Блулинк участва в обсъждането на проекта на бюджет на община Благоевград за 2021 г. и учредяването на Обществен съвет

Повече средства за подобряване на градската среда, качеството на атмосферния въздух, озеленяване и спортни съоръжения в Благоевград предложи БлуЛинк по проекта на бюджета на община Благоевград за 2021 г. През февруари Блулинк заяви интерес да се включи и в създаването на граждански Обществен съвет към общината.

В становището си от 11 февруари 2021 г., изпратено във връзка с проведеното обществено обсъждане на бюджета на община Благоевград, БлуЛинк акцентира, че е необходимо да бъдат заложени средства за изпълнение на Общинската програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 г., предвид факта, че за поредна година България оглавява класациите по заболеваемост и смъртност, вследствие на замърсяването на въздуха, според изследвания на Европейската агенция по околна среда.

Предложенията на организацията включват залагане на средства за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите на община Благоевград и избрани от тях с гласуване. Необходимо е и увеличение на средствата за озеленяване на обществени пространства, предвид сериозното им намаление в предложения бюджет за 2021 г., както и за изграждане на нови и поддръжка на вече съществуващи спортни съоръжения и площадки за деца, жители и гости на града, подчертава организацията.

Кметът на Благоевград инж. Румен Томов потвърди, че подобряването на градската среда, качеството на атмосферния въздух и озеленяването са важни и приоритетни за общината в отговор от 16 февруари 2021 г. Поради поети задължения през 2019 г. и допълнителните разходи за предотвратяване разпространението на COVID-19, в началото на 2021 г. общинската администрация все още не е в състояние да изпълнява важни и приоритетни задължения, за да разплаща стари такива, се посочва в отговора на общината. В отговора си до БлуЛинк обаче кметът на Благоевград поема ангажимент, при благоприятно изпълнение на заложените приходни параметри за 2021 г., всички постъпили предложения, които не са взети предвид в проекта на бюджет, да бъдат предложени за одобрение.

През февруари 2021 г. Блулинк заяви интерес да се включи и в създаването на граждански Обществен съвет към община Благоевград и ОбС-Благоевград и се включи със свои коментари и предложения по проекта на Правилник за дейността на съвета, насочени към разработка на ясни критерии за включване на граждани и граждански организации в работата на съвета.

Гражданският Обществен съвет има за цел да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот на общината и да отговори на желанието им да споделят своите мнения и предложения по актове на местната власт, служейки като постоянна форма на диалог с местните общински власти.

Гражданско действие в област Благоевград

В началото на 2021 г. БлуЛинк се ангажира с дейности за разширяване на възможностите за контрол над местните институции от граждански активисти и представители на бизнеса в рамките на проект “За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград”, изпълняван  в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. БлуЛинк ще помогне за това чрез подобряване на възможностите и капацитета за граждански и медиен мониторинг върху разходването на публични средства на територията на област Благоевград, като създаде защитена онлайн платформа за гражданско участие и надзор над управлението и разходването на обществени средства в поне 5 общини от областта. Планираните дейности ще допринесат за ограничаване на злоупотребите с публични средства и връщане на доверието в институциите, както и за връщане на възможностите на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства.

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели