Потърси правна помощ по проект "Extractive & energy industry watch"

Проектът ще удовлетвори потребностите на местните общности, засегнати от дейността на Енергината и добивна промишленост (ЕДП), защото предлага решения за достъп до информация и водене на дела, които да се използват за въздействие върху ЕДП за прозрачност и отговорност в извършването на промишлената им дейност и постигане на по-здравословна и чиста околна среда. Във всички случаи на нарушение на екологичните норми и последващи замърсявания местните общности са най-засегнатите представители на обществото, като често тези производства се намират в отдалечени райони, където хората са с ограничен достъп до информация често и поради факта, че там живеят по-възрастни хора или в някои случаи представители на малцинства, които са с нисък образователен ценз и възможности да търсят и използват информацията за дейността на ЕДП. НПО имат нужда от нови подходи и механизми за достъп до информация и за успешната защита на обществения интерес за здравословна и чиста околна среда, информация, която да се използва за защита на този интерес пред административни органи, в съда и извън съда в преговори с представителите на бизнеса. Проектът предлага създаването на добри правни и журналистически практики, които да обогатят арсенала на НПО в тяхната дейност като защитници и застъпници на общественополезни каузи. Разследващите журналисти могат да получат чрез проекта нови канали и източници за информация и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО като получават или предоставят конкретна, коректна и достоверна информация и същевременно влияят върху обществените процеси и контрола върху ЕДП, особено в случаите, когато производството сериозно застрашава здравето и живота на населението и околната среда. Неформалните граждански групи могат да получат в рамките на проекта набор от идеи и умения как да изграждат успешни стратегии за намиране на информация, която да им помогне в постигането на целите и защитата на принципите, за които са се организирали.

Можете да се обърнете към нас за правна помощ по казус, свързан с енергийната и/ или добивната промишленост като попълните формуляра  ТУК.

Сподели