БлуЛинк" стартира инициативата "Да спрем омразата и потискането на правозащитници и природозащитници в българския Фейсбук!". Целта ни е да анализираме причините за проблема и да предложим решения от международни и български експерти. В хода на проучването сътрудничим с експерти по цифрови права от Асоциацията за прогресивни комуникации, където "БлуЛинк" членува, както и с AccessNow и други международни и български партньори. Проектът се финансира от Фонд "Солидарност" на Гражданско сдружение "Равни.БГ" чрез Българския фонд за жените и ще продължи до август 2023 г.

 

Геополитиката на Европа след края на икономическия растеж.

Проектът "Геополитиката на Европа след растежа" се организира от Зелената европейска фондация с подкрепата на Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Fondation de l'Ecologie Politique, Etopia, Transición Verde, BlueLink Foundation, Center for Green Politics и мозъчния тръст Green House с финансовата подкрепа на Европейския парламент и Зелената европейска фондация. През 2023 г. проектът изследва напрежението между идеята за де-/пост-растежа и настоящата геополитика, доминирана от войната на Русия срещу Украйна - страна, която е на път да се интегрира в ЕС. Целта на проекта е да инициира разговор между критиците на икономическия растеж и прогресивните мислители в областта на външната политика и политиката на сигурност, които сега често работят в отделни кръгове. Проектът търси решения отвъд наивния антимилитаризъм, от една страна, или удобната вяра в зеления растеж, от друга. Wetenschappelijk Bureau GroenLinks координира кабинетно проучване и публикува две подкаст интервюта. "БлуЛинк" допринася за аналитичния процес, като провежда двойни интервюта с политици и застъпници на зеленото мислене, проучвайки техните гледни точки за връзката между де-/пост-растежа и геополитическия натиск за увеличаване на разходите за сигурност. В рамките на проекта ще бъдат проведени и два семинара за академици и практици по материята на проекта: национален за България и регионален за Централна и Източна Европа и Украйна. "БлуЛинк" също така е домакин на тематична сесия, която ще постави на фокус гледните точки на защитниците на правата на човека и околната среда от Глобалния юг по темата на проекта.

 

Справедлив преход е възможен

БлуЛинк с подкрепа на Фондация Фридрих Еберт продължава изследване и популяризиране на идеята за съчетание на социални и зелени политики с цел България да извърши справедлив енергиен преход, да се откаже от въглищата и да премине към по-природосъобразни енергийни източници, обезпечавайки качествени работни места за бивши служители на въглищния сектор. В новия ни проект "Справедлив преход е възможен" ще разгледаме случай на ТЕЦ "Брикел" - спиране на работата на въглищната централа със заповед на регионалната инспекция по околната среда и водите. Проектът включва изготвяне на аналитичен доклад, семинар със заинтересовани страни в община Гълъбово, където се намира ТЕЦ, и на национално ниво, като и журналистически публикации по темата.

 

Синьо небе за всеки

Въпреки че България има един от най-тежките проблеми със замърсяването на въздуха в ЕС, обществената осведоменост за това и подкрепата за конкретни решения остават ниски, особено в общностите с ниски доходи, в неравностойно положение и в селските райони. БлуЛинк, заедно с д-р Зорница Спасова и Българска платформа към Европейско женско лоби и с подкрепата на Български фонд за жените, ще допринесе за повишаването на осведомеността за въздействието на мръсния въздух върху женското и детското здраве в рамките на проект "Синьо небе". БлуЛинк ще подготви кратко видео с интервюта с жени и момичета, чието здраве (или това на техните деца) е влошено в резултат на пребиваване в райони със замърсен въздух. Видеото ще отрази и ролята на жените в гражданските движения за чист въздух, като ще реферира към протеста в Русе през 1987 г.

