Декларация срещу предложение в ущърб на биоземеделците и дребните фермери

Във връзка с изпратеното предложение на Националната асоциация на зърнопроизводителите относно усвояването на средства по м.214 „Агроекологични плащания” до Министерство на земеделието и храните

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Категорично възразяваме срещу опитите в последната година от програмния период на ПРСР 2007 – 2013 да се правят изменения в правилата за кандидатстване и одобрение на бенефициенти по м.214 „Агроекологични плащания”, насочени към източване от едрите зърнопроизводители и на тази мярка, която почти единствена е предназначена основно за биоземеделците и дребните фермери, развиващи екологосъобразно земеделие и практики, щадящи околната среда.
Напълно подкрепяме въведените от МЗХ селекционни критерии за одобрение на заявленията, подадени през 2013 г. Приоритетното разглеждане на заявления по подмярката „Биологично земеделие” с направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство” и подмярката „Традиционно животновъдство” с направления „Опазване от изчезване на редки местни породи” и „Традиционни практики за сезонна паша” е напълно обосновано с оглед заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони, приетия Национален план за развитие на биологичното земеделие и многократно декларираната от МЗХ подкрепа и насърчаване на биоземеделието и животновъдството в България. Тези направления имат и най-голям ефект по отношение опазване на околната среда, възстановяване на почвите, създаване на поминък в българските села и необлагодетелстваните райони. В тези мерки участват голям брой фермери с малки площи, за които тази подкрепа е жизненонеобходима.
Подкрепяме и приоритетното разглеждане на заявленията на бенефициенти, които вече имат поети агроекологични ангажименти. Изключителните трудности в първите години на прилагане на мярката, множеството наказания и откази за изплащане на средства, отчаяха голяма част от биологичните фермери, а тези , които останаха като бенефициенти по мярката, изстрадаха на гърба си всички бюрократични спънки и помогнаха според силите си за изменение и облекчаване на мярката. Тези хора от две години успяват да получат субсидии и са поели ангажименти при определени условия, които не могат да бъдат променяни в движение.
Странните искания на зърнопроизводителите за пропорционално разпределение на средствата между всички кандидати би означавало:
Зърнопроизводител, който обработва 100 000 дка ще бъде поставен на равна нога с биопчелар с 30 кошера или животновъд с 50 овце
Средствата, предназначени за опазване на околната среда, ще отидат в голямата си част отново у 3 % от бенефициентите, които и без това бяха поставени в привилегировано положение в последните 5 години
Такъв подход ще доведе до окончателно унищожаване и притискане на дребните и „зелените” фермери, които до този момент разчитат основно на подкрепата по тази мярка
През последните 7 години големите зърнопроизводители станаха монополисти в цели области на България по отношение на земеделието. Получавайки огромния процент от европейските субсидии, те изтласкват малките фермери от землищата им, доведоха до обезлюдяване на селата и имат огромен принос за увеличаване на безработицата в малките населени места.
Ето защо категорично възразяваме за допълнително наливане на средства от ОС 2 – „Опазване на околната среда” на ПРСР към стопанства и фермери, за които опазването на околната среда и зелената идея са на последно място.


Българска Асоциация Биопродукти
Българска Асоциация за автохтонни породи говеда
Сдружение за биологично пчеларство
Българска Асоциация за автохтонни породи овце
Национална асоциация на младите фермери в България
Национална асоциация на животновъдите в България
Съюз на животновъдите в България
Национален съюз на говедовъдите в България
Национална асоциация на овцевъдите
Фондация „Биоселена”
Фондация за околна среда и биоземеделие
Фондация „Авалон България”
Фондация „Приятели на родопските крави”
Агроекологичен център към Аграрен университет – Пловдив
Сдружение Фонд за Дивата Флора и Фауна
Асоциация за развъждане на породата овце „Мутон шароле”
СНЦ „Зелени Балкани“
Българско дружество за защита на птиците                                                                                                                                                 

Екологично сдружение "За Земята"                                                                                                                                                                   

WWF Дунавско-карпатска програма България

 

Сподели