Отказ до правосъдие за околна среда за обжалване срещу незаконната концесия в Крумовград

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
14.12.2011г.
ДО

JERZY BUZEK
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
VIVIANE REDING
ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО В ЕК
JANEZ POTOČNIK
ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
ХОАКИН АЛМУНИЯ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНКУРЕНЦИЯ
LEHTONEN TERHI
ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП


BELTRAME FRANCESCA
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП
КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НС

КОПИЕ:  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
   БОРИС ВЕЛЧЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Във връзка с отказ до правосъдие за околна среда при обжалване на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград, България.


  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал за отказ до правосъдие за околна среда от страна Върховния административен съд в България, с който са накърнени правата и свободите на местната власт, гражданите и обществеността на Крумовград, както и на неправителствени организации.  Накратко:
Дънди Прешълс Металс, канадска компания с дъщерното си дружество Болкан Минерал енд Майнинг /БММ/ получава през 2000 година концесионна площ за търсене и проучване на благородни метали в близост до гр. Крумовград, България. В лицензионната площ е включено проученото с държавни средства златно находище „Хан Крум”. Използвайки държавните геоложките проучвания, компанията БММ прави проформа проучване на известното златно находище „Хан Крум” и регистрира Търговско откритие. Откривателят по закон има право на концесия за добив по право без търг. В случая е налице неправомерна държавна помощ и удар по конкуренцията. По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Издаденото Търговското откритие от министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е нищожно, защото е издадено преди решение за ОВОС.
Въпреки явното нарушение на законодателството, Министерски съвет /МС/ взема решение /РМС/ за концесия /Приложение1/, като по този начин с ново нарушение прави опит да узакони старо такова нарушение на МОСВ. Решението за концесия не може да предшества решенията за ОВОС и поради това е незаконосъобразно. Доказателство за подобно твърдение е факта, че половин година след решението за концесия е проведена процедура по ОВОС и одобрена от министъра на околната среда отново в нарушение на законодателството. /Приложение 2/. ОВОС е извършен от напълно некомпетентен колектив одобрен отново от министъра на ОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! /Приложение 3/. Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за добив и обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци, опазване на околната среда, здравето и живота на населението! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Липсата на доклади за управлението на арсена и тежките метали в рудите, спестените десетки милиона за обезопасителни хидротехнически съоръжения, мълчанието по кардинални за ОВОС въпроси като непосредственото и неприемливо  отстояние на минните съоръжения до множество населени места са само малка част от доказателствата за некомпетентност с което излагат живота и здравето на десетки хиляди европейски граждани. Според инж. Кованджийски /Приложение 4/ и американския експерт хидрогеолог Робърт Моран /Приложение 5/, подобен ОВОС в никакъв случай няма да бъде одобрен в САЩ, Канада или от западни демокрации от ЕС. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и съставяне на документи с невярно съдържание.
Решението на МС за концесия е и престъпно, защото дефакто подарява 98,6% от добитото злато или 2500 милиона долара очаквана печалба при експлоатацията на златното находище „Хан Крум”. За „богата” България остават грижите за една потенциална екологична бомба със закъснител и няколко милиона концесионна такса, която едва ли би покрила и 50 % от необходимите разходи за поддръжка на закритата след добива мина, а за „бедната” компания милиарди долара.
Концесията се явява неправомерна държавна помощ в нарушение на интересите на всички добивни компании в ЕС, които не оперират в страни с мафиотски правителства. Проучено с държавни средства златно находище се подарява чрез престъпен договор без търг.
Община Крумовград и две неправителствени организации, СДП„Балкани” София и ИУЦЕ, обжалваха във Върховния административен съд /ВАС/ решението на МС за концесия като незаконосъобразно. За всеобща изненада ВАС не даде ход на делото с мотив че Община Крумовград и НПО нямат правно основание за обжалване. /Приложение 6/. Този акт на ВАС е явно незачитане на Орхуската конвенция и е незаконен отказ до правосъдие за околна среда.
С отказа на ВАС до правосъдие се дават неправомерни права на БММ да започне работа по концесия, която е незаконно издадена без ОВОС, защото Съгласно т. 8 от цитираното незаконно РМС /Приложение 1/, концесията влиза в сила от момента на влизане в сила на положителното решение на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение. Така ВАС игнорира обсъждането на законността на издаденото РМС, което неминуемо би довело до отсъждане на нищожност. По този начин противозаконния интерес на БММ е защитен и от съдебната система със силата на закона, въпреки този закон! 
Много ясно проличава синхрона в действията на всички власти в страната при безнаказано осъществяване на редица престъпления по служба в угода на корпоративния интерес и във вреда за обществото. Стройната подредба на деянията във времето говори за Организирана престъпност от всички компетентни лица в изпълнителната и съдебна власти, в съучастие с компанията Дънди прешълс металс - явен инвеститор на това престъпно съглашение.
Молим ЕК да стартира адекватна наказателна процедура срещу България с мотиви за неспазване правата и свободите на гражданите и местната власт в нарушение на Орхуската конвенция, за организиране на крупна престъпна група с цел ограбване на обществото с неправомерна държавна помощ и системно рушене на икономическите устои и демокрацията в ЕС.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583
 

Сподели