Нов доклад на BirdLife International призовава правителствата да направят повече за дивата природа и климата

Брюксел, 22 ноември 2011: Енергията от слънцето, вятъра и океаните може да бъде впрегната в полза на човечеството, без това да оказва вреда на птиците и другите диви животни в Европа, ако европейските и националните политики отговорят адекватно на това предизвикателство. Водещата природозащитна организация BirdLife International, на която БДЗП е партньор в България,  призовава за революция при използването на възобновяемите енергийни източници в борбата с изменението на климата.

Повечето технологии за добив на възобновяема енергия не вредят на птиците, но само при условие, че най-чувствителните за тях места се избягват. В доклада се констатира, че над четири пети от инвестициите до 2020 г. ще се използват за технологии с ниски или управляеми рискове за околната среда, като например добив на слънчева и вятърна енергия. Биогоривата, използвани в автомобилите, както и строежът на нови язовири за хидро или приливна енергия, са силно рискови за дивата природа в Европа. Вредите от тях могат да бъдат намалени, като същевременно се работи и за по-бързото ограничаване на емисиите от въглерод, само при условие, че правителствата направят революция в инвестирането в наистина „зелени“ възобновяеми енергийни източници.

Въпреки че рисковете за птици обикновено могат да бъдат избегнати или управляеми, те могат да бъдат наистина сериозни. Без контрол мащабът и темповете на инвестициите във възобновяема енергия са значителна допълнителна заплаха за биоразнообразието в Европа, което намалява със сериозни темпове. Ето защо е толкова важно правителствата да познават рисковете и да знаят, че те не са неизбежни в повечето случаи и могат да се приложат политики, които сигурно предотвратяват вредите за дивата природа.

ЕС може да направи много за намаляване на въглеродните емисии в Европа и за използването на високо-технологични възобновяеми източници на енергия в хармония с природата. Националните правителства трябва да полагат усилия, както за увеличаване на използването на ВЕИ, така и за пестенето на енергия.  Трябва да се осигури увереност за инвеститорите в бъдещето на сектора, по-специално чрез определяне на амбициозни обвързващи цели до 2030 г. Повече трябва да се направи и за да се гарантира правилното прилагане на законодателството за защита на дивата природа във всяка държава-членка на ЕС. И не на последно място, европейските фондове за технологични изследвания и развитие се нуждаят от огромно увеличение и акцент върху технологии, които не са просто с "ниски емисии на въглерод", но и безопасни за природата.

В правомощията на националните правителства е да определят своите „енергийни миксове“ и да гарантират избор между конкуриращите се нужди за използване на земята по най-ефективния начин. Докладът на БърдЛайф проследява как европейските страни се справят с осигуряването на достатъчно инвестиции в подходящи технологии и на подходящи места. Докато някои от тях, като Шотландия и Германия, имат силна политика за стимулиране на инвестициите и за стратегическо планиране, други правителства не успяват да предотвратят неконтролираното и нанасящо вреди върху биоразнообразието развитие.

"Изменението на климата е сериозна заплаха, както за дивата природа, така и за хората. Биогоривата са доказали своето катастрофално влияние, но мощта на вятъра и водата е ефективно средство за намаляване на въглеродните емисии, което не трябва да поставя птиците, прилепите и други диви животни в опасност. Нашият доклад е много важен за правителствата в цяла Европа, тъй като енергията от възобновяеми източници е основно средство в борбата с изменението на климата.“ - коментира Ариел Брунер, Директор по европейските политики в BirdLife International.

Целият доклад може да намерите тук
 

Сподели