Надзор над енергетиката и добивната промишленост: обучение за НПО и представители на местни общности и неформални граждански групи

Центърът за екологично право и фондация „БлуЛинк“ канят представители на активни граждански групи, НПО и активни граждани, ангажирани с обществен надзор над енергетиката и добивната индустрия (EДП) на двудневна обучителна работна среща. Срещата ще се проведе от 13 до 15  април, 2016 г. във Велинград. Целта на срещата е да подготви представителите на гражданското общество за по-успешно търсене на информация от публични източници, подаване на обосновани искания за достъп до информация, както и за участие в административни и съдебни процедури, свързани с мониторинга и контрола на ЕДП.

Обучителната работна среща се провежда в рамките на проект „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“ и е финансирано в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 /www.ngogrants.bg/. Програмата на срещата е изградена въз основа на пилотни казуси, получили подкрепа в рамките на проекта, и широкия опит на участниците и фасилитаторите. В рамките на срещата ще се проследят основните стъпки, които водят до успешно намиране и ползване на събраната информация за по-голяма прозрачност и отчетност на ЕДП и до прозрачност и ефективност в работата на компетентните органи по околна среда, както и на други правни средства за мониторинг и контрол върху ЕДП.

Основните методи за провеждане на работната среща включват: обмен на опит;  интерактивно обучение въз основа на конкретни казуси;  и обратна връзка от представителите на НПО и граждански групи. Участниците ще представят своите гледни точки, ще обсъдят проблемите, причинени от дейността на ЕДП, стратегическите и тактически подходи за постигане на прозрачност и отчетност за тези дейности. Фасилитатори ще бъдат ключовите експерти на проекта адв. Александър Коджабашев, д-р Пламен Пеев и д-р Павел Антонов, както и икономическият журналист Димитър Събев. Представители на местни общности и неформални граждански групи и НПО, както и членове на национални и регионални организации с опит в надзора над ЕДП, ще вземат участие в разглеждането на казусите и формулирането на стратегически препоръки за подобряване на гражданския надзор над индустрията.

Участниците ще получат теоретична и практическа подготовка за работа по казуси за търсенето, намирането, публикуването и използването на информация за ЕДП в целия жизнен цикъл на тези производства – планиране, издаване
на разрешения, пускане в експлоатация, нормална експлоатация, закриване и мониторинг. Самото обучение ще създаде възможности за изграждане на неформални мрежи, които да продължат да поддържат връзка и обменят опит и след приключването му. Участниците ще бъдат подготвени да съставят стратегия за мониторинг и контрол на ЕДП и да я изпълняват.

Желаещите да участват в обучението следва да заявят това като попълнят онлайн формуляр - http://goo.gl/forms/8xKLCuIiow, или чрез имейл до Ева Стоянова, сътрудник по проекта на имейл адрес: eva [at] bluelink [dot] net, с копие до Пламен Пеев, ръководител на проекта: peevplamen [at] yahoo [dot] com. Моля, опишете накратко причините за интереса на кандидата за участие, както и темите, проблемите или решенията, за които бихте искали да научите или споделите опит. Приоритет ще получат кандидати, чието участие би донесло максимален полезен ефект за подобряване на обществения контрол над ЕДП, както и кандидати от отдалечени райони на страната или представители на малцинствени групи или групи в онеправдано положение. Организаторите ще покрият всички разходи за транспорт, настаняване и храна на одобрените участници. Местата са ограничени и ще бъдат попълвани текущо, затова насърчаваме желаещите да подадат заявление час по-скоро.

Крайният срок за кандидатстване за участие е 10 април, неделя. 

 

Работилницата е част от проект "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Център за екологично право” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България - www.ngogrants.bg.

 

 

 

Сподели