Дигитална премиера на годишника за 2020 г. на Асоциацията за прогресивни комуникации

Дата: 
Thu, 2021-04-22 15:00 - 16:30

На 22 април, от 15 часа, 2021 г., българско време, Асоциацията за прогресивни комуникации ще представи на дигитална премиера новото издание на годишника за 2020 г. на Global Information Society (GIS) Watch.

Това издание на GIS Watch се стреми да вникне в конструктивната роля, която технологията може да играе в борбата с кризите. То развенчава нормативното разбиране на технологията като лесна панацея за екологичните предизвикателства на планетата и изтъква, че е необходимо нюансирано и контекстуално използване на технологията, за да се постигне реална устойчивост. Поредица от тематични доклади разглеждат различни аспекти на връзката между цифровите технологии и устойчивостта на околната среда от гледна точка на правата на човека и социалната справедливост, докато 46 национални и регионални доклада изследват различните гранични линии, по които технологията отговаря на нуждите както на околната среда, така и на общностите, и където самата технология се превръща в предизвикателство за устойчивото бъдеще.

Пламен Пеев, експерт по право и политики на околната среда на БлуЛинк, представя в изданието за 2020 г. опита от 7 страни на Европейския съюз в прилагането на електронното правосъдие като инструмент за постигане на по-ефективен достъп до правосъдие по въпросите на околната среда. Докладът се основава на изследване на мрежата Justice and Environment, в която БлуЛинк членува. Според този доклад, електронното правосъдие има потенциала да повлияе на целия спектър от правата на околна среда, залегнали в националните и международни правни рамки като Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуската конвенция). В доклада си експертът сравнява плюсовете и минусите на цифровизацията на съдебните практики и взаимодействието на гражданите и компаниите със съдилищата за защита на техните права като алтернатива за насърчаване на демократични практики и участие във вземането на решения, като тази защита води в по-широк смисъл и до защита на правата на човека.

Докладът прави общ сравнителен анализ на състоянието и тенденцията към електронно правосъдие (наричано още цифрово правосъдие) в избрани страни от ЕС – Австрия, България, Естония, Румъния, Словения, Унгария и Хърватия. Той показва напредъка, неуспехите и предизвикателствата, като анализира практиките на електронното правосъдие. Всички примери в седемте разгледани държави са събрани от адвокати по околната среда, които са изправени, както пред възможностите, така и пред проблемите в защитата на правата по околна среда в правосъдните им системи, които са само частично цифрови. Този доклад също така разглежда накратко международните процеси в тази област, като работата на работната група за достъп до правосъдие към Орхуската конвенция, която насърчава страните по Конвенцията, заинтересованите страни и партньорските организации да насърчават общественото участие в проектирането, тестването и прилагането на цифрови инициативи, свързани с достъпа до правосъдие.

Цялостната оценка на практиките за електронно правосъдие, които са от значение и за правосъдието по околна среда в разглежданите страни е, че въвеждането на електронно правосъдие, което трябва да замени или допълни традиционната система на правосъдие на хартиен носител, е постигнало значителен напредък през последните няколко години. Този напредък обаче е неравномерен. Някои елементи на системата са по-напреднали от другите, включително например електронните съобщения, свързани със съдебни производства, и електронните формуляри, достъпни онлайн, които се попълват по електронен път. Новите системи за електронно правосъдие са по-бързи от комуникацията на хартиен носител и традиционния начин за разглеждане на дела, а в контекста на необходимостта от социално дистанциране те са по-безопасна, свеждайки до минимум физическото присъствие на страните в съдилищата.

Докладът предлага няколко конкретни стъпки за подобряване на системата на електронно правосъдие и обществено участие в нея:
- изграждане на капацитет за активисти и организации по въпросите на електронното правосъдие, включително съществуващите платформи и инструменти за цифрово правосъдие;
- представяне на примери за добри и не толкова успешни практики за електронно правосъдие от други държави, и по-специално как да се постигне екологичната справедливост;
- изграждане на мрежи от експертни познания и подкрепа отвъд съществуващите разделителни тематични линии, например, свързвайки защитниците на правата на човека и по околна среда, така че те да могат да повлияят на прилагането на цифровото правосъдие и отвореното управление. По този начин както бюрокрацията, така и корупцията в областта на околната среда ще бъдат намалени.
- разкази за вдъхновяващи лидери и истории за екологичен активизъм и електронно правосъдие, които да насърчат нови практики и инициативи.

Изданието на GIS Watch за 2020 е достъпно тук.

 

Сподели