SF екип за устойчиво развитие

В много случаи властите и потенциалните бенефициенти не са запознати с достатъчно примери и успешни практики как да развиват проекти, финансирани от структурните фондове,които да са насочени към местната общност и да са в съответствие с принципите на устойчивост и обществен интерес. Поради тази причина, за да сме сигурни, че гореспоменатите принципи се взимат под внимание, потенциални кандидати за финансиране се нуждаят от обучение и практическа помощ за да развиват и подават алтернативни пилотни проектни предложения за финансиране от структурните фондове. Развиването и промотирането на такива местни проекти дава основание на НПО да защитават и да се борят за взимане на устойчиви решения на национално и европейско ниво и също така помага на правителствата и НПО да осъществяват устойчиви проекти с директно ангажиране на хората, за които се касаят. Сегашните членове на ЕС ще имат много повече операционни програми в следващите периоди на финансиране, сравнено със сегашните. Това означава, че много повече НПО представители трябва да участват в наблюдаващите и други комитети и с оглед на това има огромна нужда от развиване на капацитета на нови НПО в мониторинга.

2. Цели на проекта:
Дългосточна цел: да се обезпечи политика на регионално развитие в страните от Централна и Източна Европа, която да е базирана на принципите за устойчивост.
Конкретни цели:
- да се даде възможност на НПО от Централна и Източна Европа да работят за устойчиво развитие в регионалната политика на местно, регионално и национално ниво.
- да се подобри усвояването на средства по структурните фондове чрез анализ, изследване и обществено участие в промотирането на най-сполучливи и успешни практики
- да се развие капацитета на мрежата на SF екипа за устойчиво бъдеще и да се предаде на НПО общността

Продължителността на проекта е от Януари 2008 до юни 2009.

Сподели