Представяне на проект Extractive and Energy Industry Watch

Дата: 
Fri, 2014-11-21 09:00 - 15:00

Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост  - работна среща

Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите си Extractive and Energy Industry Watch ще удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на Енергийната и добивна промишленост (ЕДП), предлагайки решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат  нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО. Всички целеви групи ще могат да достъпват, но и допълват, събраната полезна практика и пилотни казуси през създадения ресурсен уебсайт - Extractive and Energy Industry Watch.
 

Проектът “ Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г - www.ngogrants.bg

Дневния ред на срещата можете да видите тук:

9:00 - 9:15 Откриване на срещата
                   Приветствени думи от
                   - Наталия Димитрова-Попова, председател на УС  на фондация „БлуЛинк“,  
                   - Александър Коджабашев, председател на УС на „Център по екологично право“
9:15 - 9:30  Кратко представяне на всеки участник
9:30 - 10:30 Представяне на проекта – необходимост, цели и дейности – Пламен Пеев, координатор на проекта; Правната практика в България по опазването на околната среда чрез правни консултации и адвокатска защита от името на обществеността и НПО – лични наблюдения и опит - Александър Коджабашев; Журналистическата практика в България за обективно и качествено отразяване на проблемите на околната среда и интересите на обществеността и НПО – Павел Антонов
10:30 - 10:50 Кафе пауза
10:50 - 12:30 Дискусия с участниците върху:
                      - обсъждане на дейностите по проекта и подхода към подбора на казусите за изследване;
                      - анализа на засегнатите целеви групи и подхода към създаването на добра правна и журналистическа практика
                      - обсъждане на начина на работа на експертната група като консултативен орган към проекта
                      - популяризиране на проекта и подкрепата му
                      - привличане на доброволци
12:30 - 13:30  Обяд
13:30 - 15:00 Дискусия с участниците – II част
15:00 - 15:15 Закриване на срещата

Сподели