Нов правилник за участие във Висшия екологичен експертен съвет излъчва положителен сигнал

БлуЛинк приветства промените в правилата за участие на НПО представители във Висшия експертен съвет /ВЕЕС/ към МОСВ, но предупреждава за престоящи трудности. Нов проектоправилник за ВЕЕС отговаря на препоръката на Комисията за защита от дискриминация от 2013 г., според която изискванията следва да са еднакви към всички членове на съвета.  Процедурата пред Комисията бе инициирана през 2011 от BlueLink.net в качеството й на оператор на платформата за електронно определяне на граждански представители в органи на държавата Vote.BlueLink.net. По силата на решението на Комисията, МОСВ е премахнало от новия проектоправилник дискриминационното изискване представителите на НПО да не участват ръководни органи и/ или контролни органи на политически партии и да подписват декларации, с които удостоверяват същото.

Проектът за нов правилник за ВЕЕС бе оповестен за обществено обсъждане на сайта на МС до 10.02.2015. Във внесено до МОСВ становище по него БлуЛинк оценява позитивно усилието на МОСВ да въведе чрез новия правилник правила и критерии – не само формални, но и качествени – за избор на независимите специалисти по планове и програми в Междуведомствената комисия – специализиран състав на ВЕЕС. Конкретните препоръки, съдържащи се в становището, засягат въведения в чл. 9 на новия Правилник механизъм за избор и участие на представители на неправителствени организации (НПО) във ВЕЕС – основен състав, споделяме следните конкретни наблюдения и препоръки. Сред тях приветстваме решението на МОСВ да се ангажира с формулирането на критерии и провеждането на процедура по определяне на представителите на НПО. Високо позитивно оценяваме въвеждането на качествен критерии при оценката на подадените кандидатури в Чл.9/2 и 3 на предложения правилник.

Въвеждането на критерии, според който кандидатстващите организации трябва да демонстрират солиден опит в областта на опазване на околната среда е от ключово значение за предотвратяване на подменянето на  НПО представителството във ВЕЕС с представителство от организации с анти-природозащитна насоченост и такива, създадени и представящи индустриални и инвеститорски интереси, а не интересите на гражданите. Становище в този дух, съдържащо препоръка за това БлуЛинк направи още през 2012 г. и сме удовлетворени, че то намира реализация в новия проект за правилник.

Провеждането на избор измежду одобрените за участие НПО представители по силата на чл9/10, 11 и 12 на проектоправилника е положителна практика, подкрепяна от фондация „БлуЛинк“, която е изпълнявала такава процедура години наред. Въз основа на този опит, обаче БлуЛинк добронамерено предупреждава, че провеждането на такъв избор може да се окаже ахилесова пета на предложената нова процедура. Досегашния опит на „БлуЛинк“ сочи, че подобни поцедури неминуемо водят до обжалвания и оспорвания, поради което отправихме препоръка за обмисляне и въвеждане на ясна процедура за подобен тип тъжби пред министъра, и прозрачен механизъм за реакция към тях. В духа на изискванията за прозрачност, внесеното становище препоръчва задължителна публичност на всички документи по избора на НПО.

Взаимно доверие, уважение и партньорство могат да разрешат наслоените през годините проблеми в комуникацията между администрацията и гражданския сектор, и да доведат до качествено подобрение в опазването на околната среда, прозрачността и общественото доверие към действията на МОСВ

"Новият проект за Правилник на ВЕЕС дава заявка за позитивна промяна в отношението на МОСВ към участието на представители на граждански организации при формирането на политики  и решения, засягащи околната среда. Такъв подход, базиран на взаимно доверие, уважение и партньорство има потенциал да разреши наслоените през годините проблеми в комуникацията между администрацията и гражданския сектор, и да доведе до качествено подобрение в опазването на околната среда, прозрачността и общественото доверие към действията на МОСВ," заяви управляващият редактор на BlueLink.net Павел Антонов. За реализирането на подобен подход МОСВ може да разчита на експертизата и опита на фондация „БлуЛинк“ при формирането и изпълнението на процедури за гражданско и НПО участие, добави Антонов, който е бивш съветник на министър Юлиан Попов при формирането на Обществения съвет към МОСВ през 2013 г.

Изследователският екип на Фондация „БлуЛинк“ в момента осъществява анализ на участието на НПО към различни институции, в рамките на проект „Участие за природа“, изпълняван от Българска фондация „Биоразнообразие“ с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Като старши експерт към анализа е привлечен Инж. Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България и бивш директор на Природен парк "Витоша".

 

Още по темата

Хронология на НПО участието във ВЕЕС, 04.10.2011

МОСВ не допусна граждански представители във ВЕЕС, 09.10.2011

Сподели