БлуЛинк изследвания

English version

 

BlueLink Research /БлуЛинк изследвания/ е независимо изследователско ядро за научни и аналитични разработки на фондация "БлуЛинк".  От 2000 г то захранва аналитично стратегическото планиране на фондацията и подпомага научно изпълнението и приложението на дейностите за постигане на идеалните й цели.  Освен това БлуЛинк изпълнява изследователски програми в рамките на различни проекти, публикува и представя научни доклади, статии и анализи на партньорите и донорските организации.

Избрани публикации на БлуЛинк

Научен периметър

Изследователските програми на БлуЛинк приоритизират тенденции и проблеми, свързани с уставните цели на фондация "БлуЛинк":

 • укрепване на демокрацията и гражданското общество;
 • опазване на природата, устойчиво развитие и осигуряване на чиста и здравословна околна среда;
 • прилагане на ценностите на обединена Европа;
 • развитие на сътрудничеството, партньорството и ефективността на неформалните групи и движения и неправителствените организации;
 • стратегическо използване на интернет за мрежово общуване на гражданските групи и организации; и
 • създаване на форум за свободен обмен на информация в изброените горе области, включващ независима журналистика в обществен интерес.

 

БлуЛинк прилага мултидисциплинарни изследователски подходи в социалните науки и науките за околната среда. Изследванията обхващат сферите на социална география, интернет и медийни науки, социология, история, политология, икономика и околна среда. Текущите области на задълбочаване на научното познание на БлуЛинк включват:

Вмешателство в демократичните процеси и човешките права: включва влиянието на олигархични, монополни и други корпоративни интереси върху демократичните институции, гражданското общество и медиите, както и нахлуването на пазарно-финансов дискурс в постсоциалистическата обществена и политическа среда (дефинирано от Smith and Rochovska, 2007), корупция и посегателства над човешките права, равноправието и върховенството на закона.

Общественият глас: въз основа на дефиницията на Ник Колдри (2010) за ‘гласът’ като съпротивителен процес срещу подчиняването на всички обществени потребности пред трупането на финансови печалби, с фокус върху участието на гражданското общество, социалните движения, независимата журналистика, при вземането на решения в сфери като опазване на природата, здраве, образование, благополучие, малцинствени, индивидиуални и колективни права, достъп до информация и др.

Свобода на словото и журналистическото "поле" - по дефиницията на Пиер Бурдийо (1998); норми на журналистиката, етика, практики, медийна собственост, практическа реализация на теорията за "Четвърта власт", ангажиране на журналистите с обществения интерес и глобалните промени на климата, природата и обществото.

Интернет  - дигитални мрежови технологии за обществена промяна и опазване на околната среда, както и ролята на дигитализацията на човешката комуникация, вмешателството в личната неприкосновеност на гражданите, свобода и сигурност на общунането в интернет.

Устойчиво развитие и зелена икономика - обществени, технологични и политически аспекти на визията за природосъобразна устойчивост, кръгова икономика, зелена енергетика, хранителни и природни ресурси и иновации.

 

Текущи и скорошни изследвания

БлуЛинк изпълнява следните изследователски проекти с подкрепата на едноименната фондация и в рамките на текущите дейности, които изпълнява:

Трансгранична корупция - изследвания в рамките на работната група към Гражданския форум "Европейски Съюз - Русия".

Вмешателство на тютюневата индустрия - събиране на свидетелства и доказателства за методите и средствата, използвани от тютюневата индустрия за прокарване на интересите й в политиката, образованието, здравеопазването, медиите и други сфери на обществения живот, в сътрудничество с Коалицията "За живот без тютюнев дим".

Екосистемни услуги по Черноморието - верификация на резултатите от оценка на потенциала за устойчиво използване на екосистемни услуги чрез социалнонаучни методи, в рамките на проект SPECIES със Сдружение за дивата природа "Балкани" и GRID - Arendal, Норвегия.

Анализ на граждански съдебни дела, свързани с енергийната и добивната промишленост. Оценка на съдебната практика и правоспособността на гражданите като часто от проект Extractive and Energy Industry Watch, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнен от Центъра за екологично право и фондация "БлуЛинк". 

Участие на НПО във взимането на решения. Сравнително изследване на съществуващите механизми, предвидени от държавните институции на национално и на местно ниво за осигуряване на гражданско участие във взимането на решения. Целта на проекта е да анализира съществуващите практики и да изведе препоръки за подобряване на формите на гражданско участие, включително промени в политиките и определянето на стандарти за участие на общностите. Част от работата на "БлуЛинк" по проект "Участие за природа" на Българска фондация Биоразнообразие, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Журналистика в обществен интерес. Чрез наблюдения, полуструктурирани интервюта, интернет етнография и фокус групи, "БлуЛинк" изследва редакционните практики  и формати, мотивации и професионална идентичност на младите журналисти. Работата е част от проект "Четвъртата власт в млади ръце: Журналистическа практика в обществен интерес", подкрепен от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. 

Онлайн механизми за комуникация между граждани и институции. Този изследователски компонент събира и анализира съществуващи онлайн инструменти за подаване на граждански сигнали и обратна връзка към институции или доставчици на публични услуги. Част от проект за повишаване на капацитета на гражданите, изпълняван от "БлуЛинк", Obshtestvo.bg и InItLab, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 


Научен екип

 • Павел П Антонов, ръководител на научния екип, PhD Социална география, MA Журналистика и масова комуникация, MSc Науки и политики на околната среда, Управляващ редактор и съучредител, BlueLink.net; affiliate member, Open Space Research Centre, The Open University, Milton Keynes, Великобритания.
 • Пламен Пеев, PhD Науки и политики на околната среда, MA Право, Старши изследовател - право и гражданско участие.
 • Велина Барова, МА, сътрудник по изследователски проекти в сферата на тютюневата индустрия и журналистиката.
 • Ксения Вакрушева, сътрудник по изследователски проекти, гражданско общество, корупция, геополитика, Русия.
 • Димитър Василев - Велин, MSc Биология, Старши анализатор - креативна екология и науки на живота.

 

Сподели