За ефективна защита от домашно насилие

БлуЛинк изрази подкрепа за предложените от Министерството на правосъдието промени в Закона за защита от домашното насилие. В становище от 27 януари 2021 г. на портала за обществени консултации на Министерски съвет БлуЛинк приветства предложението като “решителна крачка за България в борбата с домашното насилие”.

Предложеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие е продиктуван от “необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база”. Приемането на текстовете е необходимо и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека и привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските законодателни практики и международните стандарти в тази област, се казва в мотивите към проекта на закона.

Сред промените, предвидени в предложения законопроект, са разширяване на кръга на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по реда на закона, и увеличаване на мерките за защита от домашното насилие, които могат да се налагат от компетентните органи. Въвеждат се нови мерки за защита от домашното насилие, сред които забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма и насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита на деца, жертви или свидетели на насилие.

Предвижда се на лице, пострадало от домашно насилие, да се предоставят и редица специализирани услуги за защита, сред които консултиране на денонощна безплатна телефонна линия и в консултативен център за пострадали, настаняване в кризисен център и в защитено жилище за настаняване след шестия месец от инцидента.

Законопроектът предвижда и създаване на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие като специализиран постоянно действащ колегиален орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.

“Проекто-разпоредбите са в съответствие с редица международни препоръки, отправени към България през последните години, и с подписани международни споразумения, които страната ни е длъжна да изпълни”, се казва в становището в подкрепа на законопроекта, изпратено от БлуЛинк.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели