31 октомври-Международен ден на Черно море

Черно море,31 октомври,Международен ден на Черно море

Тази година ще отбележим за осемнадесети пореден път Международния ден на Черно море 31 октомври. Той се е посветен на годишнината от подписването през 1996 г. на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море, първият международен документ, посветен на предизвикателствата на неговото устойчиво развитие. Документът очертава рамката на сътрудничеството и поетите ангажименти между черноморските държави по отношение състоянието и бъдещето на Черно море и региона. Най-сериозните екологични проблеми на Черно море са свързани със замърсяването, прекомерния улов на риба и хаотичното развитие на бреговата зона. Те водят до влошаване качеството на водите, намаляване на рибните и други живи ресурси, загуба на местообитания, деградация на ландшафта и общо намаляване на биологичното разнообразие. Всичко това оказва отрицателно влияние върху много човешки дейности, върху здравето на човека и качеството на живота. Заплахата няма да бъде елиминирана докато правителствата на крайбрежните държави не се заемат активно с изработването и прилагането на национални стратегии за управлението на черноморската околна среда. Нужна е и подкрепа за подобряването на земеделските практики. Държавните институции трябва да се ангажират категорично с подобряване на пречистването на отпадните води и да планират по-добре развитието на крайбрежието. След критичния период от началото на 90-те години на миналия век учените отбелязват някои признаци на подобрение и възстановяване. Въпреки това те предупреждават, че екосистемата на Черно море си остава силно уязвима на въздействия като замърсяване, свръхулов на риба и неустойчиво развитие на крайбрежието. Смисълът от обявяването на Международен ден на Черно море е именно този – да привлече вниманието на обществеността към заплахите, пред които е изправено нашето море – от замърсяване и прекомерен риболов до неустойчиво развитие и презастрояване на крайбрежните райони. Като страни от ЕС с по-стриктно законодателство по отношение на опазването на водите, България и Румъния имат водеща роля за подобряване на състоянието на черноморската екосистема. Въпреки че през последното десетилетие усилията на България са съсредоточени в изграждане на пречиствателни станции за отпадните води от крайбрежните ни селища, финансирани от фондовете на ЕС, все още по крайбрежието съществуват „горещи точки” , които се нуждаят от спешни мерки и внимание. Златни пясъци, Несебър със Слънчев бряг и Созопол. Още по-силно привлича общественото внимание хаотичното и прекомерно застрояване на черноморското крайбрежие с неговите защитени територии и природни паркове. Борбата за опазване на крайбрежието, за спазването на законите и нормативните ограничения символизира усилията за въвеждането на демократични практики и утвърждаване на върховенството на закона в нашето общество. Да помогнем на Черно море сега! Всеки един от нас може да направи нещо малко,което,повторено и осъзнато от достаъчно хора,неминуемо ще даде своя положителен резултат.Споделете тези лесни екологични стъпки със семейството си и приятелите си! 1.Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе си всички свои отпадъци и поне още един, който не е оставен от мене. 2.Ще се опитам да съхранявам водата като — поправя тоалетната си, ако тя тече непрекъснато; — затварям крана на водата, докато си мия зъбите; — стоя под душа с една минута по-малко; — не мия чиниите под постоянно течаща вода. 3.Няма да изливам мазнини, бои или химикали в канала или в тоалетната. Ще се информирам от специалистите по екология в общината как най-безопасно могат да се изхвърлят тези опасни обекти. 4.Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите пространства около моята къща или блок. Ще се уговоря със съседите си за грижите и поддържането на растенията. Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на отпадъци и води преди постъпването им във водните обекти. 5.Ще си нося пазарска чанта, когато отивам на покупки на пазара или в супермаркета, и няма да приемам ненужни найлонови торбички. Ще се опитам да купувам някои стоки насипно и ще купувам продукти с по-малко опаковки. 6.Ще се информирам как се обработват и къде попадат моите отпадъци и отпадъчни води. Ако управлението им не е задоволително, ще пиша на кмета и ще разкажа за писмото си поне на още двама души.

****** Във връзка с работата си по проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, Черноморска мрежа на НПО предлага различни материали и информации, свързани с управлението на водите. Основната цел на проекта е да подобри ефективността на мерките на различните заинтересувани страни, насочени срещу замърсяването на водите – общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Националното и европейското законодателство са насочени към интегрирано управление на водните ресурси. Това е процес, който насърчава координираното развитие и управление на водите, земята и свързаните с тях ресурси с цел максимално повишаване на икономическото и социално благосъстояние по равноправен начин и без компромиси и в ущърб на устойчивостта на жизнено важните екосистеми. Поводът за публикацията е Международният ден на Черно море 31 октомври. ****** Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Неговото съдържание не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. ******

Сподели