 

Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на сграфито за Владимир Димитров - Майстора в София

Проект “Наследство на ДиКиро в млади ръце - гражданско участие във възстановяването на сграфито за Владимир Димитров - Майстора в София” се изпълнява от БлуЛинк в сътрудничество с Музея на Нов български университет и с финансовата подкрепа на Програма “Култура” на Столична Община. Той има за цел да помогне за опазването, реставрацията и консервацията на непозната за обществото културна художествена ценност в София - сграфито “Майстора и неговите модели” от Димитър Киров - ДиКиро, и социализирането му с участието на млади и активни творци, журналисти, граждански активисти и експерти. В рамките на проекта се реализира творческа програма "Таланти за човечност и природа". Програмата дава възможност на млади и активни художници, дизайнери, автори на приложни изкуства, музиканти, архитекти, урбанисти, писатели, поети, журналисти, музиканти и други творци да работят по артистични проекти, ангажирани с насилието, мира, дискриминацията, неравноправието, замърсяването на природата и други проблеми на съвременността.

 

Запълване на празнините в тютюневото облагане в България

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от БлуЛинк, Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в областта на тютюневото облагане в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член, като част от програмата “Тютюнево облагане” за Югоизточна Европа. Програмата се изпълнява от Института за икономически науки в Сърбия, с финансиране от Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ (UIC) в партньорство с инициативата за намаляване на употребата на тютюн на Bloomberg Philanthropies.

 


Журналистика и наука за климата

Проект „Журналистика и наука за климата” има за цел да подобри недостатъчното и често подвеждащо отразяване на темата за смекчаването на климатичните промени в медиите в Румъния, Унгария, България и Сърбия. Вярваме, че подобрената комуникация между журналисти и учени, работещи по проблемите на климата, е ключът към решаването на този проблем. В рамките на проекта планираме да изградим общност от заинтересовани журналисти и учени, като им предоставим обучение и им дадем възможност да работят заедно, за да произвеждат научнообосновани журналистически статии, обхващащи различни аспекти на смекчаването на климата. Също така ще насърчаваме трансграничното регионално сътрудничество за обмен на знания и опит. Проектът се изпълнява от Фондация "БлуЛинк" в партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), InforClima (Румъния) и с подкрепа на Европейската климатична инициатива (EUKI). Продължителността на проекта е от 15 август 2021г. до 31 март 2023г.

 

Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав

Проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+) се осъществява от партньорски консорциум под ръководството на Университета по технологии и икономика в Будапеща в рамките на програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът е с продължителност 30 месеца от 1 юли 2020 до 31 декември 2022. 19 основни и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия) ще си сътрудничат, за да промотират устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. БлуЛинк ще подпомогне осъществяването на проектните цели чрез организиране на 6 регионални семинара за журналисти в страните-партньори по проекта и създаване на документален филм, който да разкаже за културното наследство в периферните райони на р. Дунав и потенциала за местните икономики от неговото опазване и развитие. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград

Проект “За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград” се осъществява в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград в периода 15 декември 2020 – 15 юни 2022 г. Целта на проекта е трайното подобряване на прозрачността, гражданския надзор и утвърдените практики и политики за разходване на публични средства в област Благоевград. БлуЛинк ще помогне за това чрез подобряване на възможностите и капацитета за граждански и медиен мониторинг върху разходването на публични средства на територията на област Благоевград, като създаде защитена онлайн платформа за гражданско участие и надзор над управлението и разходването на обществени средства в минимум 5 общини от областта. Планираните проектни дейности ще допринесат за ограничаване на злоупотребите с публични средства и връщане на доверието в институциите и за връщане на възможностите на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства. Проектът се изпълнява съгласно договор № BEE.1036.20201202 от 15.12.2020 г. Подкрепата за Финансираната страна (фондация „Блулинк“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори


 

Вижте още

Моделни изпълнени проекти на "БлуЛинк"

Дейности и функционалности за изпълнение на мисията на "БлуЛинк"

Повече информация за "БлуЛинк"

Сподели