Методи за успешен надзор над енергийната и добивната промишленост обсъдиха граждански представители

Ефективната комуникация с медиите е изключително важна за успешните граждански действия по казуси, свързани с енергийната и добивната промишленост. Това обсъдиха на работна среща представители на граждански групи, НПО и активни граждани, ангажирани с надзор над сектора. 

Срещата се проведе на 14.04.2016 г. във Велинград и постави началото на двудневно обучение, организирано от сдружение „Център за екологично право” и фондация „БлуЛинк”, чиято цел е да подготви представителите на гражданското общество за по-успешни действия в надзора на енергетиката и добивната индустрия. 

Политическите и икономически зависимости на медиите правят почти невъзможно обективното отразяване на казусите, съгласиха се преставителите на граждански организации, като допълниха, че местните проблеми често се смятат за неатрактивни за отразяване на национално ниво. Като алтернатива и възможност за чуваемост на проблемите те посочиха малките независими медии и социалните мрежи. В търсенето на публичност за различните кампании, обаче, не бива да се пренебрегва никоя медия, категорична е Мариана Христова от гражданската инициатива срещу технологията за добив на шистов газ. Активни граждански действия в резултат на репортаж на медия, към която обикновено се гледа с предубеждение, посочи като пример от опита си Христова. 

Граждански представители от различни краища на България споделиха успехи и трудности в действията им по екологични проблеми, причинени от енергийната и добивна промишленост. В рамките на обучението адв. Александър Коджабашев представи пред участниците методи за по-успешно търсене на информация от пучблични източници, подаване на искания за достъп до информация, участие в съдебни и административни процедури и проследяване на действията на компетентните държавни органи. Познаването на фактите около казусите и възможността за достъп до тях е сред най-важните фактори за успешен изход в работата по екологичните казуси, съгласиха се гражданските представители.

Обучителната работна среща е част от проект „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите цели да удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на Енергийната и добивна промишленост (ЕДП) като предлага решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат  нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО.

Вижте също: Разширен видеорепортаж от събитието от Стоян Димитров.

 

 

Този материал е публикуван в рамките на  проект „Extractiveand Energy IndustryWatch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Център за екологично право” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България - www.ngogrants.bg.

Сподели