Кампания за борба с "речта на омразата" в Интернет

Сдружение Асоциация „Деметра“  ще стане част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съвета на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 г.Социалните мрежи и интернет пространството са един от основните комуникационни канали за младежите в днешно време и са „удобно“  пространство за проява на агресия, дискриминация и насилие, тъй като присъствието и контрола от възрастните е силно ограничен.

Въпросите за дискриминацията и насилието присъстват все по активно в нашето ежедневие. Те ни засягат пряко или непряко, и несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество и върху нас самите. Негативните ефекти от дискриминацията, проявите на насилие и неспазването на основните човешки права, пречат на нашия прогрес и подриват важни ценности, които ни изграждат като личности и общество.
Много често тези негативни явления и прояви са провокирани от незнаниети и непознаването на законодателни рамки и най- вече за неотчитането и непознаването на съществуването на изконни/ човешки права. Това с особена сила дава отражение на взаимоотношенията между младите хора и зачестилите прояви на насилие и крайни форми на дискриминация и агресия между младежите.

Сдружение Асоциация Деметра  предвижда  тридневна среща на всички заинтересовани страни по този проблем– младежи, специалисти, които работят с младите хора/учители, социални работници, психолози, младежки работници и др/, както и представители на институции, които са ангажирани с изработването и прилагането на младежки политики и дейности. Срещата ще се проведе в град Бургас на 12-13-14 Декември.

Една от основните цели на срещата  ще е да се запознаят специалистите и представителите на институциите с проблема и понятието „онлайн реч на омразата“, да се определят причините за пораждането на различните нива на омразно говорене и дискриминацията в интернет и социалните мрежи, да се проследи връзката между  тормоза и дискриминацията в киберпространството до престъпленията от омраза. Друга основна цел на тази среща ще е, съвместно с младите хора, да се разработят  дейности, програми за обучение и политики, които да бъдат включени в училищната програма и живот, с цел превенция на насилственото поведение, дискриминацията и проявите на крайни форми на омраза и ксенофобия сред младите хора. Като резултат от проекта ще бъде преведен и адаптиран  наръчник за специалисти, който ще включва концепцията на понятието, европейски законови рамки и механизми за превенция и борба с речта на омразата, както и практически насоки и методи за превенция на явлението сред младите хора, в училищна възраст.

Дейностите се се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Ръководител и координатор на проекта е Теодора Танева. За контакти и повече информация: тел: 056/815618,Мобилен:0897516996, Бургас 8000, ул. Шейново 102А.

Сподели