BlueLink.net предава четвъртата власт в млади ръце

Млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес, получават подкрепа и възможност за реализация чрез виртуалната редакция на BlueLink.net. От началото на 2014 г. мрежата за гражданско действие подновява усилията си за насърчаване на независимата журналистика и създаването на качествен журналистически продукт, този път в партньорство с екипа на студентското онлайн радио „Реакция.“ Целта е укрепване на професионалните стандарти и норми, по силата на които журналистът отстоява колективните и индивидуални интереси на гражданите, разяснява д-р Павел Антонов, управляващ редактор на BlueLink.net. Мрежата съсредоточава гражданска енергия и ресурси, за да противодейства до насажданата представа, че журналистиката е нищо повече от обслужване на икономическите и корпоративни интереси на медийните собственици.  „Искаме да възродим поне у младите увереността, че журналистът е длъжен да отстоява обществения интерес, да представлява „четвърта власт “, която контролира действията на политиците, институциите и бизнеса в интерес на гражданите,“  споделя Антонов, чиито научни изследвания и дисертация разкриват измененията в постсоциалистическата журналистическа практика, причинени от безконтролен икономически и пазарен натиск.

С подкрепата Програмата за подкрепа на неправителствени организации към Финансови механизъм на Европейската икономическа зона (EEA) BlueLink.net реализира проект за виртуална независима реакция и действа за пълноценно ангажиране на младите и активни журналисти  срещу посегателствата над малцинствата, нетърпимостта към корупцията, омразата, ксенофобията, манипулациите и нарушаването на човешките права и демократичното участие в управлението. Осъществяването им включва следните дейности:

Усвояването на етични и професионални норми
В партньорство с опитни журналисти и инструктори от Великобритания, САЩ и Унгария, BlueLink.net организира интерактивни редакционни  „работилници“ за журналисти и студенти, желаещи да работят в защита на обществения интерес. Участниците научават и прилагат високи етични и професионални стандарти, възприети от световните лидери в качествената журналистика като The Guardian, BBC, New York Times и др. Освен Антонов, който е бивш редактор на базираното в Унгария  регионалното списание Green Horizon, работилниците ще водят бивши и настоящи журналисти от тези издания, членове на британската Climate News Network. В хода на работа журналистите усвояват техниките и прийомите, използвани от колегите им в тези издания при писане или излъчване на репортажи по подобни проблеми в жанра „фийчър.“

Изработване на професионални правила
Въз основа на придобитите познания и опит, участниците ще обсъдят и изработят набор от правила и професионални принципи, които ще следват и прилагат при съвместната си журналистическа работа. Правилата ще следват базовите професионални принципи на колегите им от водещите в защитаването на обществения интерес и независимата журналистика издания. Те ще бъдат изработени и съгласувани в рамките на фасилитиран интерактивен демократичен работен процес с равностойното участие на всички участници, журналисти и обучители, като част от дейността на първата редакционна „работилница.“  Резултатът ще бъде публикуван в електронен и удобен за разпространение печатен формат под формата на практически наръчник за независима журналистика в граждански интерес в български условия, и ще се ползва от журналистите в практическата им работа.

 

Журналистически репортажи и виртуална редакция
След подготвителния етап, участващите журналисти реализират уменията си в негостоприемната за независима журналистика българска обществена реалност. Те изработват разширени репортажи в стила „фийчър“, боравят прецизно с разнообразни източници, сред които електронни данни, документи, независими експерти от научни и неправителствени организации, както и представители на администрацията, политиката, бизнеса и гражданското общество. С приоритет участниците изследват т.нар. „човешки аспекти“ на темите и проблемите, по които работят. Гледните точки, съдбите и участието на отделните хора се издирват и представят с приоритет. Засягат се болезнени теми и проблеми на обществения интерес, включващи: дискриминация, расизъм, ксенофобия и хомофобия, антисеметизъм, нетолерантност, реч и престъпления, свързани с омразата, зачитането на човешките и малцинствени права, мултикултурното разбирателство, климат и енергия, опазването на околната среда.
Един от акцентите в работата е упражняването на журналистически контрол над поведението и действията на държавните институции, както и на ефектите от политиките, прокарвани от Народното събрание, правителството и други национални и над- национални институции. Ключовите елементи, върху, които  е съсредоточено вниманието на журналистическите материали, включват: липсата на прозрачност, ограничаването на участието на гражданите – както при вземането на решения, така и в практическото прилагане на политиките и спазването на законите, отговорността на държавните и общински служители за решенията и действията им, почтеността на политическите партии, неправителствените организации, професионалните и браншови съюзи. Като виртуална мрежа за гражданско действие, BlueLink.net целенасочено гради доверие и взаимодействие между журналистите от една страна, и активните граждани и граждански организации от друга, като две ключови групи за успешното функциониране на либералната демокрация.

Техническа подкрепа
Фондация „БлуЛинк,“ която администрира дейностите на мрежата, оказва техническа подкрепа на виртуалната редакция на BlueLink.net и на радио "Реакция." Радиото е неформален колектив, сформиран на доброволен принцип от студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) и други университети. Те заявяват в програмната декларация на радиото:  „Ние обичаме слушателите си и правим предаванията и сайта си за тях. При другите медии това се случва за пари, рейтинг, приходи от реклама, борба за оцеляване, или защита на чужди интереси. Ние сме млади, амбициозни и обичаме това, което правим.“  Оборудване, достъп до широколентов интернет и ресурси за абонаменти и авторски права за реализиране на програмата се предоставят на радио „Реакция“ и на виртуалната редакция на BlueLink.net. Двете нови граждански медии реализират и съвместна рубрика в интернет.

Журналистика и околна среда с Internews
BlueLink.net осигурява обособено поле за работа на журналисти по темите на околната среда с подкрепа от проекта Earth Journalism Network на Internews. Провежда се тематично обучение в специфичните аспекти на природозащитните теми и се оказва специализирана експертна помощ на журналистите, които ги разследват в рамките на редакционния процес.  Провежда се и специализирана мини-конференция, на която изследователи и практици в журналистическото поле обменят анализи и наблюдения и идентифицират тенденциите и проблемите, които въздействат върху журналистиката в България. Идентифицират се и приоритетни стъпки за преодоляване на трудностите и постигане на критична маса от качествен журналистически продукт по проблемите на околната среда, който да отстоява екологичните и здравни права на хората и общностите. Internews e международна неправителствена организация, която подкрепя медиите по цял свят да предоставят новини и информация, които са полезни за хората, да ги свързват и да постигат чуваемост на техните гласове.

Журналистическите дейности на BlueLink.net надграждат дългогодишната работа на мрежата с журналисти и граждански организации в областта на опазването на околната среда и други сфери. Мрежата организира първото съвместно обучение на ресорни кореспонденти за околна среда съвместно с Министерството на околната среда и водите през 2000 г. и оттогава поддържа информационни канали за журналисти. През април 2012 BlueLink.net проведе във ФЖМК семинар под надслов: "Има такава журналистика! Как да разследваме и отразяваме природата, здравето и действията на бизнеса и политиците в стила на "Гардиън?"" На него студенти и журналисти работиха по проблемите на журналистиката в обществен интерес съвместно с Антонов и  Пол Браун, бивш кореспондент по околна среда в британския "Гардиън." В рамките на проект "Околна среда vs. Инвестиции" с подкрепата на програма "Повече плурализъм по време на криза" на Институт "Отворено общество" бяха проведени работни срещи и кръгла маса в Британския съвет. BlueLink.net e електронна мрежа, създадена през 1998 г. от личности и организации с активна гражданска позиция за опазване на демокрацията и околната среда в България.
 

Сподели