ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЛОБИСТКИ ПОПРАВКИ НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАПЛАШВАЩИ БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ

Дата: 
Thu, 2020-02-13 09:00 - 10:00

На 13 февруари 2020 г. от 9:00 часа, пред задния вход на Народното събрание природозащитници ще протестират срещу лобисткото предложение на народния представител Валери Симеонов за промяна на Закона за безопасно използване на ядрената енергия ( https://www.parliament.bg/bills/44/954-04-223%20(2).pdf). Предложението за изменение и допълнение на ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия е поредният опит на народните представители да променят чл. 118 ж на Закона за водите през преходни и заключителни разпоредби на друг закон, без каквито и да било мотиви.

Г-н Симеонов предлага да отпаднат забраните, които не допускат водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част  от реката попада в зона на защита и без да се съобразява с действащите забрани в плановете за управление на речните басейни.

Това предложение на г-н Симеонов е поредният опит за погазване прилагането на европейското екологично законодателство, което би вкарало България в сериозна наказателна процедура за неизпълнение на международните спогодби.

Природозащитниците припомнят, че Валери Симеонов беше един от инициаторите за скандалните поправки в Плана за управление на Национален парк Пирин, допускащ сечи и строителство на повече от половината на територията на парка. Впоследствие Върховен административен съд отхвърли тези поправки като противозаконни  Оказа се, че това действие на Валери Симеонов не е било  последното посегателство срещу природата на България.

Сдружение „Балканка” от години изследват проблемите на реките у нас като поставят въпросите за управлението на водните ресурси пред институциите. Те са установили редица нередности, водещи до силно влошаване на условията по българските реки и невъзможност за постигане на поетите от страната ни ангажименти като страна членка на ЕО, по отношение целите на Рамковата директива за водите. Статистиката показва, че :

➢    От работещи около 260 водно-електрически централи у нас, около 170 от тях са построени след 2000г.;
➢    76% от всички ВЕЦ-ове са защитени зони от мрежата  НАТУРА 2000;
➢    98% от всички ВЕЦ-ове нарушават законите на страната и ЕС;
➢    Над 95% от всички ВЕЦ-ове нямат или имат неработещ рибен проход. Само 4 съоръжения са съгласувани с ИАРА съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗРА;
➢    Само 2 действащи нови ВЕЦ-а са с учредено право на строеж от МС ( чл.62, ал.1 от ЗЕ) и нито един няма концесия!
❖    Така се оказва, че у нас няма изградена ВЕЦ, която да покрива всички изисквания на националното и международно законодателство, като в почти всички случаи издадените разрешителни са в тежко нарушение на Закона за устройство на територията!!!;
➢    ВЕЦ-овете под 1MW съставляват над 55% от общия брой централи, но допринасят само с 2,7% към общата инсталирана мощност (по данни за ДРБУ);
➢    ВЕЦ-овете под 10MW произвеждат под 2% от електроенергията в страната (по данни на ЕСО), а ако работят без да нарушават законите ще произвеждат под 1%!;

Сподели