Проект на БлуЛинк в Албания открива възможности за повече прозрачност и отговорност на енергийната и добивна промишленост

 

БлуЛинк, в партньорство с албанските организации Екопартнерс и РесПублика, започна през лятото на 2018 г. проект за засилване на ролята на гражданските организации в Албания в контрола и мониторинга на добивната и енергийната промишленост за по-висока прозрачност и отговорност на бизнеса. От 17 до 21 септември екипът на проекта, в който влизат Павел Антонов, управляващ редактор на БлуЛинк и Пламен Пеев, старши юридически експерт, провежда поредица от работни срещи с местни общности в две горещи точки с екологични проблеми, предизвикани от добив на нефт и предстоящо изграждане на каскада от ВЕЦ-ове. На среща за официалното откриване на  проекта, на която бяха поканени основните заинтересовани страни: местни общности и активисти, общини, журналисти, адвокати, както и представители на донора и местни експерти обсъдиха уеб платформата и комуникационната стратегия на проекта.

Проектът Rural Watch: правна и журналистическа практика за по-добра прозрачност отговорност на енергийната и добивната промишленост има три основни цели:
- подобрена екологосъобразна дейност на енергийната и добивната промишленост в селските райони на Албания;
- повишена прозрачност и отговорност на държавните и общински органи и на бизнеса, свързан с енергийната и добивна промишленост (ЕДП) в селските райони;
- по-добра осведоменост и оправомощаване на селските общности (мъже и жени) за мониторинг и контрол на  ЕДП в селските райони.
Проектът пренася и надгражда добрите практики и поуки от успешно изпълнения от фондация „БлуЛинк“ и Центъра за екологично право подобен проект  в България през 2014-2016 г.  Дейностите по проекта в Албания ще създадат солидна база за трайна правна и журналистическа практика, като подкрепят активното участие и застъпничество на местно и национално ниво за контрол на инвестициите и дейността на ЕДП в страната.

В оставащите година и половина до края на проекта ще се проведат обучения за журналисти, юристи и местни общности, ще се развие и поддържа уеб платформата като източник на информация и ресурси, ще се работи по 5 правни казуса в горещите точки на ЕДП. Публичността на проекта ще се осигури от публикации на журналистически статии по проблемите на ЕДП в Албания от журналисти, обучени от Павел Антонов, управляващ редактор на БлуЛинк, както и от участие в телевизионни предавания и дебати.

Сподели