Подписахме Харта за устойчив туризъм в България

Хартата за устойчив туризъм в България подписаха министерствата на околната среда и туризма, заедно с представители на туристически и природозащитни организации. "БлуЛинк" също подписа Хартата. Освен това мрежата за гражданско действие ще участва в популяризирането й и привличането на нови подписи за нея, съвместно с Българска туристическа камара и МОСВ.

Хартата има характер на етичен кодекс и след приемането й днес остава отворена за подкрепа от всички заинтересовани страни – местни власти, институции, представители на бизнеса и гражданското общество. Целта е тя да се превърне в своеобразен зелен етичен код за всички, които работят за развитието на устойчив туризъм в България. Българската туристическа камара и мрежата за гражданско действие „БлуЛинк“ се ангажираха да поддържат и актуализират списъка на подписалите хартата заинтересовани страни.

Съдържание на Хартата за устойчив туризъм в България

Нашата визия е да превърнем България в желана целогодишна туристическа дестинация за устойчив туризъм, съхраняваща и използваща природното и културно--историческото си наследство по отговорен начин, с максимална полза за приемащите местни общности и дестинации, декларират подписалите Хартата. За осъществяването на тази визия, те предвиждат:
● Утвърждаване на България като туристическа дестинация с характерна идентичност на основата на съхранени, автентични и социализирани природни и културно-исторически забележителности;
● Устойчиво развитие на регионите чрез разумно използване на ресурсите и развитие на модерна и щадяща природата туристическа инфраструктура;
● Постигане на високо ниво на чувствителност към опазването и използването на природното и културно-историческо наследство и полза за местните общности,;
● Разработване и предлагане на висококачествен и атрактивен туристически продукт;
● Съществено подобряване на достъпността до дестинациите с релсов или друг обществен транспорт.

Мисията на Хартата е формулирана така:
"Ангажираме се да приведем дейността си в пълно съответствие със законовите изисквания и принципи на българското, европейското законодателство в дейностите си по развитие на туризма, опазване на природата и популяризиране на природното и културно-историческото наследство, с гарантирана прозрачност и отчетност към обществеността и конструктивен диалог между заинтересованите страни.
Ангажираме се да работим за създаването на условия за устойчиво развитие на дестинациите и туристическите райони, повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на туристическия продукт."

Хартата въвежда следните основни принципи, които подписалите я се ангажират да прилагат:

  • на споделените ценности
  • на навременно включване на гражданите и заинтересованите страни
  • на планиране за устойчиво развитиена интегриран подход и защита на обществения интерес
  • на експертно информиран избор
  • на растежа в полза на местните общности
  • на високата добавена стойност
  • на опазване
  • на природосъобразна и дигитална  достъпност
  • на нулевото въздействие
  • на добрите практики.

 

Пълен текст на Хартата за устойчив туризъм в България може да видите тук.

 

На сърдечна церемения в МОСВ подписи под документа първи поставиха министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева (съответно вляво и вдясно на снимката горе), председателят на Българската туристическа камара Георги Николов, председателят на УС на Българската асоциация на експертите в туризма Димчо Тодоров, Десислава Алексова – представител на Асоциацията на парковете в България, директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма Румен Драганов и управляващият редактор на фондация „БлуЛинк“ Павел Антонов.

„Преди 11 години като служебен министър подех инициатива, която сега вече реализираме. Не става дума само за хотели и туристически бизнес, а за взаимодействието с природата. Смисълът да разработим Харта за устойчив туризъм в България е организациите, въвлечени в туризма, да се обединят около общи принципи на поведение. Така ще се улесни дебатът за общуването с природата, за да избегнем конфликтите, свързани с инвестиционни намерения“, каза министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

„Благодаря на МОСВ, че заедно подкрепихме изключително важна кауза за налагането на устойчивия туризъм. Вярвам, че хартата ще бъде подкрепена от много бизнес и граждански организации и че развитието на процеса ще продължи според принципите, залегнали в документа“, каза на свой ред зам.-министър Ирена Георгиева. Министър Попов отправи специална покана към общините в България да се присъединят към Хартата за устойчив туризъм и подчерта, че те са изключително важен партньор в тази кауза.

Присъединяване към Хартата за устойчив туризъм

Хартата за устойчив туризъм в България е отворена за присъединяване от публични и частни институции, местна власт, бизнес и организации с нестопанска цел, които се ангажират да сътрудничат за ефективното й прилагане.

Включването като страна по Хартата за устойчив туризъм в България става чрез заявление за присъединяване, в което представител на съответната заинтересована страна декларира в свободен текст подкрепата си за нея и поема ангажимент да прилага и спазва принципите й. Заявлението следва да бъде изпратено от законовия представител на съответната заинтересована страна на harta [dot] tourism [at] moew [dot] government [dot] bg (subject: %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) .

Въпроси по Хартата за устойчив туризъм можете да отправяте и към "БлуЛинк". Мрежата ще участва в поддържането и популяризирането на Хартата, съвместно с Българска туристическа камара и отдел и отдел "Стратегическо планиране за околната среда" на МОСВ.

 

Как се стигна до Хартата за устойчив туризъм

На снимката долу, вляво: Георги Николов, Председател на УС, Българска туристическа камара, и вдясно: Доц. д-р Димчо Тодоров, Председател, Българска асоциация на експертите в туризма, по време на подписването на Хартата за устойчив туризъм в България.

Първоначалната инициатива за Хартата за устойчив туризъм в България датира от 2013 г., когато е разработена в рамките на Обществения съвет към МОСВ, тогава ръководено от Юлиян Попов като служебен министър. След връщането му на поста като част от редовния кабинет "Денков-Габриел", Попов активизира довършването на Хартата, с помощта на Павел Антонов, който бе негов съветник за гражданското общество.

През периода август 2023 г.-март 2024 г. по проекта за Харта за устойчив туризъм работиха експерти на МОСВ, Министерство на туризма (МТ), народният представител Васил Тодев, както и представители на Българския туристически съюз, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, Асоциацията на парковете, Одисея Ин и фондация “БлуЛинк”. През февруари 2024 г.  изброените страни, както и Националният борд по туризъм и Българската туристическа камара обсъдиха текста на документа на кръгла маса, проведена съвместно от МОСВ и МТ.

Подписването на Хартата е логична стъпка от страна на "БлуЛинк", като мрежа за гражданско действие, след като през 2016 г. - 2017 г. активно насърчихме устойчиво използване на екосистемни услуги по Черноморието, обясни Павел Антонов. Тогава в рамките на проект SPECIES, ръководен от Сдружение за дивата природа "Балкани" с финансовата подкрепа на EEA Grants през МОСВ, "БлуЛинк" проучи интереса на местните общини за устойчиво съчетаване на туризма с опазването на природата.

През 2019 - 2021 г. "БлуЛинк" подкрепи валоризацията на културното и историческо наследство по р. Дунав в рамките на проект DANUrB+ с подкрепата на Дунавската регионална програма INTERREG на ЕС. "БлуЛинк" подписа съвместен работен план за целта с кметовете на общините Гулянци, Никопол и Белене.


Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, направeте дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

Сподели