Яснотата на информацията за чистотата на морето и трудният път към нея

мосрки води,чистота,информация,замърсители

Колко достъпен е достъпът до обществена информация:  Панта рей, панта киней*-Лесен отговор от държавата да искаш недей ! Преди началото на активния туристически сезон публикувахме материал за наличната и достъпна за гражданите информация ,касаеща качеството на водите за къпане, зоните за къпане по Черноморието и къде може да се открие. Към края на сезона искаме да ви представим получени от нас нови данни, а и да ви предложим нашия коментар относно достъпа до информация за чистотата на морските води за къпане.

2 месеца след началото на сезона за къпане Черноморска мрежа на НПО изпрати писма за достъп до информация на 6 държавни администрации,имащи правомощия и задължения да управляват и изследват водите за къпане-Регионалните здравни инспекции(РЗИ) в Бургас,Варна и Добрич,Регионалните инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ) в Бургас и Варна и Басейнова дирекция за Черноморски район(БДЧР) с център Варна. От всички тях бе поискан достъп до информация за качеството на водите за къпане по черноморското крайбрежие за 2012 и за настоящата 2013 от началото на сезона към момента,констатирани източници на тяхното замърсяване,информация за планирани мерки за привеждане на водите за къпане в съответствие с изискванията на Директива 76/160/ЕЕС –Относно качеството на водите за къпане и информация за форми или мерки за повишаване на информираността на обществеността за качеството на водите за къпане. Към РИОСВ Бургас и Варна бяха зададени искания за достъп до информация, свързани респективно със замърсяването на морски води в района на Арапя и замърсяването на водите на река Девненска във връзка с възникнала авария в завод „Полимери” на 28.06.2013.

Миналата седмица получихме последните данни, изискани от нас и вече можем да ви предоставим актуална информация за чистотата на морските води или поне официалните данни за нея.Както и ще споделим трудностите, на които се натъкнахме при получаване на достъпа до таз информация. Ще започнем с данните, получени от трите РЗИ, тъй като те са оторизирани да провеждат мониторинг на качеството на водите за къпане на национално ниво, а морските води за къпане попадат в границите на инспекциите в Бургас, Варна и Добрич. За вече приключилия сезон за къпане за 2012 година има информация на страницата на РЗИ-Бургас, както и предоставена от РЗИ-Добрич. Според тези данни за района на Бургас са констатирани 2 зони за къпане, неотговарящи на изискванията за чистота - плаж Лозенец с моментно замърсяване и Поповски плаж в Царево,за който е издадена и заповед за налагане на временна забрана за къпане,тъй като морските води за къпане са с лошо качество.

Според РЗИ – Добрич за сезон 2012 в морските води на област Добрич се наблюдава подобряване на качеството им спрямо предходни те сезони по микробиологични показатели-т.е липса на Ешерихия коли и Ентерококи и само в един пункт за пробонабиране се е наблюдавало отклонение от нормите. Към 31.07.2013 за района на област Добрич не са констатирани отклонения от задължителните здравни норми в изследваните проби на морски води за къпане, като само в 4 са констатирани отклонения от препоръчителните (по-строги) показатели за ешерихия коли.Относно източници на замърсяване на водите за къпане в РЗИ-Добри за 2012 и до 31.07.2013 не са констатирани реални такива,а от РЗИ-Бургас насочват към публикуваните на тяхната страница профили на водите за къпане,в които са посочени потенциални източници на замърсяване.В дадена степен това е все пак някакъв източник на информация, но от друга страна, тъй като повечето потенциално опасни обекти на влияние са изградени или неизградени пречиствателни и канализационни съоръжения,ще е необходимо адекватно и своевременно да се отразява всяка една промяна в този вид инфраструктура. От РЗИ Варна се получи отговор, че наличната информация е достъпна на сайта на администрацията.

