Участие за природа - аналитичен доклад

Държавата все още се страхува от участието на гражданите в държавните съвети и другите органи за държавна и местна власт и се опитва да ги държи под контрол чрез най-различни процедурни похвати. До това заключение стигат авторите на доклад „Участие за природа. Представителството на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и местна власт“. Докладът, изготвен от инж. Тома Белев и д-р Павел Антонов, цели да повиши разбирането на механизмите на гражданско представителство в България и да формулира насоки за подобряването на тяхната ефективност, демократичност и прозрачност. В рамките на изследването са анализирани механизми за гражданско участие в 181 държавни и обществени институции и 265 общини, като фокусът е поставен върху 24 институции с конкретна природозащитна функция, на базата на което са формулирани препоръки за подобряване на съществуващите практики.

Нужда от промени

Докладът отчита необходимостта от промени в механизмите за гражданско представителство, за да се подобри ефективността им. „Наблюдава се основен дефицит на разбиране и подкрепа от страна на държавните институции за полезната функция на гражданското представителство“, коментират авторите.

Белев и Антонов обръщат внимание на негативните черти в съществуващите механизми като  наличието на съвети без гражданско представителство, ограничението в правото на глас и невъзможността за пълноценно взимане на решения в други съвети, както и на преобладаващия брой на представители на държавните институции тези на гражданите, бизнеса, академичните среди и др., който обезсмисля гражданското участие при гласуване с вишегласие.

Според авторите, на фона на тези особености към представителите на гражданските организации има множество нерегламентирани изисквания, чиято цел понякога е да ограничи участието на конкретен представител, смятат авторите. Отбелязват още, че изискванията за експертност не се прилагат еднакво към представителите на НПО и държавните институциите.

Към по-ефективно участие

Авторите на изследването предложиха препоръки за подобряването на опасността представителите на гражданските организации да  участват в държавните съвети единствено, за да легитимират решенията на властта.

Сред по-важните препоръки, формулирани от експертите, са максимално ясно дефиниране на функциите и отговорностите в съветите с гражданско представителство, уеднаквяване на квотите на различните страни в консултативните съвети, избягване на вишегласието като метод на гласуване или учредяване на равностойни права на глас и от страна на представителите на НПО.

Важно е още да се въведат качествени критерии избор на НПО представители и ясни универсални критерии към нивото на експертиза на участниците в експертните съвети, както и ясно регламентиране в правната уредба на участието на НПО във вземането на решения на национално и местно ниво, отбелязват още експертите.

Доклад „Участие за природа. Представителство на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и местна власт“ е част от проект “Участие за природа”, изпълнен от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с мрежа за гражданско действие Блулинк и Екологично сдружение За Земята с помощта на Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).
 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели