Безплатни ресурси за отчетност и прозрачност в подкрепа на гражданския сектор

Fine Acts, глобално нонпрофит студио за социална промяна, представи на информационно събитие годишния си доклад, както и добри практики и ресурси в подкрепа на гражданския сектор. Материалите допринасят за повишаване на сегашното ниско доверие към неправителствените организации (НПО).


Според изследване на Gallup, България е на последно място по доверие в неправителствени и благотворителни организации по цял свят – от 140 страни, в които е проведено проучването. 49% от анкетираните българи казват, че не вярват на НПО, докато 24% им се доверяват.

В същото време в сектора липсва капацитет за ангажираща комуникация, както и добри практики за отчетност и прозрачност, които биха допринесли за повишаване на ниското доверие към НПО.

В тази връзка, с проекта “Нови форми на прозрачност и ангажиране на общности”, който изпълняват с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България, Fine Acts разработват насоки за създаване на ангажиращи годишни отчети, както и серия безплатни шаблони за годишни доклади. Насоките и шаблоните са публично достъпни тук.

Форматът на годишния отчет има голям потенциал и може да се използва като ключов комуникационен инструмент, който да допринесе за прозрачност, по-добро управление и отчитане пред публика и партньори, а с това и за повишаване на общественото доверие към организацията. Интригуващото отчитане на дейностите привлича също така съмишленици, партньори и дарители, както и изгражда интегритет, легитимност и авторитет, казват от Fine Acts

-----
Тази публикация е част от проект “Нови форми на прозрачност и ангажиране на общности” е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от фондация Fine Acts и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Повече информация за финансиращата програма вижте на www.activecitizensfund.bg.

Сподели