БФЖ обявява конкурс за финансиране на проекти в подкрепа на бежанците и мигрантите в България

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за обществени фондации (Global Fund for Community Foundations), обявява конкурс за финансиране на проекти за работа и подкрепа на бежанците/бежанките и мигрантите/мигрантките в България, както и социалното им включване в и приемането им от местните общности в страната. Общата стойност на конкурса е 20 000 лв. като максималното финансиране на проект е до 2 000 лв. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 26-и ноември 2017 г.

Настоящият конкурс има следните приоритети:

 • Работа с местни общности с цел разбиране на проблема с бежанската и мигрантската криза и формулиране на възможни решения
 • Социално включване на бежанците и мигрантите в местните общности
 • Промяна на обществените нагласи спрямо бежанците и мигрантите в България
 • Промяна на образа на бежанците и мигрантите в медийната публичност от негативен към позитивен

 

Конкурсът има за цел да адресира още и специфичните нужди на жените и децата бежанци, които съставляват повече от половината от бежанския/миграционния поток и са особено уязвими и заплашени от специфични видове насилие и трафик на хора. Инициативата на БФЖ за работа по проблема с бежанската криза и мигрантската вълна е в подкрепа на мисията на Български фонд за жените за изграждане на свят без насилие и дискриминация, в който всеки може да разгърне своя потенциал и възможности, и в изпълнение на една от стратегическите цели на организацията – овластяване на уязвими групи, подложени на множествена дискриминация и/или пълна маргинализация (за каквито БФЖ смята бежанците и мигрантите, особено жените и децата). Ако не бъде отчетено разнообразието, не бъдат включени всички групи от обществото и не бъдат гарантирани техните човешки права, постигането на равнопоставеност на половете би била невъзможна. Не на последно място, настоящият конкурс предвижда изграждане на капацитет на одобрените организации в джендър тематиката, човешките права и развиване на чувствителност към различните нужди на жените и мъжете – бежанци или мигранти.

Защо?

От 2013 година насам българското общество постоянно чува за бежанската вълна, която достига границите на България. Изправени пред това ново предизвикателство, често повлияни от политическите и/или медийни послания, ние виждаме събитията като опасност и забравяме, че в близкото минало е имало и други бежански вълни, които не само не са променили начина ни на живот, но и са го обогатили.

Сегашната бежанска криза е следствие на бруталната гражданска война в Сирия, избухнала след масови протести през 2011-2012 г. Навлизайки скоро в седмата си година, войната продължава да прокужда стотици хиляди цивилни от техните домове. Заради военните действия, само загиналите деца са над 15 000, а 11 милиона души са загубили къщите си. Но войната в Сирия не е единствената. Има над 35 активни конфликта по света като тези в Ирак, Афганистан, Мали, които станаха причина през 2016 г. броят на бежанците в глобален мащаб да надхвърли 65 милиона души. Освен това, войните не са единственият причинител на бежански вълни – климатът е още по-сериозно предизвикателство. Според последните проучвания, заради климатичните промени, над 250 милиона души по света ще загубят препитанието и жилището си в близките години.

Като граждани на страна, външна граница на ЕС, имаме още по-голяма отговорност да помогнем на всеки бягащ от война, да получи достоен живот и възможност да стане част от обществения ни живот. Реалностите показват, че няма друг начин да се реагира, освен мирно, спокойно и с хуманност. Всички останали реакции – агресия, популизъм и нападения – не донесоха и няма и да донесат нищо добро.

За съжаление, медиите с охота повтарят политическите послания срещу мигрантите и бягащите от война, омаловажават реалността и изкривяват ситуацията толкова близко до нашите граници. Макар и тероризмът да стана главна заплаха за европейските държави, той няма нищо общо с бежанците. Политическите партии, печелещи от недоволството и липсата на информация за бежанците, опитаха да наберат популярност в държави като Франция, Австрия, Холандия, Германия, Италия, Швеция, дори Финландия. Изследванията и данните на официалните полицейски и държавни власти в ЕС показват, че в терористичните групи не участват бежанци и те нямат вина за терористичните атентати . Дори напротив – мнозина от тях бягат именно от подобни групи. Бежанците, макар да имат редица проблеми, могат и имат желанието да станат част от европейското общество, ако им бъде дадена такава възможност. Все още има време да реагираме правилно и това време е сега.

Какво?

Бюджетът на настоящия конкурс е в размер на 20 000 лв., с които ще бъдат финансирани проекти с максимален бюджет от 2 000 лева. Кандидатстването ще бъде отворено до 23:59 часа на 26-и ноември 2017 г.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяване на бежанците и мигрантите в България, особено на жените и децата, към промяна на публичния им образ от негативен към позитивен и към активно включване на местните общности:

 • Информационни кампании за промяна на образа на бежанците и мигрантите
 • Пряка подкрепа на бежанци и мигранти чрез предоставяне на услуги или кризисна намеса
 • Инициативи, събития и други, целящи комуникация и кооперация между бежанци и мигранти и местни общности
 • Инициативи, насочени към местни общности – развиване на капацитет за разбиране на проблема с бежанската и мигрантската вълна и формулиране на възможни решения, идващи от самата местна общност
 • Лобистки и застъпнически инициативи за законодателни промени в полза на бежанците и мигрантите в България
 • Други

БФЖ насърчава включването на инициативи, които засягат конкретно проблемите на мигрантките/бежанките и децата – проекти, които са ориентирани към представяне и разрешаване на присъщи за жените, бежанки или мигрантки, проблеми, ще имат предимство.

Кога?

 • 17 октомври – 27 ноември 2017 г. – набиране на проектни предложения
 • 15 декември 2017 г. – обявяване на одобрените за финансиране организации
 • 18 декември – 5 януари 2018 г. – сключване на договори и финансиране
 • януари 2018 г. – провеждане на еднодневно обучение за изграждане на допълнителен капацитет по теми като бежанска криза, джендър проблематика, човешки права
 • февруари – октомври 2018 г. – изпълнение на проектите, мониторинг и оценка от страна на БФЖ
 • до 16 ноември 2018 г. – отчитане на проектите

 

Важно! По един представител от всяка одобрена организация ще бъде поканен на обучение в края на януари 2018 г. за изграждане на допълнителен капацитет по темите: бежанска криза и мигрантска вълна, джендър проблематика, човешки права. Разходите по обучението ще бъдат поети от Български фонд за жените. Участието в обучението е задължително.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата, така и на поне два от приоритетите на настоящия конкурс. Окуражаваме кандидатите да заложат в проектите си дейности, насочени към активното включване на местните общности.

Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели.
 • Реалистичност на бюджета.
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта.
 • Проектите ще бъдат оценявани от екипа на БФЖ и от външни експерти.

 

Документите за кандидатстване могат да бъдат открити в сайта на БФЖ. 

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 16 ноември 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи) в хартиен и електронен формат според образци, които ще получат от БФЖ.

При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.

Документите изпратете до 23:59 ч. на 27 ноември 2017 г. на ел. поща: office [at] bgfundforwomen [dot] org.

За допълнителна информация и въпроси – тел. 02 986 47 10.

Снимка: New Statesman

Сподели