Награда за гражданското общество за 2021 г. за действия в областта на климата

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще отличи до пет проекта в областта на климата, които демонстрират безценен принос на гражданското общество за постигане на неутралност по отношение на климата. ЕИСК ще избере победителите от творчески и новаторски инициативи, които имат за цел да насърчават справедлив преход към нисковъглеродна и устойчива спрямо изменението на климата икономика.

Кандидатурите могат да се подават от всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи на местно, регионално, национално или европейско равнище. За наградата могат да кандидатстват и лица, които живеят в ЕС. Допустимите инициативи и проекти трябва да се осъществяват в ЕС.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2021 г.

Проектите трябва вече да са приключили или все още да се осъществяват. Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 30 юни 2021 г., ще бъдат отхвърлени. Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Церемонията по награждаването вероятно ще се състои по време на пленарната сесия на ЕИСК на 8 и 9 декември 2021 г. в Брюксел в зависимост от здравната ситуация.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА

Като първата институция на ЕС, дала думата на Грета Тунберг в началото на световното стачно движение за борба с изменението на климата „Петъци за бъдеще“, ЕИСК винаги е бил ревностен защитник на действията „от долу нагоре“ в областта на климата.

В това си качество той винаги е подчертавал значението на местни организации и отделни личности за реализирането на прехода към неутралност по отношение на климата. Те играят решаваща роля за постигането на промяна в нормите и поведението, като правят местните икономики по-екологични или стимулират прехода към общества с нулеви нетни емисии на местно или регионално равнище.

В своята работа ЕИСК многократно е подчертавал, че успехът на Европейския зелен пакт, в рамките на който ЕС се ангажира да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., зависи от действията и ангажираността на всички участници. Една от ключовите инициативи на Зеления пакт — Европейският пакт за климата — трябва да се съсредоточи върху това да насърчава хората да станат част от решението, а не проблема, като им даде възможност да променят системите, които ни доведоха до ръба на кризата в областта на климата.

ЕИСК също така отдава особено значение на ангажирането на младите хора в действия в областта на климата. През март тази година неговата годишна знакова проява „Твоята Европа, твоето мнение!“, в която участват ученици от средни училища от всички държави — членки на ЕС, и страни кандидатки за членство в ЕС, представляваше симулация на международна конференция по изменението на климата (COP) и привлече множество изтъкнати активисти в областта на климата.

Като посвещава водещата си награда на тази изключително важна тема, ЕИСК иска да уважи и представи положените досега усилия на недържавните участници в областта на климата. Тя също така има за цел да насърчи текущите проекти и да вдъхнови нови такива, като по този начин подчертава приноса, който организациите на гражданското общество и отделни личности могат да дадат за Европейския зелен пакт.

Наградата за гражданското общество за 2021 г. ще бъде присъдена на изключителни проекти и инициативи, обхващащи поне един от следните въпроси:
● насърчаване на пълноценното участие и/или приемането на гражданското общество в прехода към неутрално по отношение на климата общество;
● насърчаване на участието на гражданите в дебата за климата;
● разработване/осъществяване на проекти, които вдъхновяват и насърчават преход към съобразен с изменението на климата начин на живот за хората в тяхната местна среда и на работното място, включително от страна на работодатели или организации на работници;
● насърчаване на осведомеността в областта на климата сред потребителите или насърчаване на промяна в поведението и обществените норми в контекста на свързаната с климата криза;
● разработване/осъществяване на проекти, които се застъпват за активни политики в областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище;
● насърчаване на справедливостта в областта на климата в широк смисъл, като се вземат под внимание правата на човека и социалната отговорност на предприятията; насърчаване на осведомеността в областта на климата сред по-широки, по-разнообразни и/или намиращи се в неравностойно положение/маргинализирани аудитории; гарантиране, че нито една група от обществото не е изоставена в прехода към неутрални по отношение на климата икономика и общество;
● насърчаване на образованието в областта на климата в училищата от всички степени; разработване/осъществяване на проекти, които повишават осведомеността относно изменението на климата и решения за него сред децата и младежите;
● повишаване на осведомеността относно въздействията на изменението на климата и насърчаване на действия, чиято цел е да се повишат устойчивостта и адаптирането спрямо изменението на климата;
● насърчаване на участието на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище;
● насърчаване на активното гражданство и овластяването посредством участие в проекти, насърчаващи справедлив преход и създаващи нови граждански взаимодействия, което води до неутрална по отношение на климата икономика;
● насърчаване на активното ангажиране на младите хора в предлагането и прилагането на решения в областта на климата, както и овластяване на младите хора да участват в процесите за вземане на решения относно политиките в областта на климата и околната среда на местно/регионално/национално или европейско равнище.

За наградата не могат да кандидатстват литературни или научни публикации от какъвто и да е вид и с каквато и да е подкрепа, както и аудиовизуални продукти и каквито и да било произведения на изкуството.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

През 2021 г. ЕИСК ще връчи 12-ата си Награда за гражданското общество. Всяка година, посветена на различна тема от специално значение за ЕС, с наградата се отличават и насърчават инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни лица, допринесли значително за утвърждаването на общите ценности, които са в основата на европейското сближаване и интеграция.

През 2020 г. ЕИСК замени своята Награда за гражданското общество с еднократна награда за гражданска солидарност, която беше посветена на борбата с COVID-19. С тази награда ЕИСК отдаде признание на 23 организации на гражданското общество, физически лица и частни дружества от целия ЕС, които проявиха изключителна солидарност и гражданска отговорност при борбата с пандемията и смекчаването на ужасните ѝ последици. През 2019 г. наградата за гражданското общество отбеляза равенството между половете и овластяването на жените.

Източник: Пресслужбата на ЕИСК

 

Сподели