Организирана престъпна група между Дънди и Правителството на Р България

Отново залпово замърсяване на Дънди край яз Качулка до Челопеч

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
06.10.2011г.

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕП
КОПИЕ: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви поредния сигнал с регистрирани престъпления на Дънди Прешълс Металс, дъщерните и компании Челопеч Майнинг и Болкан Минерал енд Майнинг Крумовград осъществени в престъпно съдружие с компетентните държавни институции. Представяме Ви многобройни факти, доказателства и данни за Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел създаване на безнаказаност при ограбване на държавата с резултат увреждане на природата и увеличаване на риска за живота и здравето на населението в целия район.
Основания:
/Приложение 1 Становище на Коалиция за устойчиво развитие, социална мрежа /
1. Върховния административен съд ВАС през 2009 г. по жалба на неправителствения сектор отхвърли ДОВОС и отмени комплексно разрешително на „Челопеч майнинг” ЕАД за проект за фабрика за излужване с цианиди и увеличение на производството от 1 на 3 млн. т. годишно, заради представени стари и неверни данни и нарушени процедури по оповестяване пред обществеността, но  въпреки това концесионерът  осъществява трикратното увеличение на добива чрез самоуправство инкриминирано чрез чл 323 от Наказателния кодекс /НК./
2. Две години преди решението на съда Челопеч Майнинг без изискуемия ОВОС осъществява построяването на минна изработка, наклонка /Щолня/, която дефакто изменя целия проект на добив на рудника при увеличаване на производството от 1 на 3 милиона тона на година, тоест три пъти. Това е допуснато от РИОСВ София с превишаване на права инкриминирано от чл. 282 от НК, като са издали незаконно решение строителството да се извърши без Оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/, защото според приложение 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ преди разрешителното за строеж трябва да има одобрен ОВОС. Следователно в момента Челопеч Майнинг безнаказано осъществява тройното увеличение на производството си с тотално изменение на технологията на добив незаконно, без процедура по ОВОС и без Комплексно разрешително!
3. В резултат на пълната безнаказаност и абдикиране на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ от контролните си функции Челопеч Майнинг е оставена да осъществява незаконното увеличение както намери за добре, като демонстрира поредното престъпно самоуправство. Заради декларирани, но само частично и привидно извършени дейности по метода „камерно изземване с последващо запълнение” от страна на  концесионера, за което не е имало и няма действителен административен контрол, Челопеч Майнинг спестява милиони, но в резултат са се  появили огромни пропадания на скалния масив на Стара планина, което е установено  от медии, местни общности, неправителствени организации, видимо е на сателитни снимки, но не и от МОСВ. Работата по този метод е изостанал с 3 години, през което време се е работило само по „шведски вариант”, без запълнение, и вече и не може да се догони и компенсира запълването, макар то да е ангажимент на оператора по концесионния договор.
4. Незаконно увеличените мощности и разширените дейности на „Челопеч майнинг” ЕАД без ОВОС и комплексно разрешително са предизвикали разрушения на къщи и прилежащи постройки, собственост на местното население, както и на разрушаване на градската инфраструктура, за които свои действия  концесионерът не показва социална отговорност, превенция и компенсиране на пострадалите, а публичната администрация отказва съдействие. /Приложение 2/
5. МОСВ,  допуска увеличението на производството три пъти което „Челопеч майнинг”ЕАД извършва в противоречие на Постановление  №50 на Министерски съвет от 1994 г. и Решение № 822 на МС от 19.12.2008 г., взето на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за здравето, което „определя  Златица и Пирдоп за райони с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух и замърсяването на почвата”.  Създава се комулативен ефект в региона на Панагюрище - Златица – Пирдоп - Челопеч - Мирково от наличието в радиус от няколко километра  на още три оператора в минодобивната и миннопреработвателна дейност – „Асарел-Медет”,  „Елаците-мед” и „Аурубис-България”. Въпреки това, публичната администрация толерира „Челопеч майнинг”ЕАД да увеличава макар и незаконно мощностите и да разкрива нови.
6. Подписан е и преподписван от всяко ново правителство престъпен концесионен договор с Челопеч Майнинг, който позволява огромна нерегламентирана държавна помощ от стотици милиона долара и заграбване на всички добити метали в нарушение на Конституцията на Р България чл. 18, ал 6: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Челопеч Майнинг внасят равностойността само на 0,75% от  добитите метали злато и мед, а останалото заграбват според концесионният договор.
7. Концесионерът заплаща минималната концесионна такса  само за добитите мед и злато, но не и за германий, платина и други редки и разсеяни метали, установени в съдържанието на челопешката руда. Вследствие Челопеч Майнинг осъществява безнаказано митнически и данъчни престъпления за десетки милиона на година във вреда за държавата, които се явяват нова нерегламентирана държавна помощ.
8. МОСВ допуща безнаказано Челопеч Майнинг да извършва еднотипни залпови замърсявания на хвостопровода до яз. Качулка, като през тази година са на брой няколко според сигнал на Галина Иванова Граждански комитет - Челопеч - 0886890417 и Петя Чолакова от Граждански комитет – Златица -  0888 25 60 56. /Приложение 3/ През лятото на 2007 година също имаше регистрирано залпово замърсяване на хвостопровода и отново яз Качулка бе замърсен с тежки метали и арсен. Това е престъпление по замърсяване на воден обект според наказателния кодекс. Неслучайно една седмица след замърсяването, питейната вода на с. Поибрене бе с рекордни стойности на арсен и бе запечатана от Здравното министерство. Над 1000 човека се водоснабдяваха две години с водоноски и не бяха обезвъзмездени по никакъв начин.
9. Правителството на България подари нова златна мина в Крумоград на другата дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс – Болкан Минерал енд Майниг, като за целта МС сключи нов незаконен концесионен договор с решение на МС №87 от 11 февруари 2011г /Приложение 4/ отново с превишаване на права поради липса на ОВОС на инвестиционното предложение. Навярно никой не би се учудил на новите заробващи условия с които МС предлага на компанията да добие и изнесе за своя сметка всичките доказани запаси от 60 тона злато и други благородни метали срещу „огромния” 1,4% от стойността им предвидена за „богатата” България, срещу само 98,6% за „бедната” Дънди. Това са нови няколко милиарда долара нерегламентирана държавна помощ във вреда на държава от ЕС.

Всички допуснати престъпления не са случайни, а умишлени и са свързани с Организирана престъпна група /ОПГ/ с участници министри от правителството на Р България и Дънди Прешълс Металс и нейните дъщерни компании. Това е единственото обяснение за третирането на държавата като страна от третия свят.
Настояваме да се започне следствие срещу Дънди Прешълс Металс и компетентните държавни институции за многобройни престъпления по организиране на престъпна група /ОПГ/, с цел ограбване на държавата.  Настояваме да се търси и наказателна отговорност и срещу компетентните органи от МОСВ за престъпно превишаване на права с действие и бездействие при търсене на отговорност от извършителя.
Настояваме Правителството на Р България да отнеме концесиите на Дънди Прешълс Металс сключени с дъщерните и компании за многобройни престъпления с което системно увреждат живота и здравето на населението и са довели до разрушаване на имоти на граждани.
Настояваме ЕК да започне наказателна мярка срещу Република България за нерегламентирана държавна помощ за Дънди Прешълс Металс и компании за милиарди долари във вреда на ЕС.
06.10.2011г.
С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

 

Сподели