Extractive and Energy Industry Watch: Обучение за неправителствени организации

Подробен видеорепортаж на Стоян Димитров от обучение за представители на неправителствени организации и местни инициативи, проведено на 14.04.2016 г. във Велинград. Двудневното обучение бе организирано от сдружение „Център за екологично право” и фондация „БлуЛинк”, с цел е да подготви представителите на гражданското общество за по-успешни действия в надзора на енергетиката и добивната индустрия. Обучителната работна среща е част от проект „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите цели да удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на Енергийната и добивна промишленост (ЕДП) като предлага решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат  нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО.

Този материал е публикуван в рамките на  проект „Extractiveand Energy IndustryWatch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Център за екологично право” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България - www.ngogrants.bg.

Сподели