Българската природозащита - старото не си отива, новото не идва

 
Поредното безумие си тече в сектор „природозащита” на МОСВ – процедура за разрешаване на ново строителство в НП Пирин, маскирана като процедура за промяна на плана за управление на парка. От МОСВ обясниха, че съгласувателната поцедура била с цел да се видят мненията и на другите министерства. Само че съгласувателната процедура по закон се прави с цел внасяне в МС за окончателно одобряване. Тя започва от комнетентното министерство и щом то я е инициирало, значи е преценило, че предлаганото проекторешение е законосъобразно, останалите министерства просто преценяват дали предложението не засяга техните сектори на компетентност. Те нямат  роля да преценяват дали водещото процедурата министерство действа в противоречие със законите в неговата собствена сфера на компетениции.
И така, МОСВ предлага на Министерски съвет да се промени плана за управление, като се разшири зоната за строителство. Къде? В защитена територия с категория „национален парк”. В Закона за защитените територии има изричен текст, според който в националните паркове не се допуска ново строителство. Значи МОСВ предлага да се нарушава ЗЗТ, който самото МОСВ е компетенто/длъжно да прилага и да контролира прилагането му от всички други лица и институции.
Това е поредната софистика в сектор „природозащита”, поредно жонглиране с нормативните текстове с цел използване буквата на закона срещу смисъла на закона. Този път дори малко по-недобре изпипано от обикновено, но явно е трябвало да се бърза.
Явно може да поспорим по оценката на министъра, че в МОСВ е заварил чудесни експерти. „Експертът”, който предлага тази процедура, е със същия почерк като този, който предлага да се узаконят нарушенията на концесията в НП Пирин, защото договорът бил недобре съставен, като пропуска дребната подробност, че този договор е изготвен от същите „експерти” в същата дирекция на същото МОСВ, т.е. от самия него – много самокритичен „експерт”. Той ще да е същият, който екпертно е посъветвал бившия министър да заяви пред Съвета на министрите на ЕС, че природозащитата е нещо вредно и в България води до „обезлюдяване на цели райони”. Или пък същият, който е превърнал частта „защита на природата” в процедурите по ОВОС в безсмислена бутафория.
Аз пък си мечтая следващият министър да не допусне да бъде съветван от такива експерти. Да има истинска промяна в политиката и работата в сектор „природозащита”, т.е. в дейността на дирекция Национална служба за защита на природата. /Тъжно-смешен детайл – дори името е грешно, дирекция и национална служба по закон имат различен смисъл, разминаване между думи и съдържание  още в наименованието/. Да се премахнат съмнителните порочни практики на досегашните „експерти” и да се заработи наистина за изпълнение на задачите на тази администрация по закон – опазване на природата като национално богатство.  Да се спре прикриването на видимо вредни действия под камуфлаж от нормативни текстове, нарочно „експертно” формулирани за възможна двойна употреба.

 

  

Сподели