Блулинк участва в обсъждането на проекта на План за интегрирано развитие на община Благоевград за периода 2021-2027 г.

Повече средства за сътрудничество с местната академична общност, развитие на устойчив туризъм и подобряване на градската среда и чистотата на въздуха за следващия програмен период предложи БлуЛинк по проекта на Плана за интегрирано градско развитие на община Благоевград (ПИРО) за 2021 г.

В становището си от 26 март 2021 г., изпратено във връзка с проведеното обществено обсъждане на ПИРО, БлуЛинк акцентира, че е необходимо да бъде направена по-добра връзка между идентифицираните проблеми в общината и залаганите за тях мерки и проекти, с които общинската администрация планира да кандидатства за евросредства в периода 2021 – 2027 г. Необходимо е още да се заложат обективни индикатори, с които да се измерва началното и крайното състояние по разрешаването на даден проблем, след като предложените за него проекти се реализират през 2027 г., подчертава становището.

В проекта на плана, например, не става ясно с колко се очаква да се повиши делът на произвежданата от фотоволтаични източници енергия, обществените зелени площи, разделното събиране на отпадъци и др. след реализацията на предложените в ПИРО мерки и проекти за тези проблеми.

Във връзка с проведено в периода 12.08 – 08.09.2020 г. анкетно проучване от община Благоевград за разработване на ПИРО сред представители на бизнеса, неправителствени организации и широката общественост, Блулинк предложи резултатите от проучването да бъдат включени като приложение към ПИРО, като в основната част на анализа бъде направена обосновка как същите са взети предвид при разработване на визията, стратегическите цели и приоритети.

По отношение на развитието на туризма в общината, Блулинк препоръча да бъдат допълнени и основните целеви групи, към които е насочен предлагания туристически продукт, и как предлаганите дейности и проекти допринасят към привличането на тези целеви групи. В допълнение, трябва да бъдат включени и малките населени места в туристическия продукт на общината и да бъде изяснено как ще бъдат ангажирани студенти от специалност „Туризъм” от Югозападен университет “Неофит Рилски” и Колежа по туризъм – Благоевград.

Експертите на Блулинк, които взеха участие в общественото обсъждане и изготвянето на становището, отбелязаха, че редица проекти в Програмата за реализация на ПИРО, които може да са необходими и важни за изпълнението на заложените цели и визия, не са достатъчно или въобще обосновани в аналитичната част на плана.  Такъв пример е строителство на редица обществени паркинги в централната градска част (в анализа не са идентифицирани проблеми с паркиране в общината), докато световната тенденция в модерното градоустройство е те да се изнасят извън центровете на градовете. А също и изграждане на конгресен и експоцентър и музей в парк „Македония“, без да е обосновано в аналитичната част каква е дългосрочната визия за видовете услуги, дейности и целеви групи на тези инфраструктурни обекти; изграждане на смесена многофункционална сграда зад мол „Ларго“ за 22 млн. лв., без да е изяснена нуждата от и приноса за изпълнението на заложените в ПИРО визия и стратегически цели от изграждането на такава голяма бизнес или търговска сграда в централната градска част.

"Проектът на план за интегрирано развитие на община Благоевград е добра основа, но изисква сериозни подобрения, за да отговори на потребностите на устойчивото развитие на общината в един сложен и взаимосвързан свят през следващите 7 години. Той трябва да изпълни изискванията на закона и да създаде логична и обоснована пространствена, времева и фактическа рамка за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, и не на последно място, като включи по-подробни мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия", коментира Пламен Пеев, правен експерт и експерт по политики по околна среда и местно развитие към Блулинк.

Гражданско действие в област Благоевград

В началото на 2021 г. БлуЛинк се ангажира с дейности за разширяване на възможностите за контрол над местните институции от граждански активисти и представители на бизнеса в рамките на проект “За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград”, изпълняван  в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. БлуЛинк ще помогне за това чрез подобряване на възможностите и капацитета за граждански и медиен мониторинг върху разходването на публични средства на територията на област Благоевград, като създаде защитена онлайн платформа за гражданско участие и надзор над управлението и разходването на обществени средства в поне 5 общини от областта. Планираните дейности ще допринесат за ограничаване на злоупотребите с публични средства и връщане на доверието в институциите, както и за връщане на възможностите на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства.

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели       

Comments

Наталия Димитрова's picture
Наталия Димитрова said: Повече граждани трябва да се включват в тези обществени обсъждания