Относно процедурите по ОВОС, ЕО и ОС

 

Наскоро едно събитие показа за пореден път съществуването на много сериозни проблеми при процедурите по оценка на въздействието върху природната среда - Бургаският административен съд отмени решение на РИОСВ-Бургас за съгласуване на инвестиционно предложение, взето в резултат на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони от Нагура 2000. Показателно е, че решението е отменено не поради неспазване на установените процедурни стъпки, а като противоречащо на материалноправните норми и целите на Закона за биологичното разнообразие.

Проблемите, свързани с ОВОС, ЕО /екологична оценка/ и ОС /оценка за съвместимост/ са известни отдавна и най-общо може да се поделят на две основни групи - качеството и достоверността на докладите по ОВОС, ЕО и ОС и начина на работа на компетентните органи МОСВ/РИОСВ при прилагане на процедурите.

Относно качеството на докладите - то се определя от професионализма и безпристрастността на изготвящите ги експерти. Съществуващата нормативна база не осигурява това, защото:

- работата на експертите по изготвяне на докладите се заплаща от Възложителя

- не съществуват адекватни изисквания за професионалните качества ва тези експерти.

Ясно е, че ако някой ти заплаща за работата по преценяване на допустимостта на определено ИП, ти ще си пряко зависим от него, а в случая най-заинтересованата страна е възложителят. Тази ситуация трябва да се промени, като се потърси решение, аналогично на това при изготвяне на анализите по смисъла на Закона за концесиите - тези анализи се възлагат и заплащат от зържавните институции. А по отношение изискванията към експертите стъпките, предприети от МОСВ, са в посока, точно обратна на правилната: с промени в ЗООС отпадна изискването за лицензиране на експертите, а с промени в Наредбата за ОС отпадна условието докладите да се изготвят от квалифицирани експерти - биолози.

Какво може да се направи в тази насока:

- да се потърси решение на проблема с възлагане и заплащане на докладите, аналогично на това при анализите по смисъла на Закона за концесиите

. да се възстанови и оптимизира процедурата по лицензиране на експертите, компетентни да участват в изготвянето на докладите.

Относно ролята на компетентните органи МОСВ/РИОСВ - това е ключовият въпрос, защото именно те преценяват качеството на докладите и постановяват решението. Основен проблем е доколко има реална воля за правилното прилагане на законите и постигането на заложените в тях цели. Такава воля трябва да се формира преди всичко от ръководните нива в институциите, но тъй като връзката ръководно - експертно ниво е двустранна, не бива да се подценява и ролята на експертите - държавни служители. Абсурдно е, но преди няколко месеца страната ни изрази на едно от най-високите нива в ЕС - среща на министрите, позиция, че природозащитата и екологичната мрежа Натура 2000 в частност пречат на националните икономически и социални интереси. Явно  е трудно при такова разбиране за същността на Натура 2000 като "вредна" да се работи правилно за пълноценното й опазване чрез процедурите по ОС. Така или иначе, за всички процедури - ОВОС/ЕО/ОС е важно на тях да не се гледа от прилагащата ги администрация като на формални поредици от действия с предизвестен край, а да се прилагат като реални инструменти за опазване на околната среда. Необходимо условие за това е да се дава приоритет на професионализма на всички нива в компетентните администрации.  А междувременно много полезно би било засилването на външния за администрацията контрол и участието на НПО.

Какво може да се направи в тази насока:

- да има реални санкции за служителите, отговорни за вземането на доказано погрешно решение по ОВОС/ЕО/ОС

- при депозиране на възражения в хода на процедурата, които не са били взети предвид, да се въведе задължение в окончателното решение компетентният орган изрично и мотивирано да посочва причините за това.

 

Сподели       

Коментари

снимка на рис
рис каза: Куче влачи...параход! А как ще бъде спрян инвеститора да нагуши директора на РИОСВ ? А как ще бъде спряна практиката изготвените от точно посочени екипи за ОВОС и "експерти" ОС да минават безпроблемно на "експертен съвет"? А как участващите в експертния съвет ще вземат адекватно решение, като повечето от тях са служители назначени от директора на РИОСВ?