Инвестиции в това, което си струва – ЕС да отдели поне 1% от бюджета си за опазване на природата и климата

БлуЛинк подкрепя становището на WWF и BirdLife Европа за увеличение на бюджета на програмата LIFE до 1 % от бюджета на Европейския съюз, което да доведе до по-добро опазване на природата и климата.

Към момента бюджетът на ЕС не отговаря в достатъчна степен не глобалните и европейски екологични предизвикателства и не допринася достатъчно към поетите международни и европейски ангажименти и политики за опазване на околната среда, спиране на загубата на биоразнообразие, и борбата и адаптирането към климатичните промени. В дискусиите за следващия многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 не се вземат в достатъчна степен устойчивото развитие, биоразнобразието и опазването на природата и тази липса на интерес и сериозно отношение към проблема може да доведе до по-малко пари за опазване на природата и климата и други екологични дейности, особено за програмата LIFE. Според управляващия редактор на „БлуЛинк“ Павел Антонов “ЕС трябва да разширява подкрепата си за гражданското общество, което отстоява опазването на природата, демокрацията и правата на гражданите си, и да служи за пример и вдъхновение на останалите страни по света в това отношение".

От създаването си през 1992 г. програмата LIFE на ЕС е постигнала забележителни резултати с голяма добавена стойност. Това е единственият финансиращ инструмент на ЕС изцяло насочен към околна среда, опазване на природата и изменение на климата, предлагайки уникални възможности за сътрудничество между гражданското общество, индустрията, малките и средни предприятия, изследователските институти и публичните власти. От 1992 г. насам програмата е доказала, че е много полезен и ефективен инструмент за финансиране на иновативни проекти с дългосрочно действие, предлагащи иновативни и природосъобразни решения, които насърчават добри практики и защитават биоразнообразието.

Програмата LIFE засилва сътрудничеството между регионите и страните -членки на ЕС и по този начин сближава европейците. Тя също успешно насърчава диалога на местно ниво между заинтересованите страни за преодоляване на конфликтите и подсилва откритостта и полезния обмен на опит и използване на резултатите й в дългосрочен план. Едно изследване показва, че между 2009 и 2015 LIFE е създала 74,500 работни места и икономически растеж от  9.3 милиарда.

„Блулинк“ подкрепя програмата LIFE, защото принципите й в съответствие с целите на Стратегията на фондацията за подкрепа на институции и механизми за демократично гражданско участие, за подкрепа за гражданското участие във взимането на решения, достъп до правосъдие, информация и прозрачност на управлението, както и за насърчаване на стратегически мрежи и партньорства между различните сектори на прогресивното гражданско общество, социални движения, активни граждани, подкрепящи институции и бизнеси. 

БлуЛинк в партньорство с мрежата Justice and Environment (J&E) изпълнява проект по програмата LIFE + на Европейския съюз за анализ и подобряване на практиката по екологичните оценки на ниво Европейски съюз, и с прилагането на Орхуската конвенция, и по-специално проблемите с достъпа до правосъдие. „Този проект ни дава възможност да оценим практиката по прилагането на екологичните оценки в България и да я сравним с практиката в други държави на Европейския съюз и по този начин да споделим опита си и да допринесем за по-ефективно опазване на околната среда в Европа и участието на обществеността в този процес.“ коментира  Пламен Пеев, експерт по право и политика на околната среда на фондация „БлуЛинк“.

Сподели