Покана за участие в заседание на Настоятелството на фондация „БлуЛинк“

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ „БЛУЛИНК“:

Павел Павлов Антонов

Васил Стефанов Беязов

Сдружение "ГЕОЕКОКЛУБ АКАДЕМИКА"

Сдружение с нестопанска цел „ЕКО-КЛУБ 2000“

Сдружение с нестопанска цел
“Информационен и учебен център по екология“ (ИУЦЕ)

Сдружение с нестопанска цел
„Екологичен Младежки Клуб “Тера“

Екологично сдружение "За Земята"

Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ

Вилем Тйебе Оостенбринк

10.06.2024 год.

ПОКАНА
за участие в заседание на Настоятелството на фондация „БлуЛинк“

Уважаеми членове на Настоятелството,
Управителният съвет на фондация „БлуЛинк“ свиква годишното заседание на Настоятелството на фондация „БлуЛинк“ на 19.06.2024 год. (сряда) от 13.00 часа, в Пространство на младежките общности Магнит - гр.София, ул.“Миджур“ 12, съгласно чл. 23, ал. 2 от Устава на фондацията и в изпълнение решението си от 07.06.2024 год.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Стратегическа дискусия по изпълнението на текущата стратегия - водещ: Павел Антонов.
2. Отчет на дейността за 2023 г. - представяне на УС, докладва Павел Антонов.
3. Финансов отчет за 2023 г. - представяне на УС, докладва Зоя Борисова.
4. Освобождаване на УС и избор на нов. Решения.
5. Промени в състава на Настоятелството на Фондация "БлуЛинк.
6. Други въпроси.

Моля, в срок до 17.06.2024 год – понеделник, да потвърдите участието си на имейл адрес office [at] bluelink [dot] net, за да се улесни подготовката на заседанието.

От страна на юридическите лица е необходимо да присъстват представляващите организацията. В случай, че това е невъзможно, моля надлежно да упълномощите други представляващи лица, съобразно изискванията на устава на съответното юридическо лице. Така упълномощените ви представители трябва да представят изискуемите се документи в оригинал в началото на заседанието. Екипът на фондацията е на ваше разположение за въпроси при оформянето на необходимата документация.

С най-добри пожелания за скорошна успешна среща,
Милена Димитрова
Председател на УС

Сподели