Вече нееднократно съм споменавала, че наличната информация и за 2012 и за 2013 до момента е представена в табличен вид, с попълнени стойности и никакви коментари. В предходните 2010 и 2011 данни те са предоставени във вид, в който се описва дали взетата проба съответства на нормите по микробиологични и химични показатели с просто „да” или „не”. Същото така никъде няма написан поне в 3 изречение обобщен доклад за качеството на водите за къпане. В интерес на истината такава информация е налична в доклада за първоначална оценка на морската околна среда на БДЧР. Което означава, че или този доклад им е предоставен от РЗИ или че експерти от БДЧР на база данни от пробонабирания са направили този извод. Така че за един обикновен гражданин, незапознат с допустими норми, прагове, препоръчителни и задължителни количества, е малко сложно на базата на стройна табличка от цифри да си направи някакъв извод за чистотата на водата на интересуващия го плаж. Някак се създава усещане за леко пренебрежително отношение спрямо водите от РЗИ-Варна и докато за водите за къпане все пак е публикувана някаква информация, то за водите за пиене,които също са под контрола и са обект на мониторинг на здравните инспекции за Варна такава публикувана,поне на сайта на РЗИ-Варна, няма.

За разлика от страниците на инспекциите от Бургас и Добрич, които имат поместени и анализи за качеството на водите за пиене. От БДЧР е предоставена информация за 9 емитери (обекти), които заустват пречистени и непречистени отпадъчни води директно в Черно море или индиректно чрез други водни обекти, вливащи се в него (дерета и/или реки). Според тях тези обекти не попадат в зони за къпане, но при определени условия могат да окажат влияние върху качеството на водите за къпане. Те също са в табличен вид,но тук поне са отбелязани допустимите норми и при отклонение от тях лесно може да се направи съпоставка какво е надвишаването им,при наличие на такова. Предоставените данни от пречиствателните и канализационни съоръжения (средногодишни стойности по показатели, действителни водни годишни количества и товари) са за 2012 г.,тъй като още не разполагат с обобщена информация за 2013 г. За пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Варна след пречистването(на изход) има надвишаване на допустимите норми за нефтопродуктите и общия фосфор, ПСОВ Каварна-азот и фосфор, ПСОВ Китен-Приморско-кадмий ,нефтопродукти и общ азот,ПСОВ-Обзор-Бяла-общ азот и нефтопродукти,ПСОВ –Царево-фосфор и азот, "Идън Девелъпментс" АД – ЛПСОВ (локална) на ж.к-кс "Райска градина" гр. Св. Влас-азот и фосфор, за ПСОВ Прибой и ПСОВ Дюни-няма констатирано надминаване на разрешените количества. Като най-лощо може да се характеризира състоянието в ПСОВ –Поморие,като там на изхода от пречистването има завишени стойности на кадмий,феноли,ПАВ,общ фосфор,азот,нефтопродукти и екстрахируеми вещества.

Градските канализации в Ахтопол,Созопол и Чернрморец нямат действащо разрешително за заустване на отпадъчни води от канализационната мрежа, а за Синеморец и Варвара товарите за 2012 г. са сметнати по разрешено количество на отпадъчните води от стари неподновени разрешителни. С регионалните инспекции по околна среда комуникацията беше доста интересна. Първоначално от Бургас получихме решение, че информацията ще ни бъде предоставена по интернет и можем да си я получим на „Едно гише” при тях. След продължило близо месец изясняване какво и къде да получим, вече може да споделим информация, че в резултат на направена от РИОСВ-Бургас проверка във връзка със сигнали за замърсяване на морските води с отпадъчни води от канална помпена станция-КПС „Арапя” е констатирано наличие на отпадъчни води в дерето ,поради авария.Дадено е и изпълнено предписание на кмета на община Царево за почистване на замърсените води.

