Меморандум между Блулинк и Столичен инспекторат гарантира, че ще има обратна връзка за действията по сигналите в urbanotopia

sofia.urbanotopia.eu е онлайн платформа, която приема граждански сигнали за проблеми с отпадъците или неработеща, повредена инфраструктура в София. Тя е разработена от бългърски и хърватски ИТ експерти и граждански активисти и се развива със съдействието на неправителствени организации, граждански инициативи и Столичен инспекторат (СИ).

От 2 ноември инспекторатът и Блулинк определиха задълженията си по проекта и в рамково споразумение.

На всяка от съвместните работни срещи Блулинк и Столичен инспекторат продължават да приемат идеи за действия в различни проблемни области и да консултират гражданите доколко и къде нередностите може да бъдат решени. Затова в меморандума се планира разширяване на областите на действие в urbanotopia и след приключването на пилотната й фаза до края на 2011 г.

Споразумението задължава Столичен инспекторат да приема електронни предложения и сигнали от Блулинк в областите състояние на общинската инфраструктура и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община и да дава обратна връзка по стъпките, предприети за разрешване на случаите (Блулинк посредничи, като препраща с електронен подпис сигналите на гражданите. Така, според правилата на българското закондателство, те се смятат за саморъчно подписани и това задължава администрацията да ги приема).

По възможност сигналите трябва да са придружени със снимков материал преди и след разрешаването на проблема, който да е публикуванна sofia.urbanotopia.eu.

Ако електронните сигнали не са от компетенцията на инспектората, институцията се задължава да ги препраща до компетентните органи в седемдневен срок. Също в седемдневен срок СИ трябва да уведоми Блулинк за препращането на сигнала, като част от проследяването на стъпките за разрешаване на проблема.

Партньорите ще организират за служителите си обмен на информация и добри практики чрез провеждане на съвместни срещи и наблюдение на извършваната дейност, ще сътрудничат в работни групи, ще се уведомявт за събития от взаимен интерес, се казва в меморандума.

Споразумението подчертава, че Блулинк и Столичен инспекторат ще се отнасят с доверие и прозрачност един към друг за постигане на взаимно разбирателство и ефективно партньорство.

Столичен инспекторат е звено към Столична община, което следи за нарушения на нормативно установения ред за управление на София и осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дават писмени предписания, следи за изпълнението им, осъществява административно наказателна дейност по предвидения законов ред.


Освен на сайта на Урбанотопия, може да се обаждате денонощно, включително събота и неделя, на горещия телефон на инспектората, 02/987-55-55, за да съобщите за неуредици с разбити шахти, тротоари, боклуци от строежи, неправилно паркиране на тревни площи и други проблеми и нарушения на територията на София.
 

Сподели