Правна помощ за надзор над добивната индустрия и енергетиката

Центърът за екологично право и фондация "БлуЛинк" набират казуси по които да окажат правна помощ на граждани, граждански групи и НПО в рамките на проект Extractive & energy industry watch за правен и журналистически надзор над добивната индустрия и енергетиката. Предлагаме съдействие за достъп до информация и правни действия за прозрачност и отговорност в извършването на промишлена дейност и постигане на по-здравословна и чиста околна среда. За да потърсите правна помощ по казус, свързан с енергийната и/ или добивната промишленост попълнете формуляра ТУК.

Проектът "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от ЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Сподели