В годишните доклади за качеството на околната среда има доста изчерпателна информация за обектите,източници на отпадъчни води,както и за точкови източници на замърсяване на водите –реки,езера,блата,морски и подземни води. В РИОСВ – Варна, имаше реална опасност да не получим съвестно заплатения си информационен технически носител, тъй като служителката беше категорична,че са минали 14 дни от датата на издаването на тяхното писмо без да се интересува кога точно сме го получили. Достъпът до информация по закон е 30 дневен от датата на получаване и е посочен от самия РИОСВ в писмото. Но се наложи да убеждаваме, че сме в график и законно право да получим информацията. Която на всичкото отгоре не се оказа конкретно тази, която поискахме. Все пак не е излишно да се знае,че за периода 2010-2012 при производствената дейност на Полимери АД са констатиран алкално ph в станция „Неутрализация” на потока на отпадни води,най-вероятно поради неправилен технологичен процес.Повишеният свободен хлор се дължи на генерираните отпадъчни води от производството на хипохлорид. Дружеството има наложена текуща ежемесечна санкция от министъра на околната среда и водите за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: pH, абсорбируеми органохалогенни съединения- АOX,XПК,неразтворени вещества и свободен хлор.Санкцията се търпи от 04.05.2006. Нашето питане беше за данните от мониторинга на водите на река Девненска в следствие възникнала авария в завод „Полимери” на 28.06.2013, като самата РИОСВ бе публикувала на сайта, че ще публикува тези данни. Към момента и това съобщение вече не е достъпно на страницата на инспекцията.

Другият обезпокоителен факт е, че вече 7 години ежемесечно се глобява, а не се търси трайно решение на проблема със замърсяването от „Полимери” АД. Не е ясно дали наложените санкции са достатъчни, за да възстановяват нанесените щети. И къде остава заложения в Закона за опазване на околната среда принцип за превенция и предотвратяване на замърсяванията. Не искаме да ви заливаме с повече данни, но от всичко получено и прочетено от нас,се формира чувство на обърканост и противоречие как при наличието на толкова потенциални замърсители, неизградени съоръжения,според всички администрации водата в морето е едва ли не кристално чиста.Всички бихме се радвали да е така, но и сме наясно, че за съжаление не е така. Стига само да се види колко е чиста водата от пречиствателната станция в Приморско и да знаеш, че това се влива в морето. А това е все пак е вода, от която може да се вземе проба. Колко ли неконтролирани и непречистени води се вливат в реки и/или директно в морето.

Не за първи път споменаваме и достъпността на предоставяната информация. Не искаме да подценяваме интелигентността на гражданите,но далеч по-лесно би било наличната информация да се предоставя в разбираем и ненаучен вид на видни места.С конкретно изказани становища, а не с обтекаеми и неангажиращи се с отговорност твърдения. Все пак водите са национално общество и благо и всеки има право на достъп до чисти такива.Контролът и изследването на чистота им е заради обществото,така че ние,като част от него ,сме в правото си да изискваме ясна и пълна информация.Не всеки има търпението дълго да се рови и да се прави на следовател в кой от разделите на съответния сайт би могла да се крие търсената информация.А може би на това се разчита И не на последно място се чудиш защо за така наречената обществена информация трябва да си плащаш и да искаш разрешение за достъп до нея. За нас поне е ясно, че ще продължим да търсим чистотата. На морето. И на информацията за него.

******

Черноморска мрежа на неправителствените организации продължава да информира за ключови нормативни документи и дейности, свързани с управлението на водите. Тези публикации подкрепят осъществяването на международен проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, финансиран от СОП на ЕС „Черноморски басейн 2007-2013 г.” който се осъществява чрез сътрудничество на неправителствени организации от 5 страни в Черноморския басейн. Основната цел на проекта е да подобри ефективността на мерките на различните заинтересувани страни, насочени срещу замърсяването на водите – общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Една от специфични цели на проекта е да се засили на обществено участие в процеса на управление на водите чрез провеждане и информационно-образователна кампания за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на опазването на водите и Черно море. Вече публикувахме материал за първоначалната оценка на морската околна среда,качеството на морските води,зоните за къпане по Черноморието и къде може да се открие информация за това. Последва публикация за хода на дейностите и постигнатите резултати по две важни директиви за управлението на водите: Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводненията и 2008/56/ЕО – Рамкова директива за морска стратегия (РДМС),представени от БДЧР на проведения първи за 2013 година Басейнов съвет.             

Очаквайте много скоро публикация за мониторинга на водите в България по случай Международния ден за мониторинг на водите 18септември.

*Панта рей ,панта киней- Всичко тече,всичко се променя-Хераклик(древногръцки философ)                                                                                                                                                                                                                  

 

автор: Mихаела Козовска, Координатор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